Teklikten çokluğa giden yol

Teklikten, çokluğa giden yol

Kozmik beyin, Varoluş bir diğer ifade ile mutlak vücudun/ vahdet-i vücudun yönetici bilinç bütünlüğüdür.

Sonsuz sınırsız varlığın bütünselliği, Mutlak Yokluk potansiyeli ve Mutlak Varlık potansiyeli olarak iki ayrı veçhede kendini bir bilen, yaşayandır. İki veçhesi var. Biri yokluk biri de Varlıktır.

İki veçhenin Yokluğun aynası olan Varlığına Varoluş dendi, Mutlak Vücut dendi. Birliğine Vahdet, Bütünsel Birlik dendi…

Sonsuzluk bilinci kendi pasif haldeki durulganlığındaki yokluğundan ayrışarak çeşitlenir; Parçalara, zerrelere bölünür. Sonsuz uzayında aktif Bilinç olur. Sonsuz uzayının her bir oluşunda farklı titreşimlerde titreşen cevher olur.

Dalgalar, damlalar o sonsuz sınırsız bilinç okyanusunda Varlıklaşır.

Bilinçler karakter kazanır,  farklı kıstaslardaki, farklı karakterlerdeki yaşamlara bölünür; Süper güç boyutları halinde olma bazlarında yaşamlar açılır, Gürzlere, Mini Atomik bütünlere, Evrenlere, Galaksilere, Güneş sistemlerine, geegenlere, Dünya’lara, atomlara, atomaltı partiküllere ve oradan o sonsuzluk ihtişamı zereden zümreye çeşitlenir.

Farklı arklı boyutlar açılır, farklı karakterlerde zamanlara mekanlarda yaşam vuku bulur, her bir zamana uygun enerjetik, kristal, fiziksel bedenler/ formlar tanzim edilir.

Çeşitlenmenin ardında Varoluşun her zerresine her koordinatına kendi mutlak gücünü, enerjisini değerlerini kazandırarak deneyimli kılmak, deneyimleyerek evrimleştirmektir amacı… Deneyime sıfırdan başlayıp her varını ayırıp, bölüp, kendine tekrar yaklaştıracak bilgeliği vermekti. Teklikten, çokluğa çokluktan yine tekliğe gider.

Bilgelik için kendi Sistemini kurar, bu sistemi Nizama bağlar ki Mutlak vücudu bir arada tutan yaşamlar olsun. Bu vücudun her zerresi, her bilinci, her uzay objesi, her oluşu dağılmadan devinim sürdürebilsin. Nizamına Düzen getirir. Düzen’le O’na varıp O’nunla O olsun diye.

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’da 4 ve 5.Boyut astral yoğunluğu

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova Dünya’nın artık 21 Aralık 2012 ‘den sonra aldığı yeni karakteri, bilinçlerin yüksek benlikçe yaşamasını mümkün kılan önemli bir astral yoğunluk kriteridir.

Turkomun nedir?

Bilinçlerin enerjetik kainat saflarında kullandıkları kristal formlarının damarlarında dolaşan sıvıdır. Bu sıvı, astral bir yoğunluğa sahiptir. Kristal bedendeki bu sıvıya fiziki boyut koşullarında kan olarak bilinen sıvı tekabül eder.

Kan hücrelerinin taşıdığı bilgi ve enerjinin astralite kazanarak asilleşmesidir.

Türkomun, kadim medeniyet Lemurya’daki saf bilinçler olan Türko‘ların formlarında yoğunlaşan özel bir astral enerji türüdür.

Türkomun, bilinçlere Asalet kazandırarak özlerinin kristal formlarında devinen enerjiyle iç içe olma hali aldırır.

Türko ifadesi Türk anlamındadır.

TURKO-MU-N ifadesi ise MU kıtasındaki Türkler anlamındadır.

Türk, bir ırktır. Turko ırkı kadim medeniyet Lemuryanları ifade eder. Kökü ise daha önce devrelenen Atlantia Dönemine uzanır.

Turkomun Atlanta Terminolojisinde Auşia kelimesine tekabül eder ve  Auşia kelimesi ise Asil Kan olarak tanımlanabilir.  Auşia, Asaletin ifadesidir.

Asil Canlar- Asil Bilinçler

Bilinçler özünden saftır. Yeryüzü ortamında biliş halleri, mikro kıstastadır, illüzyoniktir. Galaktik boyuttaki bilişleri ise yüksek benlikçe bir yaşama sahiptir. Daha da üst maveralarda ise Tanrısallık vardır.

Çeşitli ruhsal bilgilerde Tanrısal boyutlardan bahsedilir. İlm-i ledun, Mukarrebun, Havas-ul has, Kuranı Kerimde Allah Katı, Ruhsal kanal bilgilerinde ‘Atlanta, Omega Boyutu, Gürz çıkışı, Genel ifadesi ise Atlantavari yaşam boyutudur. 

Bilinçler, Tanrısal – Galaktik ve Beşeri olarak farklı biliş hallerine indirgenmiş yaşamlarla muhatap olurlar. Mikro düzeyde beşeri, Makro düzeyde galaktik, Süper makro düzeyde ise Tanrısal benlikçe kendilerini bilirler. Bil,ş halleri Bütünsel Birlik sırrı ile kaim ise hem özerk bir farkındalık hem de Bütünsel bir farkındalık olarak kendi varlığını içinde eritir.

Yeryüzü ortamındaki yaşam, enerjetik boyutlardaki yaşamları burada tezahür ettirmek üzere deneyim- evrim ve görev programları ile varlık bulur.

Yeryüzünde bulunan her öz, galaktik boyuttaki özünün bir yansıması, gölgesidir. Dünya ortamında alt üç şakranın tesiri altında olgular yaşadığında genel anlamda dünyasal zevk ve hazlardan, dünyasal yaşamın mekanik sarhoşluğundan çıkamaz. Yüksek benlikler yeryüzündeki uydusuna imkan verir.

Makro alemden mikro düzeydeki bilince alt üç şakranın tesirinden çıkması üzerine kalp şakrası devinimlerini mümkün kılıcı deneyimleri yaşatır. Öz enerji, özsel bilgi, öz biliş, iç görü, öz farkındalık, özsel yetiler gibi farklı imkanlar verir. Dünyadaki uydusu ise ne kadar astral yoğunluk sağlayabilirse öte alemlerin perdeleri ona aralanır.

Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Kanda Türkomun yoğunluğu ve Beta Nova

Türkomun yoğunluğunun gittikçe artması ile özsel tecelliyatını gerçekleştirebilen her bilinç, evrenselliğini kazanarak Beta Nova Dünya’da Altın veya Durgun yaşam ünitesi haline dönüşebilecektir.

DNA aktivasyonu

Türkomun Enerjisi her bilincin özsel tecelliyatını gerçekleştirebileceği beyin DNA aktivasyonu sağlar. DNA’lardan açığa çıkan enerjinin kana karışarak insan vücudunda dolaşması ve böylece tüm hücrelere kazandırılmasıyla vücudun zerrelerinden kristalleşmesi mümkün kılınır.

Kanda, Türkomun enerjisi yoğunluğunun artması ile ilk etapta Dünya’da Gümüş/Durgun Titreşim ve Altın titreşime dayalı olarak genel anlamda bilinçlerin evrenselleşmesi mümkün olur.

Biyolojik bedenlerde dolaşan kanın enerjisi o bilincin kendi özüne ait olan, Özünün kristal formunda Kan damarlarına tekabül eden ve dolaşan Asil enerjisini çekmesi ile Evrenselliği kazanmasından söz edebiliriz.

Atlantis ve Lemurya (Mu)

Kadim dönemlerde Atlantis ülkesi Atlas Okyanusunda, Lemurya (MU) ise Hint Okyanusu üzerindeydi.

Lemuryan ırkı Rabsal ve Ruhsal coşkuyu yaşayan, rahip – rahibe sınıfından oluşmakta ve yaşadıkları içsel coşku, dinsel ve sanatsal manevi olgular üzerine spontane tarzda ilahi coşkuyu dağıtmak, yaymak üzere manyetik alanlar oluşturulmuşur. Bu manyetik alan Atlantis ülkesini de içine almıştır.

Atlantis Teknolojik, Lemurya ise Rabsal – Ruhsal coşkunluğu ifade eder.

(Bu ve benzer manyetik alanlar özellikle oluşturulmuştur Dünya’nın realitesini değiştirmek üzere dönem dönem yapılan göksel tatbikatlardır)

Atlantis – Lemurya (MU)

Hem Atlantisi hem de Lemuryanları içine alan bu manyetik alan hem durgun hem de altın karakterli bilinçlerin muhatap oldukları / rezonanse oldukları iki helezonik zaman bandında büküm oluşturmasıyla bir galaktik geçit meydana gelir.

Galaktik geçit, hem Altın hem de Durgun Zaman Süperleri (galaktik titreşimler) ile donatılmış galaksilere geçişin yapılmasını mümkün kılar. Galaksiler arası seyir için bir kapı niteliğindedir.

Atlantis, Altın boyut titreşimleri ile ihya edilmiş bir ülke ve bu ülkedeki ırk yine teknolojik donanıma tabi tutulmuştur. İleri düzey bilimsel bilgiye sahip olması da teknolojik boyut destekli olmasındandır. Altın boyut veya 5.boyut olarak bilinen bu titreşim düzeyi, ilahi teknolojiyi ifade eder. İlahi teknolojinin galaksimizdeki tasarrufçusu, Andromeda Galaksisidir. Andromeda Altın boyutu ifade eder.

Lemuryanlar ise Durgun boyutu ifade eder. Durgun titreşim düzeyinin yeryüzündeki aksi sevgi, saygı, şefkat, hoşgörüyü gibi olguların kalp ve üzeri şakralarca yaşanıp manyetik alanlar oluşturulur. Shapley3 Galaksisi tasarrufundadır.

 

Helezonik büküm ve galaktik geçit

Helezonik büküm ve galaktik geçit

Galaktik geçit

Göksel tasarruflarla iki galaktik boyuta geçit nitelikli bir büküm oluşturulmuştur. Bu geçitlerden altın ve durgun karakterli galaksilere boyutlar arası seyahatler mümkün kılınmıştır.

Kıyamın, Hasadın görev merkezi Anadolu’dur. Bu galaktik geçit, Anadolu’nun kök enerjisidir. Anadolu Manyetik Alan Kökü’dür.

Anadolu Manyetik Alan Kökü

Dünya’da hem Altın hem de Durgun titreşimlerle muhavece olan bilinçlerin, galaksiler arası giriş-çıkış yaparak evrimsel-deneyimsel-görevsel seyirlerini sürdürebilecekleri çok özel bir koordinattır.

Altın Çağın yani Beta Nova’nın ahalisi ve hatta Beta Nova yeni Dünya’nın toprağı Anadolu’dan kök salar ve Dünya’ya yayılır. Genişler ve hem bilinçleri hem de Cevheri bazda Dünya’yı enerjisi ile ihya eder.