Bilinç karekterleri

Bilinç karakterleri

Cevherin üç aktif veçhesi; Zaman Mekan ve Formdur.

Bilincin deneyim/ evrim ve görevini vurgulayarak kendini yaratabilmesi için cevherin bu üç veçhesi ile reaksiyone girmesi gereklidir.

Galaksimizi ele aldığımızda tamamı uzay porları ile kuşatılmıştır. Her ne kadar boş gibi görünse de kuant altı partikül porların bir araya gelmesinden oluşan bir yapıdır.

Uzayı meydana getiren uzay porları öncelikle programsızdır. Bilgi ve enerji taşımadan , yüksüzdür.

Zamanı meydana getiren ‘zaman porları’ ise galaksiyi oluşturan uzay porlarını kuşatarak bu porlara kendi karakteristik özelliğini yükler.

Zaman porları

Porlardaki yüklemler yani programlama farklı uzay/zaman karakteristiğini ortaya çıkarır.

Dünya’nın daha doğrusu Samanyolu Galaksisinde uzay karakteri ‘ışık’ olduğu için illüzyona dayalı bir zamandır. Açılımı ise Alfa Zaman veya Hareketli ışıki aktif zamandır.

Galaktik boyutlarda ise Galaksimizin ötesinde algılanan zamandır. Yüksek benliklerin (makro benlerin) muhatap olduğu zaman çeşididir. Beta Zaman olarak geçer. Açılımı iki türde Altın zaman ve Durgun zaman olarak geçer.  Durgun ateşi aktif, Altın ateşi aktif .

Galaktik boyutlar ötesi zamanlar ise Tanrısal boyutlara açılır. Genel ifadesi Omega amandır. Asil ve RA olarak iki ayrı zaman çeşididir açılımı ise Asil sesi aktifRa sesi aktif) karakterlidir.

Zaman porlarını nasıl karakterize edebiliyorsak bu zamanla muhatap olan bilinçlerin de kullandığı formlar yine aynı karakterde olmalıdır ve muhatap oldukları yani devindikleri mekanların partikülleri de aynı karakterdedir.

Örneğin, Alfa göreceli bir zaman ile muhatap olan bilinç bu zamanın zaman bandıyla reaksiyon kurduğu için aslında o konuşlanmayı sağlar. Işık zaman için Işık karakterli bir formda devinir ve Işık karakterli bir mekanda seyrini sürdürür. Dünya ve genel olarak Samanyolu Galaksisinin de karakteridir.

Galaksi uzayındaki zaman porları yüksüz ve bir araya gelerek uzayda zaman bantlarını oluşturur. Mekan porları bir araya gelerek uzayda mekan bantları oluşturur. Form porları da aynı şekilde bedeni/formu oluşturur

Yaşam

Bilincin yeryüzünde sürdürdüğü yaşam olarak bilinen fenomen aslında Bilincin ilk etapta zamanla reaksiyone girmesi ile gerçekleşiyor. Zamanla zamanlaşıyor, mekanla mekanlaşıyor. formla formlaşıyor.

Bilinç, bu zaman faktörü ile süper kontak kurarak zamanlaşma denilen faktör ortaya çıkar. Yaşam, Bilincin zamanla reaksiyone girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ancak, bilincin yaşamını sürdürebilmesi için Mekan ve Forma ihtiyaç vardır.

Bilincin boyutsal konuşlanması

Mekan porları, zaman porlarını ihata eder ve buna uyumlu olan form porları da mekan porlarını ihata ederler. Zamanla reaksiyone giren bilinç, bu reaksiyon ile boyutsal konuşlanma gerçekleştirir.

Sonsuz sınırsız uzayın varlık veçhesi aktif bilinçlerce iştigal edilmiştir. Her bir koordinatını ele alsak öyledir. Aktif Bilinçler, Mutlak Varlık bünyesindeki Sonsuz Sınırsız uzay/bilinç koordinatlarında bu boyutsal konuşlanmayı gerçekleştirirler.

Bilincin Boyutsal Konuşlanması, Zaman Mekan ve Form Konuşlanma koordinatlarında gerçekleşir.

Bilinç, Zamanla reaksiyone girer Mekanda seyir eder, Formda devinir.

Şakralar  Bilincin form konuşlanma koordinatlarıdır

Şakralar Enerjetik formlarda bulunurlar. Bilinç, bu şakraların merkez yapısındaki yıldız kutuplarında ikamet eder.

Şakra Teknolojisi

Şakra Teknolojisi

Bilinç Karakterleri konusuna geçmeden önce yaşam faktörüne değindik.

Yaşam ister galaktik boyutlarda olsun ister fiziki planlarda olsun bilinç karakterlerine uygun olarak bilinç, ilgili şakrada yerleşir ve aktifliğini sürdürür.

Durgun yaşam  

Enerjetik yaşam boyutlarında yaşam sürdüren bir Durgun yaşam prototipini ele alırsak Örneğin Shapley3 Galaksisinde bu ortam vardır. Galaksinin uzayı, durgun karakterli uzay porları ile ihata edilmiştir. Bu galaksisinin zamanı Durgun karakterlidir.Yani Durgun zamandır. 4.boyut olarak da bilinir.

Durgun karakterli zaman porları, Durgun karakterli galaksideki uzayı oluşturan ‘uzay porlarını’ kuşatır. Porlar, bir periyotluk deviniminde kendi ‘zamanlaşma bilgisini’ bu uzay poruna yükler. Bundan önce Uzay porunda zamanlaşma ile ilgili bir aktiflik yoktur.

Durgun Zamanla alakalı bir boyutsallığın çıkması zaman porlarının uzay porlarına yüklediği bilgi ve enerji ile gerçekleşiyor ve bütünselliği helezonik zaman bandını oluşturuyor.

Aynı şekilde mekan porları uzay porlarını ihata ediyor. Periyodik devinimlerle bigli ve enerji şoklaması yapılıyor.

Galaksideki yüksüz uzay porları daha sonra zaman porları ile ihata edilince Galaksinin boyutsal veçhesi çıkıyor ortaya ve biz buna durgun karakterli uzay zaman boyutsallığı diyebiliyoruz

Zamanlaşma, zaman porları oluşturulan helezonik zaman bantlarının muayyen bir periyodundaki koordinatı ile süper kontak kuran bilincin reaksiyonu ile gerçekleşir.

Bilinç, zaman bandının herhangi bir periyodunda olsun bu periyodun herhangi bir koordinatı ile süper kontak kuruyor. Kurduğu esnada o periyodun konuşlanma koordinatında bulunan enerjiyi kullanmaya başlıyor. Bu enerjiye, Konuşlanma koordinat enerjisi diyoruz. Zaman konuşlanma koordinat enerjisi. Mekan konuşlanma koordinat enerjisi. Form konuşlanma koordinat enerjisi. Zamanın, mekanın ve formun her biri için tanzim edilen ‘konuşlanma koordinat enerjileri’ mevcuttur. Bu konuşlanma koordinat enerjileri kullanılmadan bilincç ne rformda devinim sağlayabilir ne mekanda seyredebilir ne de zamanla reaksiyone girebilir.

Durgun Karakterli bir uzay zaman boyutsallık veçhesini örnek verdik. Bu galaksinin her bir koordinatınu mekan olarak alırsak bu mekan Durgun karakterlidir ve Durgun karakterli bir Zaman helezonisinin içindedir. Bu Durgun zaman ve mekan faktörüne uygumlu olarak ta Formun Durgun karakterli olması gerekir. Ki Bu galaksi sajini olan Durgu ncinnilerin kullandığ ıenerjetik formların her poru Durgun karakterlidir.

Şakralar ‘Form konuşlanma koordinatlarıdır. Metafiziki konularla ilgilenenler ruh bedenin neresindedir diye sora dururlar ancak öğreti bilgilerimizde bizler biliyoruz ki ‘bilincin yerleşim yatağı, şakralardır. Şakra’nın merkez koordinat düzeninde bulunan canlıkristallerden yapılanmış yıldız kutuplarında yerleşmiştir.

Durgun Cinni karakterli bir bilinç, Durgun karakterli form porlarının oluşturduğu Enerjetik formun ‘Çakhur Nahura’ olarak bilinen Kalp şakrasında kendini yerleştiriyor. Bir Shapley3 sakini olan bilinç Enerjetik Formun Kalp şakrasında enerjisini tamamı tamamına teksif etmiştir. Bu şakrada devinen bilinç, yeryüzüne transfer edileceğinde 3 mikro bilincini gönderiyor ve fiziksel form edinerek alt şakra üzerinden bu formu kullandırıyor .

Ne zaman ki bilinçte makro farkındalık ile ilgili yaşam olguları yaşanmaya başlar ise kendi öz enerjisini Kalp Şakrasına temerküz etmeye başlıyor. Tabiki Makro kıymette yaşadığı bilinçsel olgular, Galaktik planında yaşadığı olgulardır. Bu olguları yaşayabilmesi için ise yeryüzünde fiziksel algı ve olguların ötesindeki olguları yaşamaya geçmesi onun kendi enerjetik kompütüründe bulunan kayıtların biyokompütüre intikalini saplar.

DNA kayıtlarından ‘Beta kodlar açılıyor ancak bu kodlar Enerjetik kompütürdeki bilgi ve enerjidir.

Galaktik boyutunda kullandığı Enerjetik formun enerjetik kompütürüdür. Zaten amaç, Galaktik boyutta yaşadığı olguların yeryüzünde yaşanmasıdır. Ancak bu olgular kompütürler arası intikal ile gerçekleşiyor. İki kompütür iç içedir. Biri biyolojik olanı diğeri ise enerjetik olandır.

Durgun karakterli bilincin enerjtik kompütüründe ‘Durgun Terminolojik sistem kayıtları bulunur. Bu kayıtlar Cemali olguların yaşanmasını mümkün kılar. Bilincin bu olguları yeryüzünde yaşaması için yine kalp şakrasına dönüyoruz. Bilinç bu şakra merkezine bloke ettiği enerjiyi ne kadar devinime sokabilirse şakranın devinim halkası genişler. Genişledikçe kalbin etraında ‘Durgun titreşimden oluşan bir manyetik alan oluşur. Yaşanılan olguların sürekliliği bu kalp manyetik alanının da sabitesini sağlar. O zaman bir Durgun cinni yeryüzünde doğar.

Bir galaksi uzayını ele aldığımızda her galaksinin uzayını meydana getiren boyutsal keyfiyetler farklı farklı karakterdedir. Örneğin andromeda galaksisi uzayını ‘altın karakterli uzay porları’ oluşturur. Samanyolu galaksisi uzayını ‘hareketli ışıki aktif’ karakterli uzay porları oluşturur. Shapley3 galaksisi uzayını ‘durgun ateşi aktif’ uzay porları oluşturur.

Galaksi uzayını bir araya getiren uzay porları,ilk etapta yüksüzdür. Daha sonra galaksinin karakterine göre yüklem yapılıyor smanayolu galaksisinde haraketli ışıki aktif karakterli uzay porlarına, hareketli ışıki aktif zaman porları kendi yüklemini ve pora kazandırıyor

Kendindeki programı bu pora kazandırıyor diyebiliriz. Bu program, zaman porundaki bilgi ve enerjiyi ihtiva eder. Uzay poru galaksi uzayında boşluktadır. Bir zaman poru geliyor bu uzay porunun üzerinde deviniyor. Devinimi periyodik olarak yapar ve her periyodik deviniminde zaman poru, kendinden bilgi ve enerjiyi yani programı bu uzay poruna kazandırır.

Zaman poru, uzay poruna yüklem yapar. Daha sonra mekan poru bu zaman poru üstünde devinir. Her devinimde kendi bilgi ve enerjisini öteki pora nakleder. Zaman poru ve mekan poru içteğenik kazanarak bir yaşam boyutunun çıkmasını sağlar.

Bilinç, bu zaman porlarının bir araya gelerek oluşturduğu ‘zaman bandının bir periyodundaki bir koordinatla süper kontak kurar.

Zaman bantlarını iki şekilde ele alıyoruz biri spiral olarak tabanı geniş ve periyot periyot yukarı doğru gittikçe daralan ve tepesinde bir nokta ile sonlanan

Diğer ise helezonik şeklinde her periyodu eşit, spiral zaman bandının tepesindeki noktadan itibaren başlayan ve sonuna kadar eşit periyotlara sahiptir

Bilinç, illüzyonik yaşam boyutu olan samanyolu galaksisinde genel evrimini sürdürdüğünde ilk etapta spiral zaman bandı ile reaksiyona girer.

Her evrim aşaması ki bu aşamalar elementer, bitkisel, hayvansal ve beşeri aşamalardır spiral zaman bandında periyot periyot ilerleyerek bu periyotlrda konuşlana konuşlana tekamül etmektedir.

Bilinç, hareketli ışıki aktif karakterli zaman poru kısaca alfa zaman porundan oluşan bir zaman bandı ile süper kontak kurmuşsa mekanı da alfa mekandır formu da ala form yani fiziksel formdur

Alfa zaman alfa mekan ve alfa form. Durgun zaman durun mekan durgun form. Altın zaman altın mekan altın form. Asil zaman asil mekan asil form. Ra zaman ra mekan ra  form.

Bilinç, bu zaman çeşidinden hangisi ile süper kontak kurarsa kursun mutlaka o karakterdeki mekanda seyir etmeye başlar ve aynı karakterdeki formda devinim halindedir. Bu fenomene yaşam diyoruz. İster fiziksel yaşam olsun ister enerjetik yaşam olsun prosedür budur.

——————-

Bilinç karakteri Beşer

Bilinç kıymeti = mikro

Devinim yaptığı şakra= çakhur oris-çakhur sadisna-çakhur mahira

Bu üç şakraya 3’lü merkez olucu sistem- biyokompütür idare merkezi’de denilmektedir

Yaşam boyutu=hareketli titreşim uzay/zaman boyutsallık keyfiyeti ile oluşturulmuş olan samanyolu glaksisi’nin çekirdek dünyasıdır. Samanyolu

Galaksisine çekirdek galaksi- ucrefşia-berzah da denilmektedir

Zaman-mekan-form prensibi= alfa zaman -mekan form

Kompütür türü=biyokompütür(maddi kompütür, beyin)

Güç hasleti = ışık

Mavera aktifliği= omraktif

Yaşam olgular= tazon aktif (genel duyarlılıklar)

 

Kök şakrası: çakhur oris göbek altı: çakhur sadisna göbek: çakhur mahira kalp: çakhur nahura gırtlak: çakhur virahna alın: çakhur ajunna tepe: çakhur skhara

Tazon aktif yaşam olguları alfa yaşamı mümkün kılan ve genel evrimle alakalı olgulardurç genel duyarlılık ifadesi var burada dikakt ettiyseniz. Duyarlılık ile enerji aynı anlamdadır.

Biyokompütür (beyin) hücrelerinin çekirdeklerindeki dna sarmal boşluklarındaki kayıtlar bilgi ve bu bilginin enerjisi ile kodlanmıştır

Genel duyarlılık, genel bağlamda evrimle alakalı kompütür kayıtlarıdır. Bunlar fiziksel yaşamla alakalı olanlardır

Özel duyarlılık, mazon aktif yaşam olguları ise özel evrime tabi tutulan bilinçlerin yaşadığı olgulardır.

Özel evrim, beşeri aşamadan sonra insan ve üstü prototiplerde başlar

Galaktik özler (yüksek benlikler, makrolar), galaktik boyutlardan direk transfer  olamadıkları için kendi varlıklarını oluşturan 64milyar mikro bilinçten üç tanesini kullanacağı fiziksel formun alt üç şakrasının merkezindeki yıldız kutbuna yerleştiriyor.

Bu mikrolar dünya’da galaktik özleri adına ‘yersel yaşamla alakalı adaptasyonu’ sağlayana kadar işlev gösteriyorlar

Daha sonra makro öz kalp ve üstü şakralardan birine direk temerküz ederek bu biyolojik formu kullanıyor. Alt üç şakradaki mikro blinçler alfa yaşamla alakalı olguları yaşasın diye bulunuyor.

Bilinç karakteri Durgun cinni

Bilinç kıymeti = makro

Devinim yaptığı şakra= çakhur nahura(kalp şakrası, anahtar şakra)

Yaşam boyutu= shapley-3 (meleküt, rhozophia)

Zaman-mekan-form prensibi= beta1 zaman -mekan form( durgun ateşi aktif porlardan oluşturulmuştur)

Kompütür türü: durgun kompütür(enerjetik kompütür, olyef)

Güç hasleti = durgun ateşi

Mavera aktifliği= enanaktif(fena)

Yaşam olguları: cemal prensipli mazon aktif(özel duyarlılıklar

Tabi olduğu mekanizma: sistem

Gürzün iç uzayındaki boyutların tamamına galaktik uzay’dır. Makro kıymetteki bilinçlerin yaşam alanıdır. Makro kıymetteki bilinçlere özgen, yüksek benlik, galaktik insan, evrensel insan gibi tanımlardan biliyoruz

Yüksek benlikler, galaktik planlarında enerjetik yaşam sürdürmektedir. Platformik yaşam kentlerdeki kolonik yaşamlarda kendi frekans ve sabitelerine uygun makrolarla birlikte koloniler halinde kolonik yaşam sürdürmekteler.

Makro bilinçlerin bilinç köküne uygun olarak üç farklı karakterle kategorize edebilir

Durgun karakterli yaşamla muhavece olan bilinçler, durgun cinni asli orijinal adları ise santifer. Gümüşiler, melek veya cinni ifadesi bu karakterdeki bilinçler için kullanılmıştır. Yeryüzü insanlığı durgun karakterli bilinçleri melek olarak biliyor. Cinni ifadesinde ise dünya insanında negatif bir algı oluştuğu için aynı olduğunu bilmiyor

Altın  karakterli yaşamla muhavece olan bilinçler, altın cinni asli oroijanl adları ise dorçede.

Ra karakterli yaşamla muhavece olan bilinçler, veziri/ nizami asli orijinal adları ise khamon olarak bilinir.

—————————–

Bilinç karakteri Altın cinni (dorçede, havas)

Bilinç kıymeti = makro

Devinim yaptığı şakra= çakhur virahna (gırtlak şakrası,nefs-i radiye)

Yaşam boyutu= andromeda (ceberüt, eşiphendia)

Zaman-mekan-form prensibi= beta2 zaman -mekan form

Kopütür türü: altın kompütür(enerjetik kompütür, olyef)

Güç hasleti = altın ateşi

Mavera aktifliği= enanaktif (fena)

Yaşam olguları: celal prensipli mazon aktif(özel duyarlılıklar)

Tabi olduğu mekanizma: sistem

—————————–

Bilinç karakteri Veziri (khamon)

Bilinç kıymeti = makro

Devinim yaptığı şakra= çakhur skhara (tepe şakrasının makro erginliğine uygun devinmekte)

Yaşam boyutu= andromeda shapley-3 ve gürz içindeki bütün kuruluşlarda

Zaman-mekan-form prensibi= ra zaman -mekan form

Kopütür türü: ra kompütür(enerjetik kompütür, olyef)

Güç hasleti = ra sesi(makro kıymette) mavera aktifliği= enanaktif

Yaşam olguları: mazon aktif(özel duyarlılıklar)

Mekanizma: nizam

 

Bu bilinçler makro erginliğe sahipler. Bu bilinçler galaktik boyutlarda yaşam sürdürür, görevler icra eder. Deneyim – görev ve evrim için çekirdek dünya’ya transfer edilirler.

Deneyim için Dünya’ya gelmez zorundalar ve ancak bu boyutta bunu kazanabilmektedirler. Galaktik boyutlarda sürdürdükleri yaşamlar olma halinde ve deneyimsizdir. Olma, varoluş ifadesi ile bilinir.

Olma halinde her bilinç tam kıstasta imkanlara sahiptir ancak bu imkanlarını yaratmalıdır ve yaratım için deneyimsiz her imkanı deneyimli kılmak için dünya’ya gelir. O zaman deneyime soktuğu imkanlar olma halinden ‘yaratıma’ geçer.

Bilincin sahip olduğu deneyimsiz her imkan ki bu imkanları açarsak, 99 ra keyfiyetler zinciri, ra keyfiyetlerin yön verdiği hasletler ve bu hasletlerin açığa çıkarılış yoğunluğuna uygun değerler yani enerji, bilgi ve cevherdir.

Bir makro erginliğe sahip yüksek benli potansiyeli olan khamon’u ele alalım. Bu bilinçlere bir diğer ifade ile veziri veya nizami denilmektedir.

Khamon adıyla bilinen bilinç, gürzün iç uzayındaki her yaşam boyutunda varlık gösterebilir. Khamonlar, ra karakterli bilinçlerdir. Ra karakter onlara tüm zaman çeşitleri tüm mekan çeşitleri ve tüm form çeşitleri ile muhavece olmalarını sağlar.

Zamanın efendileri, zamanın lordları ifadesi var. Gürzün iç uzayındaki görev boyutlarında da bulunuyorlar. Bu boyutlar ilahi ve idari kuruluşların konuşlanma alanlarıdır. İlahi hiyerarşiye ait komitelik ve konseyliklerdir.

YERYÜZÜNDE YARATILMAK İSTENİLEN CENNETLER

Kutsal arzu ve İlahi Amaç doğrultusunda Göklerin tüm tasarruflarını eksik etmediği Çekirdek Dünya ve Evrim prorotipleri, bilincen ve imkan bazında inkişaf için öze yaratılmayı beklemektedir.

Formundaki partiküler programa dayalı olarak evrimleştirilen tüm evrim prototipleri partiküllerinden oluşturulan hücresel kombinasyonların atomlarının genetik yapıları olan DNA ve RNA’lardan husule gelen

MOLEKÜLER HAFIZA BOYUTLARI

Bu hafıza boyutları mütemadiyen elektronlar vasıtasıyla şoklanmaktadır.

Elektronlar, Samanyolu Galaksisi iç uzayındaki yüksüz porları (uzay porları) alıp her bir periyodik devinimle kendi iç uzayı olan genetik yapıya yüklem vererek şoklarlar.

DNA’ların her bir atomu ayrı ayrı kendi hafıza boyutlarına sahiptir Bu hafıza boyutları atomun bilgi ve enerjisini taşıyor ve bir bu boyut etrafında şuurlu bir alan oluşturmuş oluyor. Bir diğer ifade ile atomun manyetik alanı da oluyor.

İnsani formu oluşturan hücrelerin tamamı cevheri otomasyon bilinci olarak tanımladığımız ‘organizma bilinci’ ile hareket etmektedir. Her birinin etrafındaki hafıza boyutlarının oluşturduğu manyetik alan hücrelere, dokulara, organlara kısaca vücudun tüm aksamlarına ne yapacakları ile ilgili otomasyona dayalı bilgi ve enerji içermektedir.

İlahi Amaç, Atlanta modelinin Yeryüzüne ortaya çıkarılışıdır. Bu ister bilinçte olsun ister imkanları olan cevherde olsun. Bunun için alfa kıstasında başlayan evrim beta ve daha sonra omega karakterine dönüştürülmektedir.

Beşer, Mikro karakterli bir bilinçtir. Dorçede, Santifer ve Khamon’lar Makro karakterli bilinçlerdir.

Bilincin evrim aşamaları önce elementer, bitkisel, hayvansal ve daha sonra beşeri evrim ile devam etmekte ve nihayetinde İNSAN vasfına erişebilmekte ve bu aşamada ÖZEL EVRİM ÜNİTESİ, ÖZEL EVRİM PROTOTİPİ haline gelmektedir. Bu evrim aşaması, İNSAN-I KAMİL- HUMANOYYA GALAKTİK İNSAN, YÜKSEK BENLİK gibi ifadelerle bilinmektedir.

Sonsuz Bilgelik Öğreti bilgilerimizde Makro bilinçler, bilinç karakterine göre dorçede, santifer ve khamon olarak 3’e ayrılıyor.

Bir Khamon, bir Altın veya Durgun cinni yeryüzüne özel evrim prototipi olarak doğar. Bu evrim prototiplerinin Dünya ortamında kendi asli orijinal yaşamları olan Enerjetik yaşam boyutlarında yaşadıkları olguların OLMA halinden, deneyimsiz halden DENEYİMLİ hale YARATILMASI gerekir.

Makro Kıymetteki Bilincin Yaşadığı Bilinç Olguları Dünya’da ne kadar çok yaşanırsa Evrensellik o kadar çok yaygınlaşır.

Hücrelerin moleküler hafıza boyutlarının genel bağlamdaki otomasyondan kurtularak canlandırılması gerekmektedir. Canlılıkları kristalleştirilmeleri gerçekleşir. Bilincin, Enerjetik formundaki enerjetik kompütüründen açılan bilgi ve enerji fiziksel formdaki hüreleri moleküler hafıza boyutlarına yeni bilgi ve yeni enerji’ olarak kazandırılır ve canlılık verir.

Kalp ve üstü şakraların içiçe olduğu organlar ve salgı bezlerini oluşturan hücreler çok önemlidir. Bu hücreler, tüm diğer hücrelerin imamesidir.

Şakraların içine aldığı organlardan örneğin kalbi oluşturan hücrelerdeki oromasyona dayalı olan moleküler hafıza boyutları, Bilincin enerjetik kompütüründen bilgi ve enerji almasıyla karakteri yüceltirilir

Enerjetik kompütür kayıtlarından ne kadar çok bilgi ve enerji açılırsa kalp fiziksel bir aygıt olmaktan çıkar. Hücreleri astralite kazanır. Astralite kazandıkça ‘kalp manyetik alanı’ evrensel kıstasa ulaşır. Bu şekilde Kalp şakrasının siklon güç alanı gittikçe yoğunlaşarak yeryüzünde makro kıymette bir bilincin asli orijinal yaşam olgularını yaşamasını ve bu yaşam olgularının içinde bulunduğu manyetik alana, Dünya’ya kazandırılmasını sağlar.

Bir bilincin ne kadar evrensel kıstasta bir yaşam sürdürdüğü ya da ne kadar kendi Galaktik özüne uygun yaşam olguları yaşadığı şakra devinimleri ile ölçümlenmektedir.

Alt üç şakraya bağlı olarak yaşanan olgular, fiziksel yaşamı mümkün kılmakta ve hücrelerin atomlarının moleküler hafıza boyutlarındaki bilgi ve enerjisinin de ‘alfa’ hareketli ışıki aktif’ bir karakterde olduğunu gösterir.

 

Alt üç şakrada yerleşen mikro bilinç sayesinde FİZİKSEL YAŞAM sürdürülür, Fiziksel yaşama ait otomasyona bağlı olgular yaşanır. Hücrelerin atomlarındaki hafıza boyutları ‘genel bağlamda bir manyetik alan oluşturarak’ buna uygun olarak hücrelerin görev yapmasını sağlar

şakralardan devinen öz enerji kıymetinin enerjetik yaşamlarla alakalı olgulara uygun yaşanması bilincin, içinde bulunduğu manyetik alana bu kıymette yansımasını sağlar.

Şakraların oluşturmuş olduğu siklon güç alanlarının kıymeti ‘görevli bilinçler’ için çok önemlidir

Kendi öz enerjileri ile içinde bulundukları özel manyetik alanların yapay enerjileri birleşerek o manyetik alanlarda tüm bilinçlerin nasipleneceği özel yansımalar gerçekleştirmektedir.

Çekirdek Dünya’nın iç ve dış katmanlarında 1149 adet Teknolojik üs bulunuyor. Bu Teknolojik üslerin bir kısmı genel bağlamda fonksiyon vurgularken bir kısmı da genel bağlamda fonksiyon vurgulamaktadır

Bir kısmı aktif iken bir kısmı ise pasiftir. Henüz aktive edilmemiş, işlevsizdir.

Çekirdek Dünya’da Kurtuluş Boyutları olarak bilinen Özel manyetik alanlar, aynı bizlerin şakra merkezlerinden yayılan öz enerji devinimleri ile ilgili oluşturduğu ‘manyetik alan’lar gibi enerji sevkiyatı yapmaktadır.

Durgun karakterli bir bilincin kalp şakrası üzerinden yayılıma sokulan öz enerjisi, Durgun ttireşimle alakalı bir siklon güç alanı oluşturarak kendini bir uzay objesi olarak enerjetik boyutlara açabilmektedir.

Aynı şekilde Kurtuluş boyutlarının da bu işlevi gösterdiğini de ele alırsak bu manyetik alanların varlığı Dünya’nın karakterini baştan başa değiştirebilen bir özelliği ortaya çıkarıyor.

Bilinçte ve cevherde oluşturulan siklon güç alanlarının yayılım faktörü ve bunun artırılması, genişletilmesi bizlere Beta karakterindeki Nova’mızın içinde bulunduğu helezonik zaman bandında ilerleyişi ile paralel olmaktadır.

Bilinçsel olgular ve şakra öz enerji devinim planları ile oluşturulan siklon güç alanları ve Kurtuluş ve Şefaat Boyutlarından yayılan enerjiler.

Yeryüzünde yaratılmak istenilen Beta ve Atlanta Modeli Nova ve Bilinç için temel kriterlerdir.

————-

BİLİNÇ KARAKTERİ ARYA (TANRI, HAVAS’ÜL HAS)

BİLİNÇ KIYMETİ = SÜPER MAKRO
DEVİNİM YAPTIĞI ŞAKRA= ÇAKHUR AJUNA (ALIN ŞAKRASI NEFS-İ RAZİYE)
YAŞAM BOYUTU= ATLANTARYAMONYAS(LAHUD), AUSPEKTRUM ANA KISTASINDA VE HAK BOYUTUNUN MERKEZİNDE ATHENA MERKAL İNTRİPLASYON HEYETİNDE)
ZAMAN-MEKAN-FORM PRENSİBİ= ASİL ZAMAN -MEKAN FORM
KOPÜTÜR TÜRÜ: ASİL KOMPÜTÜR(ENERJETİK KOMPÜTÜR, ETROLYEF)
GÜÇ HASLETİ =ASİL SESİ(MAKRO KIYMETTE)
MAVERA AKTİFLİĞİ=RANİAKTİF (BEKA)
YAŞAM OLGULARI: MAZON AKTİF(ÖZEL DUYARLILIKLAR)
TABİ OLDUĞU MEKANİZMA:ÖZERK ANA SİSTEM

——————-

Bu bilinç karakteri, Altın ve Durgun karakterli bilinçlerin Tanrısal özleridir.

Dünya’nın Beta Nova’karakterinin hitamında Omega nova karakterine geçişi ilk etapta Arya Prototiplerini ilgilendiremktedir.

Dünya’nın Beta Nova 1 Karakteri, Durgun karakterli Arya Prototiplerinin Kalp Şakrası üzerinden yaşadığı bilinç olgularının Dünya’da yaşanması ile mümkün iken Beta Nova 2 karakteri Altın karakterli Arya Prototiplerinin Gırtlak şakrası üzerinden yaşadığı bilinç olgularının Dünya’da yaşanması ile mümkün olmaktadır.

Beta Helezonik zaman bandının periyotlarının hitamında Süper Makro kıymetteki Helezonik Zaman bantlarına geçiş yapılır ve Omega karakteri Dünya’da yaşanmaya başlar Bunun için ise Altı nve Durgun karakterli bilinçler üzerinde yoğunlaşan Tanrısal Benlikler ÇAKHUR AJUNNA Alın şakrası üzerinden bilinç olgularını yaşama başlar

Omega Nova’nın ilk aşaması Arya protipleri sonraki Kharyantaslar üzerinden ve Tepe Şakrası ÇAKHUR AJUNNA öz enerji devinimi ile gerçekleşir.

———————–

ARYANTAS (KHARYANTAS- TANRI ÜSTÜ TANRI , MUKAREBUN)
BİLİNÇ KIYMETİ = SÜPER MAKRO
DEVİNİM YAPTIĞI ŞAKRA= ÇAKHUR SKHARA (TEPE ŞAKRASI, NEFS-İ SAFİYE)
YAŞAM BOYUTU= TUTANKHAMONYAS
ZAMAN-MEKAN-FORM PRENSİBİ= RA ZAMAN -MEKAN FORM( RA SESİ AKTİF PORLARDAN OLUŞTURULMUŞ)
KOPÜTÜR TÜRÜ: RA KOMPÜTÜR(ENERJETİK KOMPÜTÜR, ETROLYEF)
GÜÇ HASLETİ =RA SESİ( SÜPER MAKRO KIYMETTE)
MAVERA AKTİFLİĞİ=KHARİAKTİF (BEKA)
YAŞAM OLGULARI: MAZON AKTİF(ÖZEL DUYARLILIKLAR)
TABİ OLDUĞU MEKANİZMA:ÖZERK ANA NİZAM

Bilinç karakterleri büyük harfli yazılar, Axoy RA Bilgelik Öğretisinin tek doğaçlayıcısı Axoy RA Matu Cenap Başman’ın program bilgilerinden alınmıştır.