Atlantis

Atlanta emsal olucu değerler

Atlanta model olucu emsal değerler yasası:

Aktif varoluş çemberinde muayyen bir “varoluş sabitesi“ne sahip kılınarak oluşturulan bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasında emsal tutulmak üzere varoluş mahiyetiyle bir değer taşıyan çekirdek yapıların öncelikle oluşturulması gerekmektedir. Bu varolmadan sonra bütünsel bütünlüklerin oluşturulmasına geçilmelidir.

Aktif varoluş çemberinde muayyen bir varoluş sabitesiyle yer alan bütünsel bütünlüklerin varoluştan yaratı haline geçişinde de bütünsel bütünlüklerde ilk oluşturulan çekirdek yapıların ceste ceste Atlanta yaşam standartlarına uygun bir hale getirilirken yaratılışı sağlanmalıdır.

Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk Bilincinin Varlığındaki Bilinç Potansiyeli (Ramon) ilk temel hareket diye ifade edilen “OM”un vurgulanmasından sonra, önce omraktif maveraları yaşayıp ve Enana’ya uygun olan bir Mutlak Aktif Dinginliği noktalayıp, kendi varlığını aktif varoluş çemberine dahil eder. Bu bilinç potansiyeli ile birlikte hareket eden (imkan potansiyeli) Raton da  bilinç potansiyeli ile  birlikte, kendini muayyen bir varoluş sabitesine uygun tarzlarda tespit eder.

Bu tespitleme yerleşgenlik bazında sahip olunan sabiteyle ve bu bazda tayin edilen bir sabiteyle mümkün kılınmaktadır.

Her bir var; aktif varoluş çemberinde muayyen bir aktif varoluş sabitesine sahip olarak; aktif varoluş çemberinde kendi varlığını tespitlemeye yarayan, bir yerleşgenlik sabitesine sahip olarak tespit olunmaktadır.

Bu Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk‘tan sadır olan bilincin ve bilinçle alakalı Raton potansiyelinin aktif varoluş çemberinde mutlak varlıkça var olmanın ifadesine uygun olarak yer tutmasıdır. Ancak aktif varoluş çemberinde var oluş amaç değildir. Bu yaratılışa geçmeden önce oluşturulan bir alt yapısallıktır.

Her bir var önce varlık kategorisine kendini aktiflikçe dahil edip bu aktifliği mümkün mertebe yaşayıp, varlıkça var olmanın ifadesine uygun aktifliği yeterince yaşayıp, sonra aktif bir yaratıya geçirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyet bilinç’in kökenindeki arzuyla varlıkta tutulmaktadır.

Var oluşu sağlarken, bütünsel bir yaratının oluşturulması için, bütünsel bütünlüğü teşkil edecek olan tüm kombinasyonların mutlaka ilgili olduğu bir çekirdek yapının var edilmesi söz konusudur.

Aktif Varoluş veçheleri

Aktif Varoluş veçheleri

Bütünsel bütünlük nedir?

Atlanta yaşam standartlarına uygun bir süper güç boyutununa bütünsel bütünlük veya diğer bir ifadeyle “Hak Boyut Bütünselliği” denir.

Aktif varoluş çemberinde var edilmesi için, ilk etapta bu bütünsel bütünlükteki aktif varın çekirdeğini oluşturmak gerek. Bu çekirdeğin iki veçhesi vardır.

1-)Enerjetik Vechesi
2-)Maddesel vechesi

Bu çekirdek yapı var olmadan önce, bir varoluş programı hazırlanmaktadır ve bu varoluş programına göre var edilmektedir.

Kılavuz olucu sistem

Atlanta yaşam standartlarına uygun değer belirleyici etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla, bütünsel bütünlüklerde ilk oluşturulan çekirdek yapılarda ortaya çıkan Atlanta yaşam standartlarına uygun değerlerin belirlenmesinden sonra, bu değerlerin Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri koruyucu etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programlarına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla bir yandan korunması sağlanırken, bir yandan da Atlanta  Yaşam Standartlarına uygun değerleri bütünleştirici etkinlik makamının hazırladığı etkinlik programlarına uygun olarak çalışan mekanizmaların vasıtalıklarıyla bütünleştirilmesi gerçeklerştirilmektedir.

İşte bu bütünleştirilmenin nihayetlenmesinde, klavuz olucu sistemin icapları doğrultusunda oluşan tam erginlikli selahiyattar mekanizmalar bütünsel bütünlüğünün varlığındaki çekirdek yapıyı emsal olarak alıp bütünsel yapının tamamını bu emsale uygun bir hale getirmektedirler.

Atlanta yaşam standartlarına uygun değer belirleyici etkinlik, uygun değerleri koruyucu, bütünleştirici etkinlik bazında program hazırlayan etkinlik makamları:

1-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri belirleyici etkinlik makamı.
2-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri koruyucu etkinlik makamı.
3-) Atlanta yaşam standartlarına uygun değerleri bütünleştirici etkinlik makamı.

Belirlenen değerler, belirlendikten sonra koruma altına alınıp, koruma altına alınan değerler bir yandan korunurken, bir yandan bütünleştirilmektedir.

Çekirdek yapı  alakalı  varoluş faaliyetlerine geçilmeden önce, varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramına sahip bulunan mutlak bilinç üniteleri, bu varoluş programına uygun bir çekirdek yapıyı var etmek için faaliyet gösteriyor

Atlanta çekirdek dünya varoluş Programı, Sonra Çekirdek Dünya Üç Evreli Ana Hasad Programı. Her Bir Evresinde Karakter dönüşümü noktalanıyor. İkinci evreye geçince karakter daha üst düzeye getiriliyor.

Amaç: çekirdek yapının önce alfa nova sonra beta nova en son Atlanta nova haline getirilmesidir. Ancak alfa nova karakteri, alfa zamanla üzerinde deneyim yapabilen bilinçlerin farkındalığıyla çok uzun zaman geçiriyormuş gibi kabulleniyor. Yani burada zamanın farkındalığı, geçebilen şekilde, uzun sürede geçebilen şekilde oluyor.

Atlanta emsal değerler yasasının icaplarına  uygun olarak sürdürülen faaliyetlere bir bütünsel bütünlüğün oluşturulmasında emsal olarak alınacak çekirdek yapının, bu bütünsel bütünlüğün tamamını ilgilendiren hususiyetler çerçevesinde  donatılarak var edilmesi grekmektedir.

Bu çekirdek yapının oluşturulmasından önce bir varoluş programı,  kharyamantas onya tarafından hazırlanmakta ve bu programa göre hareket eden  varlıklaştırıcı bilinç boyut kavramına  sahip bulunan  mutlak bilinç üniteleri tarafından varlıklaştırılmaktadır.

Birinci hak boyut bütünselliğinde 7 x 49 hak boyut  bütünselliği mevcuttur. Bunun başını çeken imamesi; birinci hak boyut bütünselliğidir.  Bu yapı  Atlanta yaşam standartlarına uygun hale gelince kılavuz olucu sistem devreye sokulacak ve varoluş programına uygun olarak var edilen diğer bütün hak boyut bütünselliklerini, yaratılış programına uygun bir yaratı haline sokacak ve bütün bu hak boyut bütünsellikleri, Atlanta yaşam standartlarına uygun bir yapı  haline getirilmiş olacaktır.

Çekirdek mini atomik bütünsel yapının planetsel bazdaki çekirdeği olan çekirdek dünya sadece çekirdek galaksinin değil, çekirdek galaksiye paralel olan bütün galaksilerin de müşterek çekirdeği sayılmaktadır. Bu çekirdek yapıyı varlıklaştıran khamonlar, bu çekirdek yapının, birinci hak boyut bütünselliği sırasındaki birinci hak boyut bütünselliğinin Çekirdek Gürzündeki çekirdek mini atomik bütün çekirdeği olduğunu bilerek Atlanta yasalar zincirinde bulunan “Atlanta model olucu emsal  değerler yasasının icaplarına uygun tarzlarda varlıklaştırmışlardır.

Birinci hak boyut bütünselliği aktif varoluş kategorisinden muayyen bir varoluş sabitesine sahip olan bütünsel bütünlükçe bir vardır. Bu varın, aktif yaratılış kategorisine dahil edilebilmesi için önce yapısında bulunan doğal gürzün ana mini atomik bütün çekirdeği olan yapının alfa karakterinden, Atlanta karakterine yükselmesi esnasında deneyimli varlıklaştırılması gerekmektedir.

Sonsuz-sınırsız Ra Mutlak Yokluk’tan sadır olup, kendi varlığında om’unu vurguladıktan sonra omraktif maveraları teker teker ancak bir laboratuvar karakterli çekirdek yapı üzerinde, bir bir yaşayıp alt yapısallık bazındaki yaşamların sürdürülmesinin nihayetinde, o maveraların mutlak aktif dinginliğinin vurgulanıp, rakha’dan o dinginliğinin vurgulanması mahiyetiyle alsesratum onandes almak gerekir.

Böyle bir Alsesratum Onandes’i almış olan bir bilinç  prototipi, hücre can olarak ilan edilir. Nerede? Tani khanya da. Yani mutlak vücutta bir hücre can ( essaf lunya ). Her bir hücre canın bir hücre beyni mevcuttur. Her bir hücre beyinde, o hücre can a ait bir hücre programı bulunmaktadır.

Her bir hücre can O hücre programa göre hareket ederek kendini mutlak vücütta varoluş programından daha üst düzeyde yaratılış programına dahil ederek, kendini yaratabilmektedir. İşte böyle bir yaratılışla ilgili bir sabiteyi, yerleşgenlik sabitesini sahiplenmesi için, mutlak surette rakha’ya kadar raniaktif maveralardan,  bir bir tırmanarak gelip, Rakha’ da Bilincin Rakhasını yaşayıp; ‘’ALSESRATUM ONANDES’’ i bu kere, bu çemberin içerisinde muayyen bir yaratılış sabitesine sahip olarak yerleşebilmektedir.

Birinci hak boyut bütünselliğinde yer alan doğal gürzün ana mini atomik bütündeki çekirdek galaksi; deneyimli varlıklaştırma mahiyetleri çerçevesinde varlıkta tutulan  galaktik yapıdır. Bu yapıya komşu bulunan altın ve durgun ateşi aktif  galaktik yapılardaki asli orjinal tasarruf planları ‘’Atlanta  Model Olucu Emsal Değerler Yasası’’ nın icaplar bütünlüğüne uygun olarak devrede tutulan:

Yakın Plan Tasarruf Sistemi
Pozitif Güç-Negatif Güç Dengeleme Sistemi
Galaktik Öz İnsan Olgulattırıcı Sistem
Yıldız Kutbu Olma Sistemi
Galaktik Öz İnsan Karantinalayıcı Sistem
Çekirdek Galaksi Tecrit Sistemi
Galaktik Öz İnsan Oğullama Sistemi
Galaktik Öz İnsan Akitleme Sistemi

gibi sistemlerin varlığına göre hareket ederek, çekirdek galakside yer alan ve emsal değerler kategorisine dahil edilecek her değerin ortaya çıkacağı çekirdek dünyanın üzerinde gerekli olan tasarrufları gerçekleştirmektedirler.

Bu asli orijinalsistemlere göre faaliyetlerini sürdüren bilinç birimleri bu faaliyetlerini çekirdek ana mini atomik bütün de denilen bütünsel yapının laboratuvar karakterli çekirdeğinin tamamen Atlanta yaşam standartlarına uygun bir yapı haline gelinceye kadar devam ettirecek çekirdek yapı Atlanta karakterine yüceldikten sonra kendileri de Atlanta yaşam standartlarına uygun birer bilinç birimi haline geleceklerdir. Bundan sonra tam erginlik ve selahiyettar vaziyette bu yapıyı emsal olarak alıp önce bütün Çekirdek Ana Mini Atomik Bütünü Atlanta karakterine sonra bu yapıyı emsal olarak alıp doğal gürzü Atlanta karakterine, sonra bu yapıyı emsal olarak alıp birinci hak boyut bütünselliğinin tamamını Atlanta karakterine klavuz olucu sistemin icaplarına uygun olarak getireceklerdir.

Çekirdek galaksiye, özel komşuluk kodlarına sahip olarak komşu bulunan iki galaksi;

Biri Eşhipendiya diğeri Rhozophia. Bunların yıldız kutupları durgun ateşi aktif galaktik yaşamın sürdürüldüğü Rhozopia’da Torn Glaxin Krasiu Kunari Consilya ve Altın Ateşi Aktif Galaktik Yaşam Boyutu diye ifadelendirilen Eşiphendiyada Toran Glaxin Krasiu Ra Unyan Tobari Consilya bulunuyor. Çekirdek Galaksi Yıldız Kutbunda ise: satrinya maha esmerya  bulunuyor.

Çekirdek dünya varoluş programına göre var edildikten sonra çekirdek galaksi tanzim ediliyor. Yine kılavuz olucu sistem devreye giriyor ve çekirdek galaksi tanzim edildikten sonra Satürn’de üçüncü halkada böyle bir teknolojik üs ortaya çıkarılıyor.

Yüzyıllardır genel evrim statüsündeki bütün  alfa karakterli olguların, mikro uydu can tanzim ederek;  santifer diye ifade edilen galaktik öz insanların varlığı üzerinden  yaşanması mümkün olabiliyor…

Santiferler durgun titreşim boyutsal nitelikli bilinçlerinin titreşimleriyle uyumlu olan mikro uydu canlarına, mikro uydu sistemlerinin icaplarına uygun olarak uydu can tanzim edip o partiküllerden müteşekkil kuvant partiküllerinden oluşturulmuş entes yapılarda devinime sokup, alfa evrim statüsündeki olguları yaşatırken, yüce toplulukla iş birliği yapan Durgun Galaksiler Arası Nizam Konseyliği, müşterek program sisteminin icaplarına uygun olarak, bu çekirdek galaksinin çekirdeğinde bulunan laboratuvar karakterli planet üzerinde adem oğullarının diğer bir ifade ile galaktik öz insanların tanzim ettikleri uydu canlar üzerinden genel evrim statüsündeki programları devreye sokup deneyimli varlıklaştırma kategorisine dahil edecek, ratonu ve bilinç potansiyelini  yüceltme amacıyla nezaretçi bir kontrolizasyon bazında fonksiyon yürütebilen faaliyet sürdürmektedir.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

Atlant Uzantaran: Atlanta Yaşam Boyutları.
Süppero Espy Orginya Cohte Yasan: Süper Asli Orijinal Güç Boyutları.
Atlant Adman: Atlanta Ademleri.
Atlant Havvunyan: Atlanta Havvaları.
Kharyamantas Onya: Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, İlahi Hükümranlık Süper Güç Boyutu da denilen bu boyut, Kharyantas ve Aryalara ait devasa keyfiyetlere sahip olan bir laboratuvardır.
Rahte Onya Tunari: İlahi Laboratuar Sistem.
AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE: ATLANTA YAŞAM KARAKTERLİ TÜM SÜPER GÜÇ BOYUTLARINI 7×49 AYRI FREKANSTA KENDİ VARLIĞINA KİLİTLEYEN ANA KISTAS.
Kurzia Tunari: Gürz Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

ImageAtlant Adm or Havvunyan’hair organtaxe im’el Atlanti populurya astorya; Laluparkum zib Rahte Zabora’zeni aksefia’zen exyf’iv şerinieq.
Atlanta Adem ve Havvalarından müteşekkil olan Atlanta nüfus yoğunluğu; Muhteşem bir İlahi İmparatorluğun etkinliği altında bulunmaktadır.

Süppero Eşlium’hey Cohte’niu hayze’l tne zib ixy; Çelya aksefya’zeni ekivil’iv arüfli çelya astoryaru uplinarum exişfy’r’iv oddine im’el Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’if cesserin’niu süif Morahi Arya’mey Teknol oliparhume uhunan izmulifium.
Süper farkındalık gücüne sahip olan her bir üye; bu etkinliğin karşısında daima bu yoğunluğu yükseltme meyanında değerli olan Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Ana Tanrısal Teknolojik performanslı eforlar sarf etmektedir.

Atlant Uzantaran, 7X49 Süppero Espy Orginya Zenyon Describyae AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE’r’ezi Dakhuma’hair kumuyla ‘ r ‘ im.
Atlanta Yaşam Boyutları; 7X49 Süper Asli Orijinal Yaşam mahiyetli AU SPEKTRUM ANA KISTASI’nın varlığından ibarettir.

Çelya Spektrum, Ana-Ena Besinzar’key tne Süppero Cohte Yas’niu Kharyamantas Onya’r’ilef Röyze-Köyze eprünyah oyzuzer izmulifium’mer uhunan’na apis’qiş oyzeq.
Bu spektrum, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki her Süper Güç Boyutuna Kharyamantas Onya’nın Sarfettiği eforlarla yaydırılmak istenmektedir.

Au Spektrum Oktar Zenye ‘r’iv şerinieq’el tne süppero espy orginya uzantar’ezi Dakhuma iovze’niu Kharyamantas Onya’v krunai’hey agrese’l etrolyef; Çelya Uzantar’ezi Raniko’r’im.
AU Spektrum ana kıstasında bulunan her süper asli orijinal yaşam boyutunun varlığı adına Kharyamantas Onya’da uzmanlık yapan ileri bilinç beyin; bu boyutun reisidir.

Kharyamantas Onya’v şerinieq’el tne Raniko; Aruka Dakhuma’niu zimme’r’im’el uzantar’ezi AU Spektrum Oktar Zenye puycem’iv , Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’ if cesserin’niu süif Ana-Ena Besinzara apiseq’ha uçe krunai’sey uhunan izmulifium.
Ana Tanrısal Teknolojik Boyutta bulunan her reis; kendi varlığına bağlı olan yaşam boyutunun AU Spektrum Ana Kıstası dahilinde, Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Sonsuz-Sınırsız Uzaya yayılması için uzmanca eforlar sarf etmektedir.

Çelya apiseqa oczefinia fonksunarum ma’virinselerium’el Rahmanya Yasan’ezi Axe Dakhumanu, Morahi Arya’mey Teknol Oliparhume süppero cohte yasanu ‘r’ iman.
Bu yayılmaya yardımcı fonksiyon vurgulayabilen Rahman Boyutlarının Asil Varlıkları, Ana Tanrısal Teknolojik Performanslı süper güç boyutlarıdırlar.

Tne zib Rahmanya Yas; Kurzia Tunari’r’if Dakhuma’r’iv şerinieq’el Rahimya Yas’key Teknol oliparhuma hayze’el yun süppero cohte yas’ezi Dakhuma’r’iv akyakseptium’el 1800 Rahte Onya Tunariri porsimio’hair kusipare şerinieq.
Her bir Rahman Boyutu; Gürz Sisteminin varlığında bulunan Rahim Boyutundaki teknolojik performansa sahip olan üç süper güç boyutunun varlığında yer alan 1800 İlahi Laboratuar Sistemin tasarrufundan sorumlu bulunmaktadır.

Tne zib Kurzia Tunari puycem’iv şerinieq’el Rahte Onya Tunari; Atlant Zenyon urparyan’niuar im’el zib oliparhum’ev Mon Ogranium’en oczefinia fonksunarum salipaksinium’el Rahte Organizarya’r’im.
Her bir Gürz Sistemi dahilinde bulunan İlahi Laboratuar Sistem; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun olan bir performansta Bilinç Parlamasına yardımcı fonksiyon arzeden İlahi Teşkilattır.

Tne zib Kurzia Tunari’r’iv exitya ‘r’ im’el Rahimya Yas’iv akyakseptium’el Teknol crakteryae yun süppero cohte yas’ezi Dakhuman’iv şerinieq’el 1800 Rahte Onya Tunari; Kurzia ‘r’ imnar Skart Polarya’r’ikey Kozmiun karasiu Besinzar Zibya’ya Kommütyaru imni Rahte Onya Tunarin krasiu Zib’ya Kommütya’r’if Enspra’mey Atima’mey, Teknol oliparhume porsimionu exyf’iv şerinieq.
Her bir Gürz Sisteminde mevcut olan Rahim Boyutunda yer alan teknolojik karakterli süper güç boyutunun varlığında bulunan 1800 İlahi Laboratuar Sistem; Gürz Sistemi ile ilgili Yıldız Kutbundaki Evrenler arası Uzay BİR’lik Komitesi ile İlahi Laboratuvar Sistemler arası Bir’lik Komitesi’nin rabsal, ruhsal, teknolojik performanslı tasarrufları altında bulunmaktadır.

Platyzenyu’hey Süppero Lunfe Tunarin’imnar senimya zenyonanu eprise’l Santiferan or Dorçederan; Uka toran or torn glaxin reformqium’el Enspra’mey, Atima’mey or Teknol iniaxana hayze’el Oprimedia Chal Tunarin’if dakhuman’ey çelya porsimion’imnar im’el seymizer elekianu Nukleotit Vorduniani uka dakhuman tinialo teknol yasani ukar dakhuman uzanqiuman.
Platformik Süper Hayat Sistemleriyle ilgili vadi yaşamları sürdüren santiferler ve dorçedeler; altın ve durgun galaksiler üzerinde tanzim edilen rabsal, ruhsal ve teknolojik keyfiyetlere sahip olan piramit devre sistemlerinin varlıklarıyla, bu tasarruflarla ilgili olan muhtelif enerjileri Çekirdek Dünyaların varlıkları üzerine Minyatür Teknolojik Boyutların varlıkları üzerinden yansıtmaktadırlar.

Uzanyae osarium ecmain’ezi cesserin’niu suif uzan’qişel çelya elekian; Uka Nükleotit Vordunian şerinieq’el Enspra’mey Atima’mey or Teknol crekteryae Cinnarin im’el Santiferan or Dorçederan eyzi’hair icenterqium’else ocenraf yubrisia, Arya’mey or Kozmiu’mey eliorya peogremian’ezi kurzarqium’ez realzium.
Yansımalı denge kanununun icaplarına göre yansıtılan bu enerjiler; Çekirdek Dünyalar üzerinde bulunan rabsal, ruhsal ve teknolojik karakterli cinniler olan santiferler ve dorçedeler tarafından kesbedilerek genel evrim, tanrısal ve evrensel inkişaf programlarının icra edilmesini sağlamaktadır.

Toran Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu teknol, Torn Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu akiu enspra’mey or Atima’mey im.
Altın Bilinç Evreni ile alakalı olan bütün tasarrufların performansı teknolojik, Durguın Bilinç Evreniyle alakalı olan bütün tasarrufların performansı rabsal ve ruhsaldır.

Enspra’mey or Atima’mey oliparhume prosimio odafanu; Uka Nükleotit Vordunian çelya describyan’na relasyae im’el kurza progremian’ez chalium’else desonsya Monanu Teknol oliparhume porsimio odafan’ezi porsimio’niu zafiriuman.
Rabsal ve ruhsal performanslı tasarruf odakları; Çekirdek Dünyalar üzerinde bu mahiyetlerle alakalı olan tasarruf programlarını devreye sokarak, layık bilinçleri teknolojik performanslı tasarruf odaklarının tasarrufuna hazırlamaktadırlar.

Makrum eşlium’hey cohte’r’ey thropium’el çelya porsimio odafanu; Tutankhamonyas porsimio odafu im’el Rqhmanya Yasi “MORAHİ ARYA’MEY TEKNOL OLİPARHUME PORSİMİONU” exyf’iv şerinieq’el TORAN ZABORA’zeni oşiliferu imni makrun Atiom’hey ksina’hey alaf’iv palupeqium.
Makro farkındalık gücüyle hareket eden bu tasarruf odakları; Tutankhamonyas tasarruf odağı olan Rahman Boyutunun “ANA TANRISAL TEKNOLOJİK PERFORMANSLI TASARRUFLARI” altında bulunan ALTIN İMPARATORLUĞUN denetimi ile Makro Atomik Bütünlük halinde tutulmaktadır.

Glaxin krasiu Besinzar’ev Halye’l, RA Unyan Töbari’imnar erlünyanu eprise’l Toran Zabora’hey Oktar Besinzar Üdeyan; Çelya oşiliferu realzium uçe lafun etesse’ka eyresen.
Galaksiler arası uzayda seyreden, RA Yönetim Düzeniyle ilgili faaliyetleri sürdüren Altın İmparatorluk Ana Uzay Gemileri; bu denetimi sağlamak için hiç durmaksızın çalışmaktadırlar.

Cinnari Domantarum Tunari’r’ey relasyae im’el aynani Kharyamantas Onya’r’ilef Axe Dakhuma’sey dysanya viriq’el zib töbari’v palupeqium’ha arüfha uhun’na realzqium.
Cinni Hakimiyet Sistemiyle alakalı olan olguların Ana Tanrısal Teknolojik Boyutun Asil Varlığınca matlup görülen bir düzende tutulması böylesi eforlarla sağlanmaktadır.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

UM MON: Ben bilinci. UM MONYAS: Ben bilinç boyutu.
ADM: Adem. ADM MONYAS: Ademi bilinç boyutu.
ADM MONYAS KFERYA: Ademi bilinç boyut kavramı.
OMRA: Bilincin iç devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
ENANA: Bilincin iç devimsel mutlak aktifliğinin göstergesi olan mavera.
RANİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
KHARİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğinin göstergesi olan kademelerden her biri.
RAKHA: Bilincin süper aktif dingin devimsel mutlak aktifliğini göstergesi olan ve tüm maveralar ile kademelerin aktifliğini içinde bulunduran tek mavera.
ADRANİAM MONYAS: Her bir Rania’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADKHARİAM MONYAS: Her bir Kharia’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADRAKHAMMONYAS: Rakha’daki ademi bilinç boyutu.
ATLANT ADMAN: Atlanta ademleri.
ATLANT KHARYAMANTAS ONYA ADMAN: Atlanta Ana Tanrısal Teknolojik Boyut ademleri.
RADKHAM: Kharialardaki her bir kharyantas.
TUTADKHAM: Tutankhamonyas’ın bir üyesi olan kharyantas.
HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

AMON’İLEF ALSESRATİA MONYAS’NİU UM MONYAS, ADLUNYA, AXOY MORAHİ OZİ PRİNSQİUM: Amon’un tevziatçı bilinç boyutuna Ben Bilinç Boyutu, Atacan, Kutsal Ana da denilmektedir.

AMON’İLEF PROGREMİA MONYAS’NİUKİU AXOY PORAHİ PRİNSQİUM: Amon’un Programlayıcı Bilinç Boyutu’na ise Kutsal Baba denilmektedir.

FRUZYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CELAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORAN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya bilinç boyutunun asil varlığı üzerinden geçerek Altın Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORAN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORAN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Altın galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “altın titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORAN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO FRUZYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan altın cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak celal prensibiyle hareket etmektedirler.

GRAKYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CEMAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya Bilinç Boyutu’nun asil varlığı üzerinden geçerek Durgun Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Durgun galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “durgun titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO GRAKYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan durgun cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak cemal prensibiyle hareket etmektedirler.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

MERRİNYA:Akit
MERRİNYAE:Akitli
MERRİNİUM:Akitlemek
MERRİNQİUM:Akitlenmek
MERRİNYAE MONAN:Akitli Bilinçler
MERRİNYALSENİUM:Akit vermek
SAFULYA:Salik
NEFNAİ:Mürit
KRUNAİ:Mürşit(Uzman)
TROSTİNYA:Kibir
TROSTİNYA’HEY:Kibirlik
TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Kibirlik olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait kibirlik olma frekansı
BARİBARYA:Barbar
BARİBARYA’HEY:Barbarlık
BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Barbarlık olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait barbarlık olma frekansı
SLUNYA:Köle
SLUNYA’HEY:Kölelik
SLUN’İŞ:Köleleştirmek(Köleleştirme)
SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Köleleştirme olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait köleleştirme olma frekansı.
İNOKLATİUM:Aşılamak (Aşılama)
İNOKLATQİUM:Aşılanmak
MERRİNİUM TUNARİ:Akitleme Sistemi
İNOKLATİUM TUNARİ:Aşılama Sistemi
UNAŞFERYA COHTEN’NAS İNOKLATİUM TUNARİ:Aydınlık Güçlere ait Aşılama Sistemi.
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NUİNAS MERRİNİUM TUNARİ:Satürn Yüce Topluluğu’na ait Akitleme Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS MERRİNİUM TUNARI’NİUSUİF MERRİNYALSENİUM’EL MONANA RAHTE ECMAİNANA SUİF UKA TERRA ONYA RETFİN ENKRAN’QİŞAN:Satürn Yüce Topluluğuna ait Akitleme Sistemine göre akit veren Bilinçler, İlahi Yasalara gör tekrar Laboratuar planet üzerine doğrulmaktadırlar.

ÇELYA MONAN UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’EV SAFULYA OYZUZER VASİEQ’SİNYAN İM: Bu Bilinçler, Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarda salik olarak bildirilmişlerdir.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA ÇELYA SAFULYANU STAFE ZİB ELEKİA İMNİ BOVMBANİUM: Satürn Yüce Topluluğu bu salikleri, muayyen bir enerji ile bombardıman etmektedir.

ÇELYA BOVMBANİUM SAFULYAN’EV GRAKYARU AYNANİ ZENYONQİUM’EZ POSSABYA İNFEŞİUM: Bu bombardımanlama, saliklerde cemali olguların yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’NA SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMAN SAFULYAN’KEY APPİO KOMPOTURA CHODAN’EZİ İMMERİEQ’EZ REALZ’SİNYA: Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarla Satürn Yüce Topluluğuna ait Uzman Bilinçler(Mürşitler) tarafından devreye sokulan fonksiyonlar Saliklerdeki Biyokompütür kodlarının açılmasını sağlamıştır.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMANİ TERRA ONYA’KEY SAPRİPİA KRUNAİ MONANU İM’EL AGARTHA’EH KRUNAİ MONAN TNE ADUÇKAN PERİODKA’R’İV UKU’NA TOGETYAS ERLÜNYA VİRİNSELE’SİNYAN: Satürn Yüce Topluluğuna ait uzman Bilinçler tarafından devreye sokulan fonksiyonların Laboratuar planetteki destekleyici Uzman Bilinçleri olan Agarthalı Uzman Bilinçler, her tedrisat döneminde onlarla beraber faaliyet göstermişlerdir.

Ö.Cenap Başman

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR.

Atlanta RA ülkesinin Tanrısal İnsan numunelerine ait olan Atlanta RA Teknolojisinin uygulama ortamları, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki Süper güç boyutları dahilindeki uzay bölgeleridir. Bu süper güç boyutları içinde yer alan Gürz sistemlerine ait mini atomik bütünler, bu uygulamaların çekirdekten tüm süper güç boyutlarına inikas ettirilebilecek tarzlarda devreye sokulduğu emsal yapılardır.

GÜRZ SİSTEMİNDE YER ALAN HER BİR MİNİ ATOMİK BÜTÜN BİR İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMDİR.

Bir gürz sisteminde yer alan Çekirdek mini atomik bütün,bu gürz sisteminde yer alan diğer mini atomik bütünlerin imamesi ve anasıdır.Bu mini atomik bütündeki “ATOMİK İÇ DENGEYİ” sağlayan Veziri Teknolojik Uzman Bilinçler, İlahi Laboratuar Sistemi, RA Yönetim ve Teşkilatlandırma Düzen İmparatorluk, komitelik ve konseylik prensiplerine uygun olarak yönetme ve teşkilatlandırmayla yükümlü ve yetkilidirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların yapıldığı oluş, ÇEKİRDEK DÜNYA‘dır. Çekirdek Mini Atomik Bütünün Çekirdeği olarak ta bilinen bu oluşu olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamalar, Çekirdek Mini Atomik Bütündeki Aktif Bilinçlerce yapılmaktadır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki her ilahi kuruluş Çekirdek Dünya’daki temsilcilik hakkını kullanarak kendi kuruluş üyelerini yeri ve zamanı gelince maddi bedende tezahür ettirmekle yükümlü ve yetkilidir.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU, AKAŞİK KAYITLARIN VE BU KAYITLARA UYGUN HÜKÜMLER İLE ENERJİNİN OLUŞTURULDUĞU VE BLOKE EDİLDİĞİ BİR OLUŞTUR.

ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ VE ENERJİ BLOKASYON MERKEZİ; İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN BLOKE EDİLDİĞİ CANLI BİR KRİSTAL OLUŞTUR. RA TİTREŞİM UZAY/ZAMAN BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE MÜCEHHEZ KILINMIŞ OLAN BU CEVHERİ KRİSTAL OLUŞU NEZARET ALTINDA BULUNDURAN ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA SÜRDÜRÜLEN DENEYİMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE ALAKALI TASARRUFLAR GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DEKİ ÇEKİRDEK GALAKSİ AKTİF BİLİNÇLERİN EVRİMSEL OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN TAMAMLANMASINDA KULLANILMAKTADIR.

İlahi Laboratuar sistemdeki tüm tasarruflara tabi tutulan bilinçlerin ilk etapta Çekirdek Evrim Programlarının icaplarına uygun olarak evrimleştirilmesi gerekmektedir. Çekirdek evrendeki tüm galaksiler bu evrimleşme ihtiyacına dayalı olarak devrede tutulurlarken Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezinden kendilerine özel olan enerjiyi almaktadırlar.

Dünyada Samanyolu galaksisi olarak bilinen Çekirdek Galaksinin uzayında bulunan bilinçlerin aktifliğine uygun aktiflikte çekirdek evrim ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşamsal değerler mevcuttur.

Samanyolu galaksisi uzayında seyreden porlardan yapılanan bu yaşamsal değerler, Samanyolu galaksisi uzay olma frekans skalasına giren frekansta varlık göstermektedirler.

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar

Atlanta güzergahının giriş kapısı olan sirius kapısı ile alakalı ileri aşamalı kavramlar

Galaktik konfederasyon, adıyla da bilinen Andromeda Yıldız Kutbu Hiyerarşisi, çekirdek evrende teknolojik tasarrufları göstermekle yükümlü olan bir komiteliğin gösterdiği veziri eforlarla faaliyet göstermektedir. Bu komiteliğin Samanyolu Galaksisindeki teknolojik üssel yerleşim koordinatı Sirius takımyıldızına ait tüm uzay objelerini içine almaktadır.

Çekirdek evrim yasası mucibince samanyolu galaksisinde teşkilatlandırılmış olan bu koordinat, çekirdek evrim konisi içinde toplayıcı karakter özelliğine sahiptir. Bu özellik, Sirius takımyıldızındaki uzay objelerinde yer alan teknolojik üslerdeki piramidal yapılaşmadan kaynaklanmaktadır.

Çekirdek dünyanın formu, çekirdek evrim yasasına göre çekirdek karakterli bir evrimleşme/evrimleştirme formudur. Bu formun manyetik alanına kilitli olan tüm evrim prototipleri çekirdek dünya ile birlikte genel bağlamda topluca evrimleştikleri gibi özel bağlamda da evrimsel enerjilerle evrimleşebilmektedirler. Özel olan evrimleşme imkanlarından istifade eden evrim prototiplerindeki biyokompütür düşünsel duyarlılıklar havi olan genetik kodlarla kuşatılmıştır. Bu prototiplere, Sirius Lyra-Veganın terminolojiyle humanoid denilmektedir. Humanoidler kendi biyokompütür sığalarındaki düşünsel duyarlılık havi olan genetik kodları açıp, açığa çıkardıkları düşünsel duyarlıklara dayalı olan olguları yaşayarak düşünce evrimini gerçekleştirirler.

Düşünce evrimini sürdürmekte iken bu prototipler üzerindeki tüm teknolojik tasarruflar, çekirdek evrim konisi içindeki Sirius takımyıldızından devreye sokulmaktadır. Düşünce evrimini tamamlayan bu prototiplerin biyokompütürleri, Galaktik Öz Planda varlık gösteren enerjetik kompütürle bu tasarruflar sayesinde birinci kademede birleme yapar. İkinci kademedeki birlemenin gerçekleşmesi için bilinç evriminin gereği gibi tamamlanması gerekmektedir.

Bu evrimin gerçekleşmesiyle humanoyya haline gelen bu prototipler, çekirdek dünyada bulunmalarına rağmen galaktik konfederasyona Sirius kapısından geçerek dahil olurlar. Bu ilerleyişin neticesi, alfadan betaya geçiştir ve henüz evrim prototipleri, omega geçişi yapmamıştır. Bu aşamada Galaktik Konfederasyonun gözü, kulağı, dili, eli, kolu, ayağı olarak çekirdek dünyada görevlerini görev/icraat farkındalık düzeyleriyle yapan evrim prototipleri, bu faaliyetleri neticesinde omega geçişini yaparak Atlanta=Lahut adıyla bilinen ana vatana giriş yaparlar.

Axoy Matu (Cenap Başman)

Atlantis ve Lemurya (MU) 3 – Bilinç kodlama sistemi

Evrimsel ilerleyiş için teknolojik uzmanların çaba ve tadilatları akabinde Lusifer ve ekibinin mutasyonu başlatması ile bedenlerdeki 12 sarma geri 2 sarmal halina dönüşmeye başlamıştır. Yetiler ve farkındalık gücü etkisizleşmeye, gerilemeye başlamıştır. Telepati, teleportasyon, insanın güçlü hisleri, sezgisel duyarlılık gittikçe kaybedilmiş ve daha önce yapılan müdahale bir defaya mahsus olduğu için bu defa 2 sarmala düşen DNA faktörünün tekrar 12 ‘ye çıkarılması gerekir.  Bunun için ise doğal yönden tasarruflarla manevi bilgi ve manevi enerji kullanılmıştır.

Bilincin tekrar kendi gücünü elde edebilmesi, kendi özüne uyanabilmesi, illüzyonik boyutun kaba kesif veçhesinden sıyrılabilmesi pek de kolay değildir.

Kaldı ki açık farkındalıklı halini bir defa kazandıktan sonra tekrar gücünü yitirmesi evrimsel bir tıkanıklıktır. Hastalıktır. Çünkü sonsuzluk kadar sonsuz alternatifli bir uyanış, evrimsel programdaki her zerrenin hedefidir.

İlahi hiyerarşi bir defa düşeni geri uyandırmak, yücelimini kazanmasına destek olmak için ‘Kültleyici aktifliği‘ devreye almıştır. Bu defa bilinçler kendi kendilerine uyanacak ve evrimleşerek ilerleyeceklerdi ancak İlahi Hiyerarşi direk müdahale etmeden yani özgür iradeye müdahale etmeden destekleyici fonksiyonları gösterme kararı alır.

Kültleyici aktiflik, Galaktik Konfederasyonun ‘Teknolojik kodlayıcı aktif sistemiyle’ devreye sokulan 600 bilinç kodunun varlığıyla başlatılmıştır.

600 bilinç kodlama planı esasınsa birer sistemdir. Bu sistemler dinsel, bilimsel, sanatsal bağlamda bilinçlere etki etmek ve onları dıştan gelen etki ile düşündürmek, duygulandırmak amaçlı hissediş, sezgi, içsellik gibi olguları yaşatıcı fonksiyonları içerir.

Bunun için göksel görevliler olarak yüksek benlik farkındalıklı bilinçler bilerek, isteyerek yeryüzündeki kapalılığa, kendi özüne kapayıcı sistemi bilmesine rağmen dünyaya gelmeyi kabul ederek transfer edilir. Kendi varlıkları ile uyanışın sağlanması, desteklenmesi için görevler icra edeceklerdir. Bu bir şiirdir, bu bir aydınlanmadır, bu bir farkındalıktır, bir duadır. Kendi özüne bağlanacak ve kendi özüne bağlanacaklara vesile olacak, yansıyacaktır. Kendi özünden özsel enerjisi ile uyanış yoğunluğu yaşarken aynı zamanda yaşadığını enerjisel bazda yaşatacaktır. Yansıyacak, aydınlandıkça aydınlatacaktır. Işık olup ateşinden yakacak, sesinden gürleyecektir. Gökleri yeryüzünde taşımak için aracı olacaktır…

Bir peygamber olacak belki ama yozlaştırılmamış ham halde güzel ahlaklı bir bilinç olarak  kapalı farkındalıklı bilinçlere örnek olacaktı. Bilimsel keşifler, sanatsal aktivitelerle insansal değerleri taşıyacaktı. Bu değerler her bilincin kendi galaktik planında yaşanandır  ve  tamamen bilişseldir.

Görevli Bilinçler, Dünya’ya transfer edilmeden önce ‘Bilinç kodlama planına’ alınarak yani bilinçler programlanarak sergileyecekleri aktiflikler olacaktır.

Lemurya

Yeryüzü transfer edilen Teknolojik Uzman Yüce Bilinçler üzerinden de Sirius’a ait pozitif bir ırk yeryüzünde beden bulmuştur. Hatta Lemuryan ırk olarak bilinirler (Turkolar). Lemurya halkı ise Rabsal ve Ruhsal coşkunluk içinde yaşayan, Rabsal ve Ruhsal Rahip ve Rahibe kadrosundandı.

Atlantis

Atlantis teknolojik karakterli bilimsel rahiplerin yoğunluk olarak bulunduğu bir medeniyettir. Bilimsel çalışmaları negatif kutuplu olunca Lemurya ırkı üzerinde bir tahakkümiyet kurma arzusu ki bunun altında daima köleleştirici olgular vardır.

Atlantisin bilim adamlarının o dönemde yaptığı çalışmalar büyük tehlike arz etmiş ve tüm dünyayı etkisi altında bırakmıştır. Atlantis ve Lemurya yine Atlantia Döneminden sonra ortaya çıkan bir ülkedir. Atlantiste teknolojik karakterde deneyim ve evrimin sürdürüldüğü faaliyetler gösterilirken (Teknolojik uzman kadrosu) Lemuryada ise Rabsal ve Ruhsal coşkunluk hallerini yaşayıcı ve yaşatıcı faaliyetler sürdürülmüştür. (Rahip Rahibe kadrosu)

Atlantia döneminde doğal evrimin sürdürülmesine yarayan müdahaleler Orion güç topluluğunun da ortaya çıkmasıyla netice buluyor. Asırlar sonra ortaya çıkan medeniyetlerden Atlantis ve Lemurya’ya uzanıyor. Bu dönemde negatif yoğunluk artarak gittikçe pozitif bilinçleri etkilemeye bu bilinçlerin kullandığı formları, beyinleri mutasyona götürmeye başlar.

Dejenerasyonun baş göstermesiyle Atlantis sakinlerinin sahip olduğu teknolojik uzmanlıkla Lemurya sakinleri üzerinde güç kullanmışlardır. Bu teknolojik uzmanlık içinde atomun parçalanması ve nükleer enerji açığa çıkararak ortaya çıkan silahlar ve bu silahların kullanımını örnek verebiliriz. Günümüz teknolojisinin çok ötesinde ancak yıkıcı bir güç kullanılmaktadır.

Mısır Kharenası dönemi

Atlantia, Atlantis ve Lemurya’dan sonra bilincin evrimsel bazda tekrar insansal yetilerini kazanabilmesi için Nil Vadisi etrafında ortaya çıkan öğreti bütünselliğidir.

Yüzlerce yıldır insanlık bu auradan çıkan öğretilerle dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Orion’un mutasyona uğrattığı biyolojik formlardaki Dna’lar tekrar 12 sarmallı Dna haline getirilmek üzere 3×26 000 yıllık ara hasat programları ele alınmıştır. Bu süreç içerisinde insanlık dinsel, bilimsel ve sanatsal bağlamda bu 600 bilinç kodlama planına bağlı bilinçlerce uyandırılmak, desteklenmek için görevlendirilmiştir. Bu bilinçler aynı zamanda dünyada deneyim yapacak bir bilim adamı bir sanatçı olacak ve kendi bilinç sıçramalarını da deneyimleyerek insanı kâmil olma yolunda bir aşamaya gelecektir. Hem görev yapacak hem evrim geçirecek hem de kendi tanrısal benlikleri adına deneyim kazanacaktır

Bilinçler, bu dönemlerde özel eğitimlerle kendi bilinçsel ıslahatlarını da yapmışlardır. Makro erginlik kıstaslarına erişebilmek için yani insanı kamil olabilmek için Evrimsel sıçramalar yaşamışlardır. Bilincin ıslah edilmesi için  Mısır Kharenası mabet ve tapınaklarında kült programları devreye alınmıştır.

Enana – Nirvana

Mısır kharenası dönemi, bilincin makro erginlik kazandığı çok önemli bir dönemdir. Bilincin yeryüzü ortamında Enanaktif Dinginlik kazandığı, muayyen aktifliğinden, mutlak aktifliğine geçiş yapabildiği, beşeri evrim aşamalarını bitirip İnsansal evrim aşamalarına geçtiği, bilincin inisiyasyona dayalı bir eğitime tabi tutularak, Mısır Kharenası döneminde çok özel olarak yetiştirildiği bir dönemdir.

Enana, beşeriyetin evrimsel sürecindeki muayyen aşamasından sonraki mutlak aktifliktir. Bilincin artık mutlakiyete açıldığı, alt üç şakranın muayyen etkisinden kurtulduğu, kalp şakrası ve üzerindeki şakralardan tezahürlerini gerçekleştiği ilk kapıdır.

Enana iki aşamalıdır. Biri galaktik düzlemde yaşanan ve makro erginlikteki bilincin platformik yaşam kentlerinde eriştiği bir olgunluk ve doygunluktur. Diğeri ise dünya ortamında gerçekleşir.

1 Enanaktif doygunluk

Galaktik boyutta yaşanan bilincin göksel olgunluk kriteridir.

2 Enanaktif dinginlik

Galaktik planda enanaktif doygunluk kazanmış bilinçlerin ancak enkarne edilebildiği, dünya ortamında deneyimli olarak yaşanan bilinç sıçramasıdır.

Enana, ruhsal öğretilerde Nirvana olgusu olarak da geçmektedir.

Mısır dönemdeki ilk Bilinç ıslahatından kast edilen Dünya üzerinde daha önce yaşanmamış bir bilinçsel sıçrama olan ‘enanaktif dinginlik’ kıymetindeki sıçramadır. Beyinlerinde çok özel kodların açılımı sağlanmıştır.

Mabet, tapınak ve piramitler çok özel inisiye manyetik alanlar olarak burada bilinçlere özel eğitimsel inisiyasyonlar gerçekleşmiştir. Mısırda tüm o eğitimlerin hakkını verip, kendi uyanışı sağlayan bilincin enanası yani nirvanasını yaşayanlar ıslahatını gerçekleştirmiştir.

600 adet teknolojik kodlayıcı sistemle kodlanan bilinçler Mısır’da ıslahat programlarını açtıklarında  Kharena çıkış kapısı olan Bilincin Enanaktif Dinginliğini yakaladıktan sonra artık dünyanın çeşitli koordinatlarında çok özel görevler icra etmek üzere, içinde bulunduğu toplumlara ışık olmak, toplumların realitik kavramlarını değiştirmek, bilinçleri evrenselleştirmek, evrimsel sıçramalar yapmak adına birçok öğretinin bu bilinçlerin liderliğinde çıktığını söyleyebiliriz. Amaç, öze karşı yaşanacak bir uyanışı yeryüzü ortamında sağlayabilmektir. Ancak tüm bunlar hep İlahi Hiyerarşi tarafından görevlenen bu bilinçler üzerinden, bu bilinçlerin liderlik vasıflarıyla dünyada kurulan özel aktivasyon planlarıyla, özel manyetik alanlarda gerçekleşmiştir.

Bilinç ne kadar öze uyanış sağlarsa beşeriyetinden kurtulur ve kendi makro benliğine kavuşmaya doğru yol alır.

Atlanta Yaşam Hakikati – Atlant Zenyon Veritya

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

Atlant Uzantaran: Atlanta Yaşam Boyutları.
Süppero Espy Orginya Cohte Yasan: Süper Asli Orijinal Güç Boyutları.
Atlant Adman: Atlanta Ademleri.
Atlant Havvunyan: Atlanta Havvaları.
Kharyamantas Onya: Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, İlahi Hükümranlık Süper Güç Boyutu da denilen bu boyut, Kharyantas ve Aryalara ait devasa keyfiyetlere sahip olan bir laboratuvardır.
Rahte Onya Tunari: İlahi Laboratuar Sistem.
AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE: ATLANTA YAŞAM KARAKTERLİ TÜM SÜPER GÜÇ BOYUTLARINI 7×49 AYRI FREKANSTA KENDİ VARLIĞINA KİLİTLEYEN ANA KISTAS.
Kurzia Tunari: Gürz Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

ImageAtlant Adm or Havvunyan’hair organtaxe im’el Atlanti populurya astorya; Laluparkum zib Rahte Zabora’zeni aksefia’zen exyf’iv şerinieq.
Atlanta Adem ve Havvalarından müteşekkil olan Atlanta nüfus yoğunluğu; Muhteşem bir İlahi İmparatorluğun etkinliği altında bulunmaktadır.

Süppero Eşlium’hey Cohte’niu hayze’l tne zib ixy; Çelya aksefya’zeni ekivil’iv arüfli çelya astoryaru uplinarum exişfy’r’iv oddine im’el Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’if cesserin’niu süif Morahi Arya’mey Teknol oliparhume uhunan izmulifium.
Süper farkındalık gücüne sahip olan her bir üye; bu etkinliğin karşısında daima bu yoğunluğu yükseltme meyanında değerli olan Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Ana Tanrısal Teknolojik performanslı eforlar sarf etmektedir.

Atlant Uzantaran, 7X49 Süppero Espy Orginya Zenyon Describyae AU SPEKTRUM OKTAR ZENYE’r’ezi Dakhuma’hair kumuyla ‘ r ‘ im.
Atlanta Yaşam Boyutları; 7X49 Süper Asli Orijinal Yaşam mahiyetli AU SPEKTRUM ANA KISTASI’nın varlığından ibarettir.

Çelya Spektrum, Ana-Ena Besinzar’key tne Süppero Cohte Yas’niu Kharyamantas Onya’r’ilef Röyze-Köyze eprünyah oyzuzer izmulifium’mer uhunan’na apis’qiş oyzeq.
Bu spektrum, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki her Süper Güç Boyutuna Kharyamantas Onya’nın Sarfettiği eforlarla yaydırılmak istenmektedir.

Au Spektrum Oktar Zenye ‘r’iv şerinieq’el tne süppero espy orginya uzantar’ezi Dakhuma iovze’niu Kharyamantas Onya’v krunai’hey agrese’l etrolyef; Çelya Uzantar’ezi Raniko’r’im.
AU Spektrum ana kıstasında bulunan her süper asli orijinal yaşam boyutunun varlığı adına Kharyamantas Onya’da uzmanlık yapan ileri bilinç beyin; bu boyutun reisidir.

Kharyamantas Onya’v şerinieq’el tne Raniko; Aruka Dakhuma’niu zimme’r’im’el uzantar’ezi AU Spektrum Oktar Zenye puycem’iv , Atlanti Ecmainan Domantarum Tunari’r’ if cesserin’niu süif Ana-Ena Besinzara apiseq’ha uçe krunai’sey uhunan izmulifium.
Ana Tanrısal Teknolojik Boyutta bulunan her reis; kendi varlığına bağlı olan yaşam boyutunun AU Spektrum Ana Kıstası dahilinde, Atlanta Yasaları Hakimiyet Sisteminin icaplarına göre Sonsuz-Sınırsız Uzaya yayılması için uzmanca eforlar sarf etmektedir.

Çelya apiseqa oczefinia fonksunarum ma’virinselerium’el Rahmanya Yasan’ezi Axe Dakhumanu, Morahi Arya’mey Teknol Oliparhume süppero cohte yasanu ‘r’ iman.
Bu yayılmaya yardımcı fonksiyon vurgulayabilen Rahman Boyutlarının Asil Varlıkları, Ana Tanrısal Teknolojik Performanslı süper güç boyutlarıdırlar.

Tne zib Rahmanya Yas; Kurzia Tunari’r’if Dakhuma’r’iv şerinieq’el Rahimya Yas’key Teknol oliparhuma hayze’el yun süppero cohte yas’ezi Dakhuma’r’iv akyakseptium’el 1800 Rahte Onya Tunariri porsimio’hair kusipare şerinieq.
Her bir Rahman Boyutu; Gürz Sisteminin varlığında bulunan Rahim Boyutundaki teknolojik performansa sahip olan üç süper güç boyutunun varlığında yer alan 1800 İlahi Laboratuar Sistemin tasarrufundan sorumlu bulunmaktadır.

Tne zib Kurzia Tunari puycem’iv şerinieq’el Rahte Onya Tunari; Atlant Zenyon urparyan’niuar im’el zib oliparhum’ev Mon Ogranium’en oczefinia fonksunarum salipaksinium’el Rahte Organizarya’r’im.
Her bir Gürz Sistemi dahilinde bulunan İlahi Laboratuar Sistem; Atlanta Yaşam Standartlarına uygun olan bir performansta Bilinç Parlamasına yardımcı fonksiyon arzeden İlahi Teşkilattır.

Tne zib Kurzia Tunari’r’iv exitya ‘r’ im’el Rahimya Yas’iv akyakseptium’el Teknol crakteryae yun süppero cohte yas’ezi Dakhuman’iv şerinieq’el 1800 Rahte Onya Tunari; Kurzia ‘r’ imnar Skart Polarya’r’ikey Kozmiun karasiu Besinzar Zibya’ya Kommütyaru imni Rahte Onya Tunarin krasiu Zib’ya Kommütya’r’if Enspra’mey Atima’mey, Teknol oliparhume porsimionu exyf’iv şerinieq.
Her bir Gürz Sisteminde mevcut olan Rahim Boyutunda yer alan teknolojik karakterli süper güç boyutunun varlığında bulunan 1800 İlahi Laboratuar Sistem; Gürz Sistemi ile ilgili Yıldız Kutbundaki Evrenler arası Uzay BİR’lik Komitesi ile İlahi Laboratuvar Sistemler arası Bir’lik Komitesi’nin rabsal, ruhsal, teknolojik performanslı tasarrufları altında bulunmaktadır.

Platyzenyu’hey Süppero Lunfe Tunarin’imnar senimya zenyonanu eprise’l Santiferan or Dorçederan; Uka toran or torn glaxin reformqium’el Enspra’mey, Atima’mey or Teknol iniaxana hayze’el Oprimedia Chal Tunarin’if dakhuman’ey çelya porsimion’imnar im’el seymizer elekianu Nukleotit Vorduniani uka dakhuman tinialo teknol yasani ukar dakhuman uzanqiuman.
Platformik Süper Hayat Sistemleriyle ilgili vadi yaşamları sürdüren santiferler ve dorçedeler; altın ve durgun galaksiler üzerinde tanzim edilen rabsal, ruhsal ve teknolojik keyfiyetlere sahip olan piramit devre sistemlerinin varlıklarıyla, bu tasarruflarla ilgili olan muhtelif enerjileri Çekirdek Dünyaların varlıkları üzerine Minyatür Teknolojik Boyutların varlıkları üzerinden yansıtmaktadırlar.

Uzanyae osarium ecmain’ezi cesserin’niu suif uzan’qişel çelya elekian; Uka Nükleotit Vordunian şerinieq’el Enspra’mey Atima’mey or Teknol crekteryae Cinnarin im’el Santiferan or Dorçederan eyzi’hair icenterqium’else ocenraf yubrisia, Arya’mey or Kozmiu’mey eliorya peogremian’ezi kurzarqium’ez realzium.
Yansımalı denge kanununun icaplarına göre yansıtılan bu enerjiler; Çekirdek Dünyalar üzerinde bulunan rabsal, ruhsal ve teknolojik karakterli cinniler olan santiferler ve dorçedeler tarafından kesbedilerek genel evrim, tanrısal ve evrensel inkişaf programlarının icra edilmesini sağlamaktadır.

Toran Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu teknol, Torn Mon Kozmiu’r’ey relasyae im’el ksina porsimioni oliparhumu akiu enspra’mey or Atima’mey im.
Altın Bilinç Evreni ile alakalı olan bütün tasarrufların performansı teknolojik, Durguın Bilinç Evreniyle alakalı olan bütün tasarrufların performansı rabsal ve ruhsaldır.

Enspra’mey or Atima’mey oliparhume prosimio odafanu; Uka Nükleotit Vordunian çelya describyan’na relasyae im’el kurza progremian’ez chalium’else desonsya Monanu Teknol oliparhume porsimio odafan’ezi porsimio’niu zafiriuman.
Rabsal ve ruhsal performanslı tasarruf odakları; Çekirdek Dünyalar üzerinde bu mahiyetlerle alakalı olan tasarruf programlarını devreye sokarak, layık bilinçleri teknolojik performanslı tasarruf odaklarının tasarrufuna hazırlamaktadırlar.

Makrum eşlium’hey cohte’r’ey thropium’el çelya porsimio odafanu; Tutankhamonyas porsimio odafu im’el Rqhmanya Yasi “MORAHİ ARYA’MEY TEKNOL OLİPARHUME PORSİMİONU” exyf’iv şerinieq’el TORAN ZABORA’zeni oşiliferu imni makrun Atiom’hey ksina’hey alaf’iv palupeqium.
Makro farkındalık gücüyle hareket eden bu tasarruf odakları; Tutankhamonyas tasarruf odağı olan Rahman Boyutunun “ANA TANRISAL TEKNOLOJİK PERFORMANSLI TASARRUFLARI” altında bulunan ALTIN İMPARATORLUĞUN denetimi ile Makro Atomik Bütünlük halinde tutulmaktadır.

Glaxin krasiu Besinzar’ev Halye’l, RA Unyan Töbari’imnar erlünyanu eprise’l Toran Zabora’hey Oktar Besinzar Üdeyan; Çelya oşiliferu realzium uçe lafun etesse’ka eyresen.
Galaksiler arası uzayda seyreden, RA Yönetim Düzeniyle ilgili faaliyetleri sürdüren Altın İmparatorluk Ana Uzay Gemileri; bu denetimi sağlamak için hiç durmaksızın çalışmaktadırlar.

Cinnari Domantarum Tunari’r’ey relasyae im’el aynani Kharyamantas Onya’r’ilef Axe Dakhuma’sey dysanya viriq’el zib töbari’v palupeqium’ha arüfha uhun’na realzqium.
Cinni Hakimiyet Sistemiyle alakalı olan olguların Ana Tanrısal Teknolojik Boyutun Asil Varlığınca matlup görülen bir düzende tutulması böylesi eforlarla sağlanmaktadır.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

UM MON: Ben bilinci. UM MONYAS: Ben bilinç boyutu.
ADM: Adem. ADM MONYAS: Ademi bilinç boyutu.
ADM MONYAS KFERYA: Ademi bilinç boyut kavramı.
OMRA: Bilincin iç devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
ENANA: Bilincin iç devimsel mutlak aktifliğinin göstergesi olan mavera.
RANİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğini göstergesi olan maveralardan her biri.
KHARİA: Bilincin süper aktif dingin devimsel muayyen aktifliğinin göstergesi olan kademelerden her biri.
RAKHA: Bilincin süper aktif dingin devimsel mutlak aktifliğini göstergesi olan ve tüm maveralar ile kademelerin aktifliğini içinde bulunduran tek mavera.
ADRANİAM MONYAS: Her bir Rania’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADKHARİAM MONYAS: Her bir Kharia’ya ait olan ademi bilinç boyutu.
ADRAKHAMMONYAS: Rakha’daki ademi bilinç boyutu.
ATLANT ADMAN: Atlanta ademleri.
ATLANT KHARYAMANTAS ONYA ADMAN: Atlanta Ana Tanrısal Teknolojik Boyut ademleri.
RADKHAM: Kharialardaki her bir kharyantas.
TUTADKHAM: Tutankhamonyas’ın bir üyesi olan kharyantas.
HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR

AMON’İLEF ALSESRATİA MONYAS’NİU UM MONYAS, ADLUNYA, AXOY MORAHİ OZİ PRİNSQİUM: Amon’un tevziatçı bilinç boyutuna Ben Bilinç Boyutu, Atacan, Kutsal Ana da denilmektedir.

AMON’İLEF PROGREMİA MONYAS’NİUKİU AXOY PORAHİ PRİNSQİUM: Amon’un Programlayıcı Bilinç Boyutu’na ise Kutsal Baba denilmektedir.

FRUZYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CELAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORAN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya bilinç boyutunun asil varlığı üzerinden geçerek Altın Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORAN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORAN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Altın galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “altın titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORAN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO FRUZYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan altın cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak celal prensibiyle hareket etmektedirler.

GRAKYA: RA TANİ JA’SEY AYNİERİ EXPLİNYA’ENAR AYNİERİ RAKHA’R ZENYE’KEY DAKHUMARU ‘R’İM.
CEMAL: RA Mutlak Yoklukça var olmanın ifadesine uygun var olmanın Rakha’ya uygun kıymetteki varlığıdır.

ÇELYA AYNİERİ REFLAXYAN; ATLANTARYAMONYAS’İLEF AXE DAKHUMA UKAR EVRÜNEZİUM’ELSE TORN GLAXİ MONYASAN’EV ESMERQİUM.
Bu var olmanın akisleri; Atlanta Arya Bilinç Boyutu’nun asil varlığı üzerinden geçerek Durgun Galaksi bilinç boyutlarında toplanmaktadır.

TORN GLAXİ MONYASAN’EZİ KSİNA BESİNZAR’EV ZİBİPNUKİMNİ ZİMMERQİUM’ELSE KURAZERE’MERAN MONYAS’NİU “TORN EZVERYON MONYAS” PRİNSQİUM.
Durgun galaksi bilinç boyutlarının bütün uzayda birbirleriyle bağlanarak meydana getirdikleri bilinç boyutuna “durgun titreşim bilinç boyutu” denilmektedir.

ÇELYA MONYASİ İXYAN İM’EL TORN CİNNARİN, UPRA YUNA UKİMANYAS’NİU ZİMME OYZUZER PRANSİPALO GRAKYA İMNİ THROPİUMAN.
Bu bilinç boyutunun üyeleri olan durgun cinniler, hakiki öz hizmet planına bağlı olarak cemal prensibiyle hareket etmektedirler.

LONQEN OR KFERYAN = SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR

MERRİNYA:Akit
MERRİNYAE:Akitli
MERRİNİUM:Akitlemek
MERRİNQİUM:Akitlenmek
MERRİNYAE MONAN:Akitli Bilinçler
MERRİNYALSENİUM:Akit vermek
SAFULYA:Salik
NEFNAİ:Mürit
KRUNAİ:Mürşit(Uzman)
TROSTİNYA:Kibir
TROSTİNYA’HEY:Kibirlik
TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Kibirlik olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS TROSTİNYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait kibirlik olma frekansı
BARİBARYA:Barbar
BARİBARYA’HEY:Barbarlık
BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Barbarlık olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS BARİBARYA’HEY EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait barbarlık olma frekansı
SLUNYA:Köle
SLUNYA’HEY:Kölelik
SLUN’İŞ:Köleleştirmek(Köleleştirme)
SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Köleleştirme olma frekansı
NULAŞFERYA COHTEN’NAS SLUN’İŞ EZVERYON KUMA:Karanlık güçlere ait köleleştirme olma frekansı.
İNOKLATİUM:Aşılamak (Aşılama)
İNOKLATQİUM:Aşılanmak
MERRİNİUM TUNARİ:Akitleme Sistemi
İNOKLATİUM TUNARİ:Aşılama Sistemi
UNAŞFERYA COHTEN’NAS İNOKLATİUM TUNARİ:Aydınlık Güçlere ait Aşılama Sistemi.
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NUİNAS MERRİNİUM TUNARİ:Satürn Yüce Topluluğu’na ait Akitleme Sistemi.

HYMEGRON OR KFERYAN = METİNLER VE KAVRAMLAR
SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS MERRİNİUM TUNARI’NİUSUİF MERRİNYALSENİUM’EL MONANA RAHTE ECMAİNANA SUİF UKA TERRA ONYA RETFİN ENKRAN’QİŞAN:Satürn Yüce Topluluğuna ait Akitleme Sistemine göre akit veren Bilinçler, İlahi Yasalara gör tekrar Laboratuar planet üzerine doğrulmaktadırlar.

ÇELYA MONAN UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’EV SAFULYA OYZUZER VASİEQ’SİNYAN İM: Bu Bilinçler, Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarda salik olarak bildirilmişlerdir.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA ÇELYA SAFULYANU STAFE ZİB ELEKİA İMNİ BOVMBANİUM: Satürn Yüce Topluluğu bu salikleri, muayyen bir enerji ile bombardıman etmektedir.

ÇELYA BOVMBANİUM SAFULYAN’EV GRAKYARU AYNANİ ZENYONQİUM’EZ POSSABYA İNFEŞİUM: Bu bombardımanlama, saliklerde cemali olguların yaşanmasını mümkün kılmaktadır.

UKA TERRA ONYA STAFE ZENYAN’EV EKOTEQ’EL ADUÇKANAN’NA SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMAN SAFULYAN’KEY APPİO KOMPOTURA CHODAN’EZİ İMMERİEQ’EZ REALZ’SİNYA: Laboratuar planet üzerinde muayyen zamanlarda uygulanan tedrisatlarla Satürn Yüce Topluluğuna ait Uzman Bilinçler(Mürşitler) tarafından devreye sokulan fonksiyonlar Saliklerdeki Biyokompütür kodlarının açılmasını sağlamıştır.

SATRİNYA MAHA ESMERİYA’NİUNAS KRUNAİ MONAN’NAN CHALİUM’EL FONKSUNARUMANİ TERRA ONYA’KEY SAPRİPİA KRUNAİ MONANU İM’EL AGARTHA’EH KRUNAİ MONAN TNE ADUÇKAN PERİODKA’R’İV UKU’NA TOGETYAS ERLÜNYA VİRİNSELE’SİNYAN: Satürn Yüce Topluluğuna ait uzman Bilinçler tarafından devreye sokulan fonksiyonların Laboratuar planetteki destekleyici Uzman Bilinçleri olan Agarthalı Uzman Bilinçler, her tedrisat döneminde onlarla beraber faaliyet göstermişlerdir.

Atlanta RA Teknolojisi ve İlahi Laboratuvar Sistemler

ATLANTA RA TEKNOLOJİSİ: BİLİNÇ VE İMKANLARININ DURULGAN VE AKTİF VAROLUŞU İLE AKTİF YARATILIŞINA AİT MUTLAK VE SÜPER ASLİ ORİJİNAL MAHİYET VE KISTASLARDAKİ VASIFLARINI AÇIKLAYABİLEN, BU VASIFLARA DAYALI OLAN GELİŞMELERİ İLAHİ YASALARIN ÖN GÖRDÜĞÜ PRENSİP VE KURALLARA BAĞLAYIP UYGULAMAYA SOKAN BİLİNÇLERE REHBER OLAN İLAHİ İLİMSEL MAHİYETLER BÜTÜNLÜĞÜDÜR.

Atlanta RA ülkesinin Tanrısal İnsan numunelerine ait olan Atlanta RA Teknolojisinin uygulama ortamları, Sonsuz-Sınırsız Uzaydaki Süper güç boyutları dahilindeki uzay bölgeleridir. Bu süper güç boyutları içinde yer alan Gürz sistemlerine ait mini atomik bütünler, bu uygulamaların çekirdekten tüm süper güç boyutlarına inikas ettirilebilecek tarzlarda devreye sokulduğu emsal yapılardır.

GÜRZ SİSTEMİNDE YER ALAN HER BİR MİNİ ATOMİK BÜTÜN BİR İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMDİR.

Bir gürz sisteminde yer alan Çekirdek mini atomik bütün,bu gürz sisteminde yer alan diğer mini atomik bütünlerin imamesi ve anasıdır.Bu mini atomik bütündeki “ATOMİK İÇ DENGEYİ” sağlayan Veziri Teknolojik Uzman Bilinçler, İlahi Laboratuar Sistemi, RA Yönetim ve Teşkilatlandırma Düzen İmparatorluk, komitelik ve konseylik prensiplerine uygun olarak yönetme ve teşkilatlandırmayla yükümlü ve yetkilidirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün, Atlanta Bilinç ve imkanları model olucu emsal değerler yasasının ön gördüğü bir emsaldir. Bu oluşun olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamaların yapıldığı oluş, ÇEKİRDEK DÜNYA‘dır. Çekirdek Mini Atomik Bütünün Çekirdeği olarak ta bilinen bu oluşu olma halinden yaratı haline dönüştüren uygulamalar, Çekirdek Mini Atomik Bütündeki Aktif Bilinçlerce yapılmaktadır. Çekirdek Mini Atomik Bütün’deki her ilahi kuruluş Çekirdek Dünya’daki temsilcilik hakkını kullanarak kendi kuruluş üyelerini yeri ve zamanı gelince maddi bedende tezahür ettirmekle yükümlü ve yetkilidir.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU, AKAŞİK KAYITLARIN VE BU KAYITLARA UYGUN HÜKÜMLER İLE ENERJİNİN OLUŞTURULDUĞU VE BLOKE EDİLDİĞİ BİR OLUŞTUR.

ÇEKİRDEK DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ VE ENERJİ BLOKASYON MERKEZİ; İLAHİ LABORATUVAR SİSTEMİN BİLGİ VE ENERJİSİNİN BLOKE EDİLDİĞİ CANLI BİR KRİSTAL OLUŞTUR. RA TİTREŞİM UZAY/ZAMAN BOYUTSALLIK KEYFİYETLERİYLE MÜCEHHEZ KILINMIŞ OLAN BU CEVHERİ KRİSTAL OLUŞU NEZARET ALTINDA BULUNDURAN ÇEKİRDEK EVREN YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, ÇEKİRDEK DÜNYA’DA SÜRDÜRÜLEN DENEYİMLERİN BİLGİ VE ENERJİSİYLE ALAKALI TASARRUFLAR GÖSTERMEKTEDİR.

ÇEKİRDEK MİNİ ATOMİK BÜTÜN’DEKİ ÇEKİRDEK GALAKSİ AKTİF BİLİNÇLERİN EVRİMSEL OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNİN TAMAMLANMASINDA KULLANILMAKTADIR.

İlahi Laboratuar sistemdeki tüm tasarruflara tabi tutulan bilinçlerin ilk etapta Çekirdek Evrim Programlarının icaplarına uygun olarak evrimleştirilmesi gerekmektedir. Çekirdek evrendeki tüm galaksiler bu evrimleşme ihtiyacına dayalı olarak devrede tutulurlarken Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezinden kendilerine özel olan enerjiyi almaktadırlar.

Dünyada Samanyolu galaksisi olarak bilinen Çekirdek Galaksinin uzayında bulunan bilinçlerin aktifliğine uygun aktiflikte çekirdek evrim ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşamsal değerler mevcuttur.

Samanyolu galaksisi uzayında seyreden porlardan yapılanan bu yaşamsal değerler, Samanyolu galaksisi uzay olma frekans skalasına giren frekansta varlık göstermektedirler.