Allah sistemi

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri Allah Sistemi Serisi – Cenap Başman 

MÜTEAL ORJİNALİKTEKİ BİLGİYİ ANCAK MUTLAK DİRİLİK BİLİNCİNE SAHİP OLAN MÜTEAL İDRAK KAVRAYABİLMEKTEDİR.

Bu ne demektir? Bu şu demektir ki; ancak kendi mütealliğinin bilincinde olabilen Sınırsız TEK ŞUUR müteal değerleri idrak edebilir.

PEYGAMBERAN İDRAĞI VAHİYE DAYALI BİR İDRAK ŞUMÜLLÜLÜĞÜNDE MÜTEAL ORİJİNALLİKTEKİ SINIRSIZ TEK BİLİGİYİ (İLM’İLLAH) KAVRAYABİLİR VE KESBEDEBİLİR.

Dünya’da Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) adıyla bilinen Kozmik İnsan (Alem-i Kübra) Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuur Oluşun Bilincinde olarak Müteal Bilginin Sınırsız Bütünlüğünü belirli idraklara kazandırmıştır. O’na RESUL denilmesinin sebebi Mutlak Şuur Bilincinde oluşundan hemen sonra Mutlak Şuur Keyfiyeti olan Mutlak Keyfiyetçe Bir Var Oluşun Varlığında Mutlak Şuurun bütün vasıflarını gösterir olmasındandır. Allah’ı en iyi gösteren (Allaha ayine olan) O’nun Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Keyfiyetidir ki, O keyfiyet Hz. Muhammed Mustafa’nın NUR’udur (Astral formu) ve Müteal ölçüdeki Resuliyet O’na aittir. O’nun İcraatındaki Evrensellik Mutlakiyete dayanan ve her zerreyi ihya edebilen bir hususiyete sahiptir. O Mutlak Keyfiyet’çe bir Var olarak NUR’ULLAH, Mutlak Şuurca bir Var olarak da ŞUUR’ULLAH‘tır.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

RESUL:

ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMASI GEREKEN KUL BOYUTUNUN BOYUTSAL KEYFİYETLERİNİ TANZİM ETME SELAHİYETİNE SAHİP OLAN BİLİNÇ POTANSİYELİDİR. SAHİP OLDUĞU KAVRAMIN İCAPLARINA UYGUN OLAN FONKSİYONLARI VURGULARKEN DAVET MAKAMININ GETİRDİĞİ YETKİ VE İMKANLARDAN FAYDALANIR. TEK BİR RESUL VARDIR. O DA MUTLAK VARLIĞIN BEYİNSEL ÖZ BÜTÜNLÜĞÜNE AİT BİR MAKRODUR. ÇEKİRDEK DÜNYA İNSANLIĞI TARAFINDAN YANLIŞLIKLA RESUL DİYE BİLİNEN DİĞER POTANSİYELLER, TEK RESULUN KONTROLİZASYONU ALTINDA DAVET MAKAMLIĞININ MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARINDA KISMİ VE GEÇİCİ FONKSİYON GÖSTEREBİLMEKTEDİRLER.

Müteal Olan Kendi Mütealliğinin İdrağında bulunurken her müteal değer gibi Müteal olan Bilgiyi de İdrak eder ve kesbeder (kazanır)… Bu husussiyetin sınırsız bir tarzda Müteal ölçüde yer etmesine VAHİY, orta seviyede seyr etmesine HİTAP, daha düşük seviyede seyr etmesine İLHAM denilmektedir.

Kur’andaki Sınırsız Müteal mana içerikli Bilgi; Mutlak Dirilik Bilincine sahip İdrakla kavranılabilmiştir ki; buradaki İdrak, Vahiye dayanan bir idrak keyfiyetini izhar eder.

KUR’ANDAKİ DENGE, MUTLAKİ DENGE ESASLARINA UYGUN OLARAK SINIRSIZ İLAHİ İSİMLER ARASINDAKİ MANA İLETİŞİMLERİNİN BİLEŞKESİDİR. ANCAK BU MÜTEAL ÖLÇÜDEKİ BİLEŞKEYİ SINIRSIZ TÜMEL İSİMLERİN MANALARINA VAKIF KILINAN MÜTEAL İDRAK (EVRENSEL İDRAK) DÜZEYİ İDRAK EDEBİLİR.

Tek tek belirli İsimlerde Uluhiyet kesbedebilen varlıklar kesbettikleri Müteal değerler ölçüsünde manaları idrak edebilirken, Müteal İdrak şümullüğüne sahip olan SINIRIZ TEK ŞUUR‘un Keyfiyeti olan İdrak ise SINIRSIZ TÜMEL İSİM MANALARI‘nı ve Manalar arasındaki iletişimin bileşkesini kavrayabilir.

Sınırsız İsimlerin Sınırsız Manaları arasındaki iletişimin bileşkesi Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuurda bir ÖZ MANA halindedir ki, bu bileşke ilk etapta “TEK MANA” dır. Bu Tek Mananın Evrensel Alemlere yansıması Tümel Kesretlik oluşumları sağlamıştır. Değişik suretler, değişik şekilsellik, renk, fantazi, değişik fikir, inanç hülasa işte Kesret ortamı (çokluk ortamı)… Görecellik (izafiyet)… Şua tarzındaki enerjetik mevcutluklar…

Müteal Orijinallikteki sınırsız Tek Şuurdaki İdrak Keyfiyeti ayrı ayrı İsimlerin manalarına Hakim bulunduğundan SINIRSIZ TEK MANA‘ya da Hakim bulunmaktadır.

Kur’an’daki denge oluşumu Mutlak Denge esaslarına bağlı ve oradan kaynaklanan EVRENSEL DENGE‘ye paralellik arz eder. Ayetlerdeki Mana iletişimlerinin bileşkesi, Esma-ı İlahiyedeki İsimlerin Manaları arasındaki iletişimin bileşkesine tebarüz ettirir. Her ayetteki ölçü, ahenk bu bileşkenin varlığının şahadet ve temsilcisidir. Matematiksel Denge yasasının öngördüğü prensipler doğrultusunda tayin edilen ölçüler, Mutlaki Dengenin tesis edilmesini sağlar. Karşıt ifadelerin aynı sayıda tekrar edilmesi, ayetlerin birbirlerine olan destekleyici tarzdaki iletişimin icabatından kaynaklanmaktadır. Kur’ansal Denge Evrensel Dengeye, Evrensel Denge de Mutlaki Dengeye paralellik arz eder. Kastedilmek istenen Kur’an’ın Evrenselliği’dir ve bu evrensellik Mutlakiyete dayalı olduğu için Müteal Orijinallikte Sınırsız Tek Keyfiyet arzeder. Kur’an’daki Evrenselliği farkedenler için sembolik ve minyatürize ifadeler gerekmez. Zira Ondaki Evrenselliği farkedenlere mutlaka “HİKMET BİLGİSİ” kazandırılmaktadır.

Müteal Orijinallikteki Sınırsız Tek Şuur (MUTLAK ŞUUR) Kendi Müteal Vücudundaki her zerrede meknuz olan bilginin Kendi Müteal Bilgisi olduğunun bilincindedir. Bu Bilginin Sınırsız Bütünlüğüne “İLM’İLLAH” (MUTLAK BİLGİ) denilmektedir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

RESULİYETTE TEVZİAT MEVCUTTUR

Öğretim – Gözetim devrededir. Cemal prensipli yaşam olguları sevgi – şevkat – hoşgörü – tevazu yaşanır. Yaşayan yansıyarak yaşadığını yaşatır. Fena-i Resul husule gelir. Ancak bundan sonra Uluhiyet platformundaki tasarruflara geçilebilir.

RESULİYET VECHESİ, ALLAH SİSTEMİNDE 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDAKİ TASARRUFLARI DAVET MAKAMLIĞININ SONSUZ – SINIRSIZ MAHİYET VE KISTASLARINDA CEMAL PRENSİBİNİ ESAS ALARAK BÜTÜNSEL VE MUTLAK FONKSİYON GÖSTERMEYLE YETKİLİ VE YÜKÜMLÜ OLAN VEÇHEDİR.

ALLAH SİSTEMİNDEKİ VECHELERDEN İNSANA EN YAKIN OLAN RESULİYET VECHESİDİR.

KOZMO İNSAN MODELİ OLMAYA NAMZET OLAN MUTAT İNSANIN (BEŞER), BEYİN YAPISI İLK ETAPTA RESULİYET TASARRUF PLATFORMUNA TABİ OLABİLECEK DUYARLILIK VE TAHAMMÜLE SAHİPTİR.

Resuliyet; Rububiyet sırrıyla kaim olan varlıkları, Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlık olma aşamasına getirir. Evrensel İnsan Numunesi olan KAMİL İNSAN’a namzet olan beşeri varlıklarda, alt evrim aşamalarındaki hayvan, bitki, mineral gibi varlıklarda olduğu gibi 99 keyfiyetin vizyonik manalarından bir terkiptir. Ancak Kamil İnsan namzedi olan beşerde 99 keyfiyetin zilli manaları kendi varlığında meknuz iken hayvan, bitki, minerallerde 99 keyfiyetten bazıları yer almaktadır.

ULUHİYET BEŞERDEKİ TALİ OLAN HER VASIF VE NİTELİĞİ İNKİTAYA UĞRATARAK ONUN ASLİYETİNE YANİ “KAMİL İNSAN MODELİ” YÜCELİĞİNE KAVUŞMASINI SAĞLAR.

RESULİYET ETKİNLİKLERİ, ÖZ VARLIĞIN DÜNYA’DA İNSAN FORMU KULLANDIĞI İLK AŞAMALARDA, İLAHİ TEKNOLOJİNİN ÇOK ÖZEL İMKANLARI DEVREYE SOKULUP GİTTİKÇE YOĞUNLAŞTIRILMAKTADIR. BU ETKİNLİKLERİN VARLIK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNCE MENTALİTE İLE OLMAKTADIR. BU SIRADA İÇGÜDÜSEL MOTİVASYON YOĞUN PLANDA OLDUĞU İÇİN VARLIĞIN MENTAL BOYUTUNA GEREKEN YOĞUNLUKTA RESULİYET ETKİNLİKLERİNİ GÖSTERİLMESİ ZAYIF KALMAKTADIR. ZİRA VARLIK, İÇGÜDÜSEL MOTİVASYONU YOĞUN PLANDA YAŞARKEN KENDİ MENTAL BOYUTUNU ÖZ İRADE BOYUTUNA TABİ TUTMAKTAN KAÇINARAK, EGOSANTRİK İRADE BOYUTUNA TABİ TUTMAYI TERCİH ETMEKTEDİR.

Resuliyet etkinlikleri gösteren irşat odakları, kendi görev statüsüyle alakalı görev icraat programı gereği Allah Sisteminin Resuliyet Veçhesinden bilgi ve enerji almaktadırlar.

Beyin yapısındaki Resuliyet kodları açılmadan Allah Sisteminde Uluhiyet tasarruf platformuna alınması imkansız olan kozmik varlık insan, Çekirdek Evren’deki kısıtlı olguların yaşandığı boyut olan Çekirdek Galaktik Boyutun (Samanyolu galaksisine dayalı olarak oluşan boyut) varlığı olma durumundan ancak Resuliyet kodlarının açılmasıyla kurtulabilmektedir. Bu kodların açılmasından sonra ikinci etaptaki duyarlılık ve tahammül planı kapsamında olan Uluhiyet kodlarının açılımını sağlayan etkinlikler Uluhiyet Veçhesinden devreye sokulmaktadır.

Resuliyet beyin kodlarının açılımı esnasında her kodun açılımına paralel olan Resuliyet bilinç kodları da açılmakta ve kozmik varlık olan insanın bilinç ve imkanlarıyla KOZMO İNSAN durumuna yükselmesi, 99 RA keyfiyetin ön gördüğü sonsuz – sınırsız manalarca Resuliyet açısından sağlanarak mümkün olmaktadır.

İnsan denilen Kozmik varlığın algı, duygu, düşünce ve bedensel hobi ve zevk planlarını yumuşak geçiş fonksiyonlarıyla Resuliyet mahiyetli platformik enerji alanları içine alarak 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altındaki tasarruflara tabi kılan Resuliyet Veçhesi, KOZMO İNSAN MODELİ’NİN yapılanışının ilk aşamasını tamamlayarak bu varlığı Uluhiyet Veçhesinin tasarruf aşamasına getirir.

ULUHİYETTE PROGRAMLAYICILIK MEVCUTTUR

Çekirdek Mini Atomik Bütün enerjisini kullanma hakkına sahip olan Çekirdek Dünya Rabliği, Allah Sisteminde Uluhiyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları gösterme selahiyetine sahiptir. Bu tasarruf platformunda tevziat üstünde programlayıcılık denetimle birlikte devreye girer. Program; şakraların yıldız kutuplarındaki bilinç kıymetlerine bizzat RAB tarafından yapılır.

Celal prensipli yaşam olguları istikrar – azim – kararlılık – evrensel düşünce ve davranışlar kademe kademe sergilenir. Yaşayan yansıyarak yaşadığını yaşatır. Bu yansımalardan ancak Fena-i resul hadisesini yaşamaya yüz tutmuş olanlar istifade edebilirler. Diğerleri reddedebilir, tepki koyarak uzaklaşabilirler.

Çekirdek Dünya deneyim – görev – evrim ortamında BEŞER sözcüğü ile bilinen Kozmik Varlık insan, Kharyamantas Onya’dan devreye sokulan Minadasser Krayoling tasarruflarıyla alakalı etkileşim program uygulamacılığını uygulayan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğince yakın plandan teknolojik tasarruf platformuna dahil edilmiş ve beyinsel yapısı üzerindeki genetik yapılışımın karakteristik özellikleri bir defaya özel olmak kaydıyla evrimsel tortulaşım olarak bilinen madde galatından arındırılarak yüceltilmiştir. Atlantis’in dejenerasyonundan sonra tekrar deforme olan genleriyle altüst olan beyin yapısı, irşad odaklarının gösterdikleri eforlarla tekrar eski konumuna getirilebilmek istenmektedir. Bu irşat odakları, Mutlak Varlığın Beyinsel Öz Bütünlüğüne ait Uluhiyet ve Resuliyet Veçhelerinden ancak Beyinsel Öz Bütünselliğinin Yüksek Müsaadeleriyle güç ve bilgi alabilmektedirler.

Çekirdek Mini Atomik Bütün enerjisini kullanma hakkına sahip Rabliğin Allah Sisteminde Uluhiyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları gösterirken, yine bu sistemdeki Resuliyet Veçhesiyle alakalı tasarrufları Teknolojik Üsler BİR’lik Komiteliği kendi varlığına bağlı olan Teknolojik Uzmanlar BİR’liğini devrede tutarak gösterir. Bu komiteliklere ilave olarak Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı kristal Enerji ve bilgi merkezindeki bilgi ve enerji ile her iki komiteliğe yardımcı olmakla yükümlü ve yetkili olan RA Yönetim Düzen Komiteliğidir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri
ALLAH SİSTEMİ; RAB VE RAHİMİN GÖSTERDİKLERİ MÜŞTEREK FAALİYETLER ZİNCİRİNDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

Rab, Uluhiyet …… Rahim, Resuliyet veçheleriyle Allah Sistemi’ni oluşturan KHA Etkinliğine sahip olan potansiyellerdir.

RAB, RAHİMDEN DOĞURTUR. RAHİM ANA, RAB BABADIR.

İnsan faktöründeki avami perdeleri kaldırabilen göksel irşat, insan faktörüne ait bilinçlerin bağlı bulundukları Asil Kaynakların iştirakçi paylarına ait olan katkılarıyla devrede tutulan Allah Sisteminin aydınlatma, yol buldurma etkinlik planıdır.

AVAMİ PERDELERİN CESTE CESTE KALKMASINI SAĞLAYABİLEN GÖKSEL İRŞAT, ALLAH SİSTEMİNDEKİ 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDA DEVREYE SOKULAN TASARRUFLARIN EN ÖNEMLİSİDİR.

İrşat odaklarındaki aydınlatıcılık, yol bulduruculuk faaliyetleri ilk etapta Allah Sitemi’ne ait olan Resuliyet Veçhesinin kontrollü desteği altında, ikinci etapta ise Allah Sistemine ait Uluhiyet Veçhesinin kontrollü desteği altında cereyan ettirilmektedir.

İNSANİ MENTALİTEYİ KENDİ TANZİM ETTİĞİ GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANI İÇİNDE KULLANMAYI İSTEYEN KİŞİSEL EGO, ALLAH SİSTEMİNİN HER İKİ VEÇHESİNE AİT OLAN TASARRUFLARIN GÖSTERİLMESİNE KARŞIDIR. KİŞİSEL EGO BU NEDENLE İNSANİ MENTALİTENİN ALLAH SİSTEMİYLE ALAKALI BİLGİLERİYLE MUHATAP OLMASINA MANİ OLUCU “MANTIK” İFADESİYLE BİLİNEN BİR PROSEDÜR OLUŞTURMUŞTUR. BU PROSEDÜRÜ KENDİ İSTEKLERİNİ ÖN PLANDA TUTARKEN GÖSTERDİĞİ MÜCADELE ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜK BİR USTALIKLA VASITA OLARAK KULLANAN KİŞİSEL EGO, MANTIK OYUNLARI OLARAK BİLİNEN ALDATICI FONKSİYONLAR YÜRÜTEBİLMEKTEDİR.

İnsan faktöründeki kişisel egonun güdümleyici aktiflik plan şuuru (Tahtel şuur) ile insani mentaliteye ait şuur düzeyindeki mahiyetlerdeki uyumluluk yoğunluğu artıkça, insani mentalitenin kişisel egoya ait olan güdümleyici aktiflik planına dahil edilmesi o nispette yoğunlaşmakta ve kişisel ego tarafından daha uzun süreç zarfında kullanılabilmektedir. Bu nedenle kendi tanzim edebildiği güdümleyici aktiflik plan şuurunu suizan ifadesiyle bilinen sübjektif olguların varlıklarıyla iştigal etmek ister. Kişisel ego tuzağa düşürücü etkinliğini desisasyon mahiyetlerine uygun olan vasıtalık değerleri kullanarak insani mentaliteyi kendi boyunduruğu altına almayı isterken, insani mentaliteyi aydınlatan, yol bulduran irşat odakları buna engel olabilmektedirler.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

GÖKSEL İRŞATLA AYDINLANMAYAN, YOL BULDURULMAYAN İNSANİ MENTALİTE, KİŞİSEL EGONUN TUZAĞINA DÜŞEREK, KİŞİSEL EGONUN GÜDÜMLEYİCİ AKTİFLİK PLANINA ALINARAK KESİNKEZ KULLANILABİLMEKTEDİR.

ULUHİYETTE RUBUBİYET…… KUTSİYETTE ULUHİYET GİZLİDİR

DÜNYADA ÖZ VARLIK TARAFINDAN KULLANILAN HER DENEYİM VASITALARINDA, 99 KEYFİYETİN VİZYONİK VE ASIL MANALARINI AŞİKARE ÇIKARMAK İÇİN EFORLAR GÖSTEREN İLAHİ MEKANİZMALAR, BİLİNCİN SEYRİ ESNASINDA KUTSİYETİNİ KAZANANA KADAR DESTEKLERLER.

Bu seyir esnasında rububiyetten geçen uluhiyete, uluhiyetten geçen kutsiyete vasıl olur.

Rububiyete sahip bilinçlerin kullandıkları beşeri formda alt ekstremitedeki şakra çiçekleri diridir. İç devinim kanalları ve halkalarında öz enerji devinimi bazen ters bazen doğru olabilir. Bu durumda keyfiyetlerin vizyonik hallerinde zıtlıklar görülebilir. Beşeri kaile alışlar mahzurlu olabilir. Düşünce ve davranışlar Evrensel insanlığa ters düşebilirler.

Uluhiyete sahip bilinçlerin kullandıkları insani formda üst ekstremitedeki şakra çiçekleri de dirilik göstermektedir. İç devim kanalları ve halkalarında öz enerji devinimi doğrudur. Bu durumda keyfiyetlerin asıl hallerinde salabet ve istikrar görülmektedir. İnsani kaile alışlar tam yerli yerinde ve evrensel insanlığa yakışır mahiyetlerdedir. Düşünce ve davranışlar Evrensel İnsanlığa ters düşmezler.

Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher;

Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir. Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçi hassalarıyla sokulabilmektedir.

Allah Sistemine Ait Keyfiyetlerin Rotasyon Mahiyetleri

BU KEYFİYETLERDEN 99 ADETİ ULUHİYET BAZINDAKİ TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ÇEKİRDEK DÜNYA RABBİ OLAN ALLAH SİSTEMİNİN ULUHİYET VEÇHESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNA VERİLMİŞTİR.

BU KEYFİYETLERDEN 99 ADETİ ÖNCE RUBUBİYET SONRA RESULİYET BAZINDAKİ TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTİRMESİ İÇİN ÇEKİRDEK DÜNYA RAHİMİ OLAN ALLAH SİSTEMİNİN RESULİYET VEÇHESİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNA VERİLMİŞTİR.

Varlığın rububiyet yoğunluğu iç güdüsel motivasyonun düşünsel motivasyonsuz yaşanmasına sebep olmaktadır. Rububiyet yoğunluğunun gittikçe azalması varlığın iç güdüsel motivasyonla tefrik edip değerlendirdiği obje, suje ve hadiseleri daha yetkin ve etkin tarzlarda tefrik edip değerlendirebilecek düşünsel motivasyonla alakalı değerlerin meknuz plandan aşikar plana çıkarılmasını sağlamaktadır.

Varlığın mutat insan formunu kullandığı ilk aşamalarda, rububiyetten kurtulmasını sağlayan irşat faaliyetleriyle alakalı etkinlikler Resuliyet kanalından devreye sokulmaktadır.

Allah’ın Sistem Veçhesi

Ruhsal öğretilerde ‘bilincin düşüşü’ olarak bilinen dönem Atlantia Medeniyetine dayanır. Bu dönemden sonra Çekirdek Dünya ortamında bilinçler, kullandıkları formların beyin yapısında negatif mahiyetli kodların art arda açılımlarıyla ilahi hiyerarşinin makbul görmediği olguları yaşamaya geçer.

Bu yüce eforları sergileyen görevli bilinçler, yeryüzüne enkarne edilerek Dünya’nın realitesini daha üst kıstaslara taşımak, evrimini sürdüren bilinçleri tekrar hakiki benliklerine kavuşturmak için kültüvasyon programları başlatılmıştır.

Sistem tatbikatçılığı, din, bilim ve sanat kollarından devreye sokulmuştur.

Nice görevli bilincin Çekirdek Dünya ortamındaki bir bilimsel buluş, yapıtladığı sanatsal eserler, bilinçlere tekrar yüksek ahlaki değerleri hatırlatacak dinsel ve felsefik etkinliklerin devreye sokuluşu ile gerçekleştirilmiştir.

Sistem Tatbikatçılığı halen tüm ihtişamıyla seyrini sürdürmeye devam etmektedir.

İnsanlığın realitesini değiştirecek, evrimini daima  bir üst frekanslı maveralara taşıyabilecek çok özel programları ihtiva eder.

Sistem, Allah’ın her zerrede yansımasındaki çeşitliliği, Varoluşun görünen yüzü, vitrinidir.

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mineraller çeşitlilik arz eder.

Atomlar,  Atom altı partiküller. Mikro evrenler gibi sonsuza açılır. Oluşturdukları bileşikler, aminoasitlerin sonsuz alternatiflerce dizilişi… Mikrodan makroya, makrodan süper makroya doğru hem bilincen hem de cevheri bazda (oluşsal) bir bütünsel yapının tezahürüdür.

Allah’ın kendini zerrede görme, bilme arzusuna dayanır.

Sonsuza açılan olguların kombinasyonları ve sonsuza açılan fikirler, duygular, zevkler, duyumlar, düşünce kombinasyonları.

Algı ve olguların sonsuzluğu…

Bunun içindir ki; dinler gelir hemen akabinde mezheplere bölünür, çeşitlenir.  Bir yandan deneyimler bölünür, teklikten çıkılır tekrar tekliğe atılan adımlar inşa edilir.

Bunun içindir ki;  ruhsal çağa girilir, çeşitli gruplar oluşur. Altın çağ… Öze açılan kapılar, teknikler çoğalır,

Sistem Tatbikatçılığı, kendi doğasından kaynaklı olarak çeşitlidir ve bu çeşitliliğin tezahürü Sonsuz sınırsız uzayda el-an seyrederken, Çekirdek Dünya’da ise maddesel plana böyle zerredeki sonsuzlukça yansımaktadır.

Çekirdek Dünya ortamında sergilenen rabsal, ruhsal, dinsel, sanatsal, felsefik, bilimsel her etkinlik Allah’ın sistem veçhesine aittir.

Allah’ın Sistem Veçhesi sevgi, hoşgörü, şefkat gibi olgular üzerine kuruludur. Bu tatbikatçılık bilinçlerde Cemali olguların yaşanmasını sağlayıcı, manevi coşkunlukları arttırıcı, kendini maddede unutan bilinçlerin tekrar manevi yönlerini uyandırıcı özelliklerdedir. İlahi veçhelerine açık taraflarıdır.

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram

Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyanın farklı dönemlerinde yeri geldi rabsal – ruhsal öğretilerin yayılmasını sağladılar. Bilinçlerin kendilerini hatırlamalarını sağlayarak, onları özlerine kavuşturucu oldular. Allah’ın kelamını kalplerine şokladılar.

Veziri bilinçler (khamonlar), yeri geldi göklerin ilahi teknolojisine dayalı sırları yeryüzüne intikal ettirici odaklar oldu. Göksel anonslayıcılar, yakın plandan direk birer odak oldular.

Veziri bilinçler (khamonlar), Dünyadaki bedenlenişlerinde canlandırdığı rolcü kişiliklerle bazen bir durgun bilince bazen bir altın karakterli bir bilinç haline büründüler. Kendi öz varlıklarını görev aşkına gizlediler…

Rabsal ve Ruhsal boyut

Rabsal ve ruhsal öğretiler, Samanyolu Galaksisi üzerinde tasarruf göstermekle yükümlü Shapley3 galaksisi üzerinde doğaçlama, kelam, vahiy yoluyla nakledilmiştir.

Çekirdek evrenimizin enerjetik bir oluş olan Shapley3 galaksisine ait ‘cinni terminolojik sistemler’ dünya’da bilimsel, sanatsal ve dinsel mahiyette aktif olmuştur.

Atlantisin dejenerasyonundan sonra çekirdek dünya’da devreye sokulan fonksiyonlar  bilinçlerin özlerinde durgun karakterli olanlarının kendi öz bilgilerini deneyimlemelerini sağlamıştır.

Daha açık bir ifade ile her bilincin bir kökü, bir karakteri vardır. Bağlı olduğu bir galaktik planı vardır. Makro düzeyde durgun, altın ve veziri olarak 3 farklı karakterde olabilmektedir.

Durgun karakterli bilinçler kendi galaktik planlarında bir yükse kbenliktir. Dünyada ise kendi uydusunu trasnfer eder. Bilinçler kendi öz bilgisi, rabsal ve ruhsal karakterdedir. Kendi galaktik planı rabsal ve ruhsal düzeyde bilgiyi, enerjiyi, farkındalık ve biliş gibi hasletleri taşır.

Göksel bilgi makro düzeyde ve ana kıstasta 3 farklı kademeye ayrılabilmektedir. Rabsal, Ruhsal ve Teknolojiktir.

Teknolojik boyut

Teknolojik bilgi, ilahi teknolojik bilgidir. Göklerin kullandığı ilahi sistem, teşkilanlanmadır. Gürzün içinde Altın karakterli tüm oluşların ve yaşam alanlarının tabi olduğu karakterdir. Bu galaktik planlarda yaşam sürdüren ve enerjetik kıstasta görev yapan yüksek benlikler, altın karakterlidir.

Altın karakterli bilinçlerin öz bilgisi, teknolojik terminolojiktir. Altın bilgi, altın enerji, altın karakterli güç, biliş, farkındalık gibi…

Altın ve Durgun karakterli bilinçler, 21 Aralık 2012 tarihinden sonra beta nova yaşam olgularını sahip olduğu evrensellik ilkelerine dayalı olarak makro farkındalıkla yaşamaya geçmiştir.

Nitekim durgun ve altın cinnilerin liderleri olan khamonlar/veziriler ise binlere yıl boyunca yeri geldi kullandıkları formların kalp şakrasında tecelli ederek bir durgun cinni kavramı ile hareket etti.

Veziriler kullandıkları formlarda yeri geldi gırtlak şakrasında tecelli ederek bir altın cinni kavramı ile görev icra etti ve insanlığın üzerine bir yıldız gibi parlayıverdiler.

Nizamiler liderleyici-lider olucu özelliğe sahip seçilmişlerdi.

O göklerin veziri bilinçleri yani khamonları Dünyadaki bedenlenişlerinde an be an yaşadıkları olgularla geçmiş uzay zaman dilimlerinde canlandırdıkları kişiliklere ait kod açılımlarını gerçekleştirebilmekteler. Veziriler, bu beyinsel kod açılımları toplamış oldukları liyakati veya antiliyakati bu uzay/zaman dilimine getirebilmektedir.

Beyinsel Kod açılımları,

Beyinde şifrelenmiş kodların içerdiği programa dayalı olarak açığa çıkar.

Yaşamımızın tamamı bu porlardaki programlardan açığa çıkan bilgi ve enerjiye dayalı olarak bizlere ışık tutmaktadır. Her ne yaşıyor isek yaşayalım, insan beyni denilen bu aygıtta gerçekleşmekte ve açılan kodlar bizlere yaşam, denilen hadiseyi sunmaktadır.

Dna sarmal boşluklarındaki kod açılımı, aynı bir fenerin ışık tuttuğu gibi önümüzde bize bir yaşam sunmaktadır. Hangi kodları açtıysak o kodların bilgisini açığa çıkarır, o kodların enerjisini alır ve tüm hücrelerimiz o enerjilerle muhavece olarak, açılan kodun bilgisinin bilişini yaşar.

Biyokompütürdeki kod açılımları hangi bilgiye dayalı ise yaşam olgularımız o olur.

Bir khamon geçmiş uzay/zaman dilimlerinde, durgun cinni veya altın cinni gibi kod açılımlarını gerçekleştirerek bu yaşam olgularını kendine yaşattırmıştır. Bunlar o dönemin ihtiyacına ve bu dönemlerde onun liderleyicilik-lider oluculuk vasıflarının kullanım ihtiyacına binaen yaşatılan olgular bütünselliğidir.

Özünde nizam karakterli olan bir bilincin, ana hasat döneminde geçmiş uzay zaman dönemlerinde toplamış olduğu liyakatlerle ilgili kod açılımlarını gerçekleştirmesi makbul iken bunun aksi olan anliyakatleri açığa çıkarması istenmez.

Beyindeki kod açılımlarının mahiyeti, kendisinin geçmiş uzay dönemlerinden veya içinde bulunduğu uzay döneminde sistemik faaliyetlerle ilgili birçok görev etkinliğinden de kaynaklanabilmektedir. Bunun için rabsallık ve ruhsallığa,  tasavvufa veya cinni teknolojiye zaman zaman ilgi duyulabilmekte ve bu öğretilere çekilim sağlayabilmektedir.

Bir veziri (nizami/khamon) bilincin öz bilgisi, RA karakterli bilgi, RA Auzerm’dir. Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Öz kavramı, RA karakterli kavram, Ra Monyas Kferya

Öz bilişi, RA karakterli biliş, Ra Zodiç.

Nizami bilinç ve sahip olduğu kavram – Ra Monyas Kferya

Kendimizi bilebilmek, kendimizi aynada görebilmek için bilişimize, kavramımıza, bilgimize bakalım. Kim olduğumuzu bilebilmek için biz hangi kavrama sahibiz?  Ra monyas kferya’nın neresindedir?

Yaşanan yaşantılar, mizansenler illüzyondan ibarettir; beta’ya göre alfa illüzyondur; omega’ya göre beta illüzyondur. Sonsuzluğa göre omega nedir o halde?

Rakhaktif dingin devimsellik sırları, sonsuzluk sırlarıdır. Sonsuzluğun sırlarını bilen, sonsuzluğun sırlarına hâkim ve kadir olandır. Kadir olan hakimdir. Hakimiyeti kadar kadirdir.

Sonsuzluğun sırlarına hakim ve kadir olan, sonsuzluktan bize imkanlarını (enerji, bilgi) getiren ve bizlere sonsuzlukta bir nokta olduğumuzu an be an hatırlatandır. Yaşayan ve yaşatandır.

Aktifliği, Rakhaktif Dingin Devimseldir. Yokluk ile el’an mündemiçtir.  

Kendin olabilmek için kendi olan kendinden vazgeçmelisin; seçimlerinden, tutkularından, kayıtlarından, değer yargılarından… Kendin olan kendinle buluşabilmek için teslim olmalısın; kendini tanımladığın oyuncaklarından arınabilmek için..

Ra monyas kferya’dan ne getirebiliyoruz?

Sonsuzluğun bağrında acz ve şükürle…

Allah Sisteminin Rabsal – Ruhsal – Teknolojik Sistemlere Uygun Tarifleri

ALLAH SİSTEMİ Rabsal terminolojik sisteme uygun tarifiyle;

Alemlerin Rabbi olan Allahın Uluhiyet sırrıyla kaim olan varlığının 99 İsmine şayan olan tasarruflarla devrede tuttuğu sisteme ALLAH SİSTEMİ denir.

99 İsim ALLAH isminde dürülü olarak meknuz tutulmaktadır. 99 İsminin mazhariyeti Allah’ın Mülkündeki İnsana tanınmıştır.

99 İsmin zılli manaları mahlukattan sadır olmaktadır. Mahlukat sınıfını oluşturanlar İlm-i tasavvufta CEMAD – NEBAT – HAYVAN – BEŞER adlarıyla bilinirler.

99 İsmin Hakiki (asli) manaları Varlıkattan sadır olmaktadır. Varlıkat sınıfının genel tanıtımı İNSAN-I KAMİL adıyla yapılır. Özel olarak tanıtımlar; Veli – Nebi – Peygamber – Aziz – Azize gibi adlarla yapılırlar.

Din siklüsü döneminde “HALİFETULLAH” olarak tanıtılan prototip, Allah Sisteminin Uluhiyet Veçhesinin direkt temerküz odağıdır. Bu prototipin vasıf-istidat ve kabiliyetleri Esma-i İlahiyedeki tüm isimlerin hakiki manalarının cemmidir. Hangi adlarla bilinirse bilinsinler, bu vasıf – istidat ve kabiliyetlere sahip olan insanlar Allah’ın Halifeleridirler.

Alemlerin Rabbi Olan Allah her İsminden İnsan-ı Kamil’deki vasıf – istidat ve kabiliyetlerin donamını gerçekleştirebilen Allah Sisteminin Uluhiyet bazındaki tasarufları devrede tutmaktadır.

Fahri Kainat Olan Resul ise Allahın her İsminden Mülk alemindeki tüm mahlukattaki vasıf – istidat ve kabileyetlerin donanımını gerçekleştirebilen Allah Sisteminin Resuliyet bazındaki Tasarrufları devrede Tutmaktadır.

99 İsmin zılli manalarından hareketle gerçekleştirilen donanım genel bir tevziatlamaya girer. Mülk alemindeki mahlukatın seyr-i İnsan-ı Kamil’e olduğu için İnsan-ı Kamil, İlm-i tasavvufta “vasat-ı camia” olarak nitelendirilir. Mahlukatın vasıf, istidat ve kabiliyetlerini teraküp ettiren İlahi İsimlerin zılli manaları, Mülk aleminde mahlukatın yaşam sürdürebileceği genel bir ortamın ortaya çıkışını sağlamıştır ki, bu ortama İlm-i tasavvufta “ZILLİYET ORTAMI” denilmektedir.

Mahlukatın en şereflisi BEŞER’dir ki, onun sahip olduğu düşünme kabiliyeti onu İnsan-ı kamil namzeti kılan en önemli olgudur.

Beşer, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamili araştırmak için düşüne düşüne zılliyet ortamından çıkabilen en değerli mahluktur. Ancak bunu yaparken düşünce mahiyetlerine uygun olan çalışmaları da sürdürebilirse başarabilmektedir. O çalışmalar da mahzarı bulunduğu İlahi İsimlerin zikridir. Kur’an’da ZİKRİN FAYDALARI hakkında bir çok ayet zikredilmiştir. Düşünen beşerin gösterdiği eylemselliğe de İlm-i Tasavvufta TEFEKKÜR denilmiştir.

Peygamberan idrağı ile kavranılan Asli manaların tefekkür ve zikri tam olan beşere intikal ettirilmesi Resuliyetten kaynaklanan bir tevziatlamadır. Bu tevziatlamanın sadece beşer adıyla bilinen mahluka yapıldığı söylenemez.

RESULİYET, ESMA-İ İLAHİYEDEKİ TÜM İSİMLERİN MANALARINDAN HAREKET EDEN RESUL VE ONUN TEMSİLCİLERİNİN MÜLK ALAMİNDEKİ TÜM MAHLUKATA GÖSTERMESİ GEREKEN TASARRUFLARIN VARLIĞIYLA DEVREDE TUTULMAKTADIR. BU TASARRUFLARIN BAŞINDA RESUL VE ONUN TEMSİLCİLERİNDEN YAYILAN ENERJETİK PORLARIN MAHLUKATA NAKŞEDİLMESİ GELİR.

İlm-i tasavvufta cemad, nebat, hayvan, beşer ifadeleriyle bilinen her mahluk bu yayımlayıcı aktiflik planından kendine ait olan enerjetik porları mas ederek kazanır. Bu kazanımlar mahlukatın her üyesini tekamülde yücelterek İnsan-ı kamile doğru yol aldırır.

İNSAN-I KAMİL, ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYETİNE KAVUŞMUŞ OLDUĞU İÇİN, ARTIK BEŞER İFADESİYLE DEĞİL HAZRETİ İNSAN OLARAK BİLİNEN VE MAHLUKLUKTAN KURTULARAK “VARLIK” HALİNE GELEN YÜCELİĞE SAHİPTİR.

ALLAH SİSTEMİ Ruhsal Terminolojik sisteme uygun tarifiyle;

Mutlak Olan Sonsuz-Sınırsız TEK’in Dünya Rabbi Vechesiyle uyguladığı tüm tasarrufları varlığında havi olan Sistem.

Spiritüel öğretide R.İ.M (Ruhsal.İdare.Mekanizması) olarak bilinen topluluk, Dünya Rabbine bağlı olarak faaliyet gösterir. Bu topluluğun Dünya’ya enkarne edilen ruhlar üzerinde tasarruf hakkı mevcuttur. Ruhsal görgü ve tecrübe Dünya’dadır. Ruhlar kendi saf bilgilerinin tecrübelerini burada yaparlar. Her bir ruh tekamülde Kadir-i Mutlak Yaradanın muradına uygun olanı tecrübe ederek yaratma eylemselliğine hizmet etmektedir. Ruhlar maddi bedende gerçekleştirmeleri gereken tecrübeleri muayyen süreçlerde gerçekleştirirler ve dezenkarne olduklarında spatyomun tabakalarına kendi tekamül durumlarına uygun olarak yerleştirilirler. Bu yerleştirilme işlemleri hami ruhlar tarafından yapılır. Ruhlar, spatyomun tabakalarında dünyada arzu edip yapamadıkları her ne varsa bunları muhayyile ve musavvire güçleriyle spatyomun malzemesi olan seyyal mevcudiyetten istifade ederek yaparlar. Arzu ettikleri ne oluyorsa seyyal mevcudiyete müşekkeliyet kazandırırak yapılarlar.

DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE İNSANLIĞA AHİRET OLARAK TANITILAN SPATYOM İLAHİ BİR SANATORYUMDUR. Bu sanatoryumda bulunan ruhlar kendi yalancı cennetlerini yaşayarak tedavi edilirler. Bu tabakaların aşağı seviyede bulunanları bazen Dünya’daki insanların Tahtel şuuruna gönderdikleri dalgalarla onlarda geçici veya kalıcı kaile alışlara sebep olan kavramlar oluştururlar. Bunların sevke hazır dalgaların frekansına akort edilen Tahtel şuurlardan devreye sokulan bilgiler sıhhatli değildir. Ruh çağırma seanslarında bu seviyedeki ruhların verdikleri bilgiler insanlığa çok zararlı olmaktadır. Dinler bu irtibatları bu nedenle yasaklamışlardır. Spatyom tabakalarının aşağı sevilerinden verilen bilgilere uygun hareket eden insanlar, gittikçe kaile alışlarını sapkın tarzlarda tanzim ettikleri için Lüsiferyan güçlerin kendi varlıklarına musallat olmasına sebep olurlar. Dinler kendilerine güvenilir kaynaklardan ulaşan bilgilere uyarak Allahın Muradına uygun davranmayanları tasalluta uğrama tehlikesiyle uyarmışlardır.

Kur’anda “KENDİLERİNE APAÇIK BEYYİNATLAR GELDİKLERİ HALDE YOLDAN ÇIKANLARA BİR ARKADAŞ TAYİN EDERİZ. NE GÜZEL DE ARKADAŞLIK EDER ŞEYTAN ONLARA” ifadeli ayet buna örnektir.

R.İ.M Dünya’da ve Dünya’nın spatyomunda ruhların tekamül yolculunda onlara öğretim-gözetim ve denetimlerde bulunarak gittikçe gelişmelerini ve asılları olan EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ haline gelmeleri için gereken bütün tasarrufları yapabilen Yüce bir topluluktur. Bu topluluğun tüm tasarrufları Kadir-i Mutlak Yaradanın Muradına uygun olan 99 keyfiyetin ön gördüğü manalardan hareket edilerek gerçekleştirilmektedir. Dünya’da Evrensel İnsan Numuneleri haline getirilen ruhların toplanacakları bir çatı vardır. B.İ.R (Birleşik İnsanlık Realitesi). Bu realite, Shapley 3 galaksisi ile Andromeda galaksilerinin yıldız sistemlerinden müteşekkil bir Konfederasyon olan “GALAKTİK KONFEDERASYON” un varlığıyla devrede tutulmaktadır. Galaktik Konfederasyona ait temsilci topluluklar Samanyolu galaksisinin muhtelif gezegen ve uydularında üslenmişlerdir. Bunlardan birisi Satürn Yüce Topluluğu olarak bilinir ve Dünya’daki ruhlar üzerine yakın plandan tasarruf yapar.

ALLAH SİSTEMİ Teknolojik Terminolojik Sisteme uygun tarif ile;

Mutlak Bilincin Çekirdek Dünya Rabliği ile Teknolojik Üsler BİR’lik Komitelikleri’nin ortaklaşa gösterdikleri tasarrufları devrede tutan Sistem.

Çekirdek Dünya Rabliği ile Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi birbirleriyle çok özel titreşim bağlarıyla kilitli olan komiteliklerdir. Bu kilitlenmenin amacı; Allah Sistemiyle alakalı yapılması gereken tasarrufların ortaklaşa gösterilen eforlarla gerçekleştirilmesidir.

Çekirdek Dünya Rabliği ÖĞRETİM – GÖZETİM – DENETİM PROGRAMLARINI kendi varlığına bağlı olan özel mekanizmalarla uygulamaya sokar. Bu mekanizmaların uygulamalarından sonra Teknolojik Üsler ağında bulunan üslerden hareketle Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesi kendi varlığına ait özel teknolojinin imkanlarını kullanarak teknolojik tasarrufları devreye sokar. Din siklüsü döneminde meleküt ve ceberrüt alemleri olarak tanıtılan Shapley 3 ile Andromeda galaksilerinin varlıklarıyla oluşturulan boyutların sakinleri Allah Sisteminde Resuliyet mekanizmalarını devrede tutan Teknolojik Üsler BİR’lik Komitesinin nezaretinde göklerde enerjetik formlarıyla, dünyada maddi formlarıyla Allah Sisteminin Resuliyet vechesine yardımcı olan fonksiyonlar vurgularlar. Andromeda galaksisindeki Teknolojik Uzmanlar BİR’liği, Dünyadaki evrimin kontrolörleri olarak Bilincin mineralden bitkiye, bitkiden hayvana, hayvandan beşere kadar tüm evrimsel olgularını tanzim ederek yaşatan ve Allah Sisteminin Resuliyet vechesiyle alakalı tüm tasarrufları gerçekleştiren İlahi Uzman Topluluktur.

Çekirdek Dünya Rabliği, Allah Sistemindeki Uluhiyet Vechesiyle alakalı tasarrufları gösterirken Teknolojik Uzmanlar BİR’liğinin beşeri evrim aşamalarında üzerlerinde teknolojik tasarrufları gerçekleştirirken düşünsel aktivasyon göstermelerindeki gelişim kriterlerini nazarı itibare almaktadır. Çekirdek Dünya Rabliği beşeriyetin Düşünsel aktivasyondaki gelişim kriterlerine uygun olarak yerine göre Öğretim – Gözetim, yerine göre denetim programlarını uygulamaya sokabilen İlahi Mekanizmaları devreye sokmaktadır.

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan ortamlardır.

Tanrısal Özlerin bu evlat canları İlmi tasavvufta “MEBDE-İ TEAYYÜNİ VÜCUBİ” olarak bilinmektedir. Spiritüel öğretide “YÜKSEK BENLİK” ifadesiyle tanıtılan bu canlar, Atlanta RA Teknolojik öğretisinde “UFRAY YUNA = ÖZ GEN” olarak tanıtılmaktadır.

Allah sistemi tanrısal özlerin galaktik yaşam ortamlarında bulunan evlat canlarının tüm imkanlarını kullanma selahiyetine sahip bulunmaktadır. Evlat canların sahip oldukları bu imkanlar, keyfiyetler + hasletler + değerler bütünselliğidir. Bu imkanlar önce Allah Sistemi’nin resuliyet veçhesi tarafından kullanılır ve Dünya’daki deneyimci özlere ait deneyim uyduları üzerinden rububiyet sırrıyla alakalı tüm tasarruflar gerçekleştirilirek uluhiyet sırrıyla alakalı tasarruf platformuna dahil edilmeleri sağlanır. Dünya’da bulunan ne varsa Allah’ın ayetleridirler. Tasavvuf ilminde cemad – nebat – hayvanat – beşeriyet ifadeleriyle bilinenler mahlukturlar ve bu nedenle bunlara “ayet-i mahlukat” denir. Beşeriyetin ilahi isimlerin zılleriyle alakalı yaşamdan ilahi isimlerin asıllarıyla alakalı yaşama geçme aşamasında mahlukluktan kurtulup varlık olması gerçekleşir ki, bu esnada hakiki öz insan numunesi yaratılmış olur. Bu numune ayet-i varlıkata dahildir. Ayet-i varlıkatın tavanında “tanrısal öz insan numunesi” mevcuttur ki, bu Dünya’da yaratılmak istenmektedir.

Tanrısallığın kademe kademe tezahür ettirildiği Dünya’da deneyime sokulan her Öz değer karakteristik fiziki özelliklere sahip kalıplar ve kisveler altında sergilenebilmektedir. Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir.

Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçı hassalarıyla sokulabilmektedir.

Tanrısallığı muayyen bir programın gereğine uygun olarak önce Rububiyet vasıflarına göre birinci kademede elementsel, bitkisel, hayvansal ve mutat insansal kalıp ve kisvelerde devreye sokan Tanrısal Bilinç, Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya’da DENEYİMLİ RUBUBİYET kazanır. Deneyimli Rububiyet kazanma; Tanrısal Bilincin özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini birinci kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Uluhiyet vasıflarına göre ikinci kademede Hakiki İnsansal (İnsan-ı Kamil) kisvede devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ ULUHİYET kazanır. Deneyimli Uluhiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini ikinci kademede işleyerek yaratmasıdır.

DENEYİMLİ ULUHİYET KAZANMAK İÇİN HER TANRISAL BİLİNÇ DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINDA ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMAKTADIR.

Uluhiyet kazandırma ile alakalı öğretim – gözetim – denetim faaliyetlerini Çekirdek Dünya Rabliği sürdürmektedir. Her tanrısal bilincin özünden sahip olduğu rotasyon ve tamponizasyon kabiliyetlerine haiz olan keyfiyet ve hasletlerini devreye sokarak kullanabilen Çekirdek Dünya Rabliği, Tanrısal Bilincin Deneyimli Uluhiyet kazanarak Allah Sistemi’nde Tasarruf Kriterleri olan 99 keyfiyet ile haslete uygun şablonlar dahilinde kamilleştirilerek yaratılışını sağlar. Bu yaratım prototipine rabsal terminolojik sistemde İNSAN-I KAMİL, ruhsal terminolojik sistemde EVRENSEL İNSAN denir.

Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Kudsiyet vasıflarına göre üçüncü kademede TANRISAL İNSAN kisvesiyle devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ kudsiyet kazanır. Deneyimli Kudsiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini üçüncü kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu daha üst düzey keyfiyet ve hasletlerini kullanabilme hakkına sahip olan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, deneyimli uluhiyet kazanan her Tanrısal Bilince deneyimli kudsiyet kazandırarak onların Tanrısal Sistemdeki şablonlar dahilinde yaratılışını sağlar. Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, Atlanta Terminolojik Sistemde Süper Hükümranlık Süper Güç Boyutu olarak bilinmektedir. Bu boyutta yer alan tanrısal üyeler, tanrısal bilinçlerin özleriyle müşterek çalışma hakkına sahiptirler.

ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN’İN YILDIZ KUTBUNDA YER ALARAK RABSAL TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA LEVH-İ MAHFUZ OLARAK GEÇEN “MUTLAK PLAN” DA TANRISAL ÖZLERE AİT DENEYİM – EVRİM – GÖREV MAHİYETLERİNİ GÖSTEREN KAYITLAR VE BU KAYITLARA GÖRE TANZİM BULAN HÜKÜMLER MEVCUTTUR.

Çekirdek Evren’de Samanyolu Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut Dünya insanlığına din siklüsü döneminde BERZAH olarak, Shapley-3 Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut MELEKÜT, Andromeda Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut ise CEBERRRÜT olarak, Galaktik uzay ötesi boyutlar bütünü ise LAHUT olarak tanıtılmıştır.

SAMANYOLU GALAKSİSİ UZAYI ALFA, SHAPLEY-3 GALAKSİSİ’NİN UZAYI BETA-1, ANDROMEDA GALAKSİSİ’NİN UZAYI İSE BETA-2 KARAKTERLİDİR. GALAKTİK UZAY ÖTESİ BOYUTLAR OMEGA KARAKTERLİDİR. BU BOYUTLARA ATLANTA YAŞAM BOYUTLARI DA DENİR.

Bu bilgilere göre insan faktörünün berzahı, melekütü, ceberrütü ve lahudu vasıta olarak kullandığı kendi beyninde bulunmaktadır. Böyle olunca da alfadan betaya, betadan omegaya yapılan geçişler insan beyninin varlığında gerçekleşmektedir.

İnsan faktörü vasıta olarak kullandığı beyniyle sadece berzahını değil, isterse kendi varlığını yücelten faaliyetleri sürdürerek melekütünü, ceberrütünü ve lahudunu Dünya’da yaşayabilmektedir.

Melekütünü veya ceberütünü yaşayan insan faktörü Tanrısal evladlığını, lahudunu yaşayan insan faktörü Tanrısallığını devreye sokarak kendi öz keyfiyet, haslet ve değerlerini kendi olgunluğuna uygun olarak deneyimleyebilmekte ve yaratabilmektedir.

KENDİ ÖZ KEYFİYET, HASLET VE DEĞERLERİNİ MUAYYEN BİR OLGUNLUKTA DENEYİMLEYEREK YARATABİLEN İNSAN FAKTÖRÜ KENDİNİ SAHİP OLDUĞU OLGUNLUK SEVİYESİNE GÖRE BİR TANRI EVLADI VEYA BİR TANRI OLARAK YARATABİLMEKTEDİR. (Burada tanrı ifadesiyle işaret edilen Allah değil Tanrısal İnsan numunesidir)

İlahi İsimlerin Zuhur Mahali Olan Mahlukata Nur-U Muhammedi’den Nur Kazandırılması Hakkında Açıklamadır

TÜM MAHLUKATA TEVZİ EDİLEN NURLARIN KAYNAĞI NUR-U MUHAMMEDİDİR.

Nur-u Muhammedi’den kazanılacak olan nurlar, mahlukatta zuhur eden ilahi isimlere ait manaların yoğunlukları oranında kazanılır. Mahlukatın içinde 99 İlahi İsmin manaları oranında nurlandırılarak şereflendirilebilecek olan Mahluk BEŞER‘dir. Zira Beşer, İnsan-ı Kamile hamiledir. Beşerin İnsan-ı Kamili doğurabilmesi için İlahi Nur tevziatının 99 ismin önce zılli sonra asli manalarınca Nur Kaynağı olan Nur-u Muhammedi’den nurlandırılarak yüceltilmesi gerek. Ancak nur kazandırma hakkı, Allah Sistemi’ne tabi olan beşeriyetten Allah Sistemi’nin Resulünün davetine icabet gösterenlere verilebilmektedir.

Kur’anda “BİZ SENİ GERÇEKTEN ONA ÇAĞIRAN, NURLANDIRAN BİR KANDİL OLARAK GÖNDERDİK” Ahzab suresi ayet 46 vurgulanmaktadır.

Beşer mahluk olarak diri, Varlık olarak ölüdür. Beşerin Varlık olarak dirilik kazanması için nurlandırılması gerekir.

Kur’anda “ÖLÜ İKEN KENDİSİNİ DİRİLTİĞİMİZ VE KENDİSİNE İNSANLAR ARASINDA YÜRÜYEBİLECEĞİ NUR VERDİĞİMİZ KİMSE, KARANLIKLAR İÇİNDE KALIP ONDAN HİÇ ÇIKAMAYAN KİMSE GİBİ OLUR MU?” Enam suresi 122. ayet vurgulanmaktadır.

Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan ilahi tasarruf ünitelerinin (Nurani Varlıkların) nurları Nur-u Muhammedi’den kazandırılmıştır. Kazandırılan nurlar bu ünitelerin kendi istihkakına göre birer potansiyel kaynak haline gelmiştir. Her bir tasarruf ünitesinin varlığındaki nurdan oluşan potansiyel kaynağa Mebde-i Teayyünü Vücubi denmektedir. Bu kaynaktan tasarruf etme hakkına sahip olan her ünite Mülk alemine sevk edebileceği nur kıymetiyle bu alemde tekamül aracı olarak kullandığı kisve ve kalıplarla ilahi isimlerin manalarının zuhur mahali olabilen bir odak tanzim eder. Bu odağa Teayyüni İmkani denir.

Teayyüni imkanilerdeki nurun, Mebde-i teayyüni vücubideki nur potansiyeliyle bütünleşinceye kadar nurlandırılarak arttırılması, Allah Sistemi’nin Resuliyet Vechesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

ALLAH SİSTEMİNİN RESULİYET VECHESİ, GÖKLERDEKİ HER MEBDE-İ TEAYYÜNÜ VÜCUBİDEKİ NUR POTANSİYELİ İLE, YERDEKİ TEAYYÜNİ İMKANİDE (cemad – nebat – hayvanat – beşeriyet) BULUNAN NURUN TAMAMLANMASINI SAĞLAYAN TÜM TASARRUFLARI GÖSTERMEKLE YETKİLİDİR.

“ALLAH’IN NUR VERMEDİĞİ KİMSENİN NURU OLMAZ” Nur suresi ayet 40.

Beşerin hakikati olan İnsan-ı Kamilin Nur kaynağı MEBDE-İ TEAYYÜNİ İNSAN-I KAMİLİYE, mülk alemindeki nur kıymetinin beşer ifadesiyle bilinen mahluka kadar her mahlukluk halini deneyimler. İnsan-ı kamil, beşer denilen mahluktaki mahlukluk sıfat ve fiillerinin ilahi isimlerin zılli manalarınca ortaya çıktığını bilir. Beşerdeki nur kıymetindeki şiddetin artması (seyyal formun gittikçe astral yoğunluk kazanması) onun bulunduğu yerden göğe doğru o şiddet oranınca yükselmesi demektir.

Beşerdeki enerjetik forma ilm-i tasavvufta “VÜCUD’UL HAKKANİ” denmektedir. Bu formun seyyal yoğunluğu, yere bağlı olan beşerin mahlukluk sıfat ve fillerinin bertaraf edildiği oranda artmaktadır. Bu seyyalleşme yoğunluğunun sınır marjında artık bu form astral yoğunluk kazanmaya başlar. İşte bu esnada ilm-i tasavvuf diliyle buna NURUN TAMAMLANMA AŞAMASI denir.

Allah Sistemi’nin Rabbi olan Allah, beşerdeki kalbin gönülle birleşik düzen hasıl ettiği andan itibaren kendi Resulunun nur kaynağından desteklenmesini sağlayan programları tevziatçı vasıflarına sahip olan Resuluna uygulatmaktadır. Beşerdeki kalbin nefsin emrinden alınması için gösterilen her teşebbüs, Resuliyet Vechesine bağlı olan ilahi mekanizmalar tarafından tespit edilerek değerlendirilmekte ve o sırada gösterilmesi gereken destekleyici tasarruflar eksiksiz gösterilmektedir.

BEŞERİN İNSANLAŞMASI İÇİN GÖSTERİLEN TASARRUFLAR DAİMA BEŞERİN İLAHİ İSİMLERİN ASLİ MANALARINA UYGUN OLAN DAVRANIŞLARI SERGİLEME AŞAMALARINDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR. BU ESNADA BEŞERİN İNSANLAŞTIĞINI GÖSTEREN TECELLİYATIN İZLENMESİ MÜMKÜN HALE GELMEKTEDİR.

Tecelliyat (tecelliler) zuhur manasındadır. Tecelliyata mahzar kalacak beşerin, o tecelliyata layık olabilecek liyakatta bulunması gerekir. Liyakat şümullü bir ifadeyle yaraşır olabilmektedir. Yaraşır olan, yaraşırlığı oranında tecelliyata mahzar kalabilir. Böyle bir ilahi keyfiyetin tahakkuk ettirilmesi evrensel icabatlara uygun olarak faaliyet göstermeye dayanır.

Beşeriyet, Dünya planetinde sık sık tekamül için gerekli olan hadiselere maruz bırakılmaktadır. Dünya beşeriyeti önüne çıkan her hadiseyi sıkıntı verici veya mutlu edici olarak neden değerlendiriyor? Zira hadiselerin beşeriyetin tekamülünde yararlı olduğunu ve onların tekamül planıyla ilgili müştemil bir zincirin halkaları olduğunu idrak edemiyor (istisnalar hariç). Dünya beşeriyetinin önüne çıkarılan hadiseler, kendi tabirleriyle düştükleri sıkıntı halleri hep tekamülle ilgili icap edenlerle doludur. İşte bu icap edenlere (evrensel icabatlar) gereken yer ve zamanda gerektiği gibi icabet gösterenler mevcut bulunan Kozmik Liyakat mesabelerini (derecelerini) gittikçe arttırırlar. Kozmik liyakat mesabesinin artması, bu artış meyanında tecelliyatı gerektirir. Bu evrensel prensiplerdendir. Kısaca göstermek gerekirse; icabata göre fiiliyat, kozmik liyakati, kozmik liyakat ise tecelliyatı gerektirir. Bu konu çok giriftlik arz eder. Evrensel icabatların belirttiği evrensel olasılıkları tayin etmek, beşerde bulunan bağlı şuur düzeyi ile mümkün değildir. Ancak kozmik Liyakatleri muayyen bir kozmik sabiteye yücelebilmiş şuurlu insansal kozmik birimlerde olasılıklarla ilgili sırlar hakkında mevcut bilgiye dayanan tayin edebilme keyfiyeti meknuz bulunmaktadır. Bunlar bu sırları ancak layık olanlara verebilmektedir. Yaraşır olana yaraşırlığı nispette emanet teslim edilmektedir.

BAKIN BİR TEBLİĞİNDE NE DİYOR NURANİ VARLIKLAR?

 

Benlerin ve senlerin çok mevzu edildiği dünya planetinden, BİZ’lerin bulunduğu bu boyutlara ancak BİZ olmakla gelinir. Bu boyutlara geçebileceğiniz bir tek geçit vardır, o da gönül yoludur. BİZ’e gönül verenler elbette BİZ’lerle tanıştırılacaktır. BİZ’e yönelenlerin geçitleri ancak BİZ’den olanlarla açılır. Sonunda BİZ’im geçitten BİZ’e gelecek olanlar BİZ’den olacaklardır. BİZ’im BİZ’lerle olan ilişkilerimiz her planda sürer. BİZ, BİZ olana yöneliriz. BİZ’e yönelik her arzu BİZ’im arzumuzdan kaynaklanır. BİZ’e bu arzuyu duyurtan “İLAHİ AŞK”tır. Tekrar tekrar söylüyoruz buraya dikkat edin. BİZ’im BİZ’lerle dolu olan BİZ’lik Vadilerimizin yeşilliğine İlahi Aşk can katar. Bu Aşk hangi planda duyulursa duyulsun duyanları, BİZ’im geçitten BİZ’e bağlar. BİZ mümkünlerin idarecileriyiz, BİZ mümkünlerin öğreticileriyiz, BİZ mümkünlerin Vacib’leriyiz. BİZ mümkünlerin ÖZ’leriyiz (İlahi ÖZ). BİZ’im bir tarafımız ALLAH’a bir tarafımız mümkünlere dönüktür. Alırız veririz, veririz ki alırız. Yansıtıcıyız. BİZ’e her gelen imkan BİZ’lerden mümkünlere yansır.

Allah Sistemi Ve Mutlak Plan, (Levh-İ Mahfuz)

Allah Sistemi’ndeki tüm tasarruflar Allah’ın 99 isminin manalarınca gerçekleştirilirken, Mülk aleminin kesretlik ortamında isimlerin zılli ve asli manalarına uygun olan kalıp ve kisveler kullanılmaktadır.

Rabsal Terminolojik Sistem kayıtlarına uygun olarak insanlığa MELE-İ ALA ifadesiyle tanıtılan Meleküt ve Ceberrüt Alemlerindeki İlahi Tasarruf Planları’nın yöneticisi olan topluluk, mülk aleminin kesretlik ortamında kullanılması gereken bütün kalıp ve kisvelerin tanzim edilişini sağlayan ilahi tasarrufları Allah’ın isimlerinin manalarına uygun olarak göstermektedir. Bu kalıp ve kisvelerde devinip deneyim yaparak, gittikçe tekamüleden cemad – nebat – hayvan – beşer ifadeleriyle bilinen mahluklar, sahip oldukları mahlukluk sıfatlarından soyunarak gittikçe varlıklaşmakta ve bu oranlarda da mahlukluk davranışlarını gittikçe terk ederek bunun yerine varlıklık davranışlarını gösterebilmektedirler.

TEKAMÜL İÇİN MÜLK ALEMİNİN KESRETLİK ORTAMINDA DENEYİM YAPMAK LAZIMDIR. BU DENEYİMLERİN DE ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİNİN ÖĞRETİM – GÖZETİM VE DENETİMİNDE UYGULAMAYA SOKULAN DENEYİM PROGRAMLARININ İCAPLARINA UYGUN OLARAK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

Mülk aleminin kesretlik ortamında sürdürülen deneyimlerin tüm kayıtları, din siklüsünde Dünya insanlığına LEVH-İ MAHFUZ olarak tanıtılan MUTLAK PLAN‘da bulunmakta ve bu deneyimlerin kayıtlara uygun olarak yapılması hakkındaki hükümler belirtilmektedir.

ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM; LAHUT ALEMİNE AİT YAŞAM KISTASLARINDA VARLIKTA TUTULAN SİSTEMDİR.

LAHUDİ BİLGİ BLOKASYON MERKEZİNDEKİ KAYITLARIN SÜPER ASLİ ORİJİNALLLİĞİ İLE YAPILAN TARİFLERİN HAKİKİ MANASINDA HİÇ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZ.

ATLANTA RA TEKNOLOJİK TERMİNOLOJİK SİSTEMDE MUTLAK PLAN, DÜNYA DENEYİM BOYUTSALLIĞI AKAŞİK KAYITLAR BİLGİ BLOKASYON MERKEZİ OLARAK GEÇER.

El’anı yaşayan MUTLAK ŞUUR, AKAŞİK KAYITLAMA ZAMANI üzerinde kayıtlama ve yaptığı kayıtları hükme bağlama yetkisine sahiptir.

ALLAH SİSTEMİ’NDE VECHE GÖSTEREN MUTLAK ŞUUR, ŞUUR’ULLAH OLARAK BİLİNMEKTEDEDİR.

Mutlak Şuur, Mutlak Vücudun atomik iç dengesini kendi minyatür kainatlarındaki Özlerle alakalı kayıtlara uygun hareket sistemleriyle hakim olduğu aktif bilinçleri devrede tutarak gerçekleştirmektedir.

AKAŞİK SÜPER ZAMAN RA AKTİVİTE PLANI OLARAK DA BİLİNEN MUTLAK PLAN, OL DEDİ OLDU PROGRAMININ İCAPLARINA UYGUN OLAN TASARRUFLARLA OLUŞTURULMAKTADIR.

Merkez koordinat düzeninde Çekirdek Evren Yıldız Kutbu bulunan bu Plan, KÜRESEL BİR AKAŞİK KAYITLAMA BOYUTUDUR. Bu kayıtlama işlevselliği, Mutlak Şuur’un yetki verdiği ilahi bir topluluk (komite) tarafından gerçekleştirilir.

AKAŞİK KAYITLAMA ZAMANI OLAN RA ZAMAN SÜPERLERİ, MUTLAK VÜCUD’UN DÜZENİ İLE NİZAMINA AİT İLAHİ İDARİ FONKSİYONLARIN VURGULANMASINA MÜSAİT OLAN BİR OLGUDUR.

Bu oluş, kendi varlığı ile süper kontak kurduktan sonra reaksiyone giren Mutlak Karakterli bilinçler (Mukarrebun Zümresi) tarafından deneyimleyerek yaratılmaktadır.

Akaşik kayıtların varlığına uygun olarak gösterilen aktiflikler, sonsuz – sınırsız uzaydaki süper güç boyutlarında bulunan aktif bilinçler tarafından gösterilen eforlarla, bazen görevleme, bazen deneyimleme ve evrimleşme tarzında vuku bulmaktadır.

ENERJETİK KAİNATLARDA GÖREVLEME TARZINDA VUKU BULAN EFORLAR, MADDİ KAİNATIN ÇEKİRDEK DÜZENİ OLAN DÜNYA’DA EVRİM – DENEYİM – GÖREV YAPAN AKTİF BİLİNÇLER İLE İŞBİRLİKÇİ FONKSİYON KATEGORİSİNE GİRDİRİLEN BİR AKTİFLİKTİR.

Oluşlara ait kayıtların hükme bağlanışı Oluşlara uygun olur ve hüküm üzerine hüküm bekler. Bu hükmün verilmesi Oluş ile alakalı bir yaratım şablonunda kayıtın yapılmasının akabinden gerçekleşir. Oluşa göre kayıt Akaşik Süper Zaman RA Aktivite Planında yapıldığı gibi Mutlak Şuur’a ait olan Minyatür Kainatların şablonlarında da gerçekleştirilmektedir. Oluışlara ait kayıtlar ezelde MEVCUTTUR. Yaratılışa ait Kayıtlar ise el’an yapılmaktadır.

OLUŞUN HAKKINI DENEYİMLE VERME YARATILIŞI SAĞLAR. BU YARATILIŞA UYGUN KAYITLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN AKABİNİNDEN MUTLAK ŞUUR YARATILIŞI HÜKME BAĞLAR.

Akaşik kayıtlama zamanıyla uyumlu olan mekan ve formun tüm tasarruf hakları Mutlak Şuur tarafından gerçekleştirilmektedir. Akaşik Kayıtlama zamanıyla kayıtlama yapma yetkisi ve direkt süper kontakt kurup reaksiyonlaşma hakkı, Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Komiteliği’ni oluşturan khamonlara Mutlak Şuur tarafından tanımıştır.

Matu Gen tohumları

Değişim ve dönüşüm, dünya ve üzerinde yaşayan tüm evrim prototipleri için bir ihtiyaçtır.

Değişim, bilincin deneyim programlarını dünya ortamında hayata geçirmesi ve bu deneyimlerin hakkını vererek başka deneyimlere geçişi ile süre gider.

Sonsuz sınırsız tek olan Allah (Axoy Ra), anın anı denilmesi mahsurlu bir anda kendi sonsuz ve sınırsızlığının bilinmekliğini isterken, kendi varlık boyutlarını halk eder. Bu halk edişle mikro, makro, süper makro yaşam boyutlarını, galaksileri, evrenleri, atomik bütünleri, hak boyutlarını ve tüm bu yapısal oluşlara biçim veren kozmik beyni halk eder.

Hepsi iç içe ve hepsi sonsuz şimdi’deki an’da vuku bulmaktadır.

Oluşsal bağlamda her ne var ise bu varlık boyutlarında aktif bilinçleri de var kılmıştır. Hem bilinç hem de oluş (cevher dediğimiz partiküler oluşlar) vardır.

Sonsuz şimdi denilen an’da sıfırdan bir deneyim, görev ve evrim programının ele alınıp birden tüme varılacak bir yol inşası gibi… Bu zaten bilindiği gibi bir evrimsel süreçtir.

Matu genleri, yokluk ve varlıklaşma anında hem yokluk hem de varlık merkezi olarak bildiğimiz bir merkez olan, Matu Bilinç Boyutunda aşılaşıma tabi tutulmuş özel gen programlarıdır.

Bir yüksek benlik (özgen, makro), henüz galaktik boyutlara doğrumlanmadan evvel İlk halk ediliş aşamasında yokluk ve varlık merkezi olan Matu Merkez’de özel bir aşı alır. Galaktik boyutlarda ise olma bazındaki bir yaşama transfer edilir. Bu yaşam, gürz içinde galaktik boyutlardadır.

Bir tanrı benliğinin varlığında milyarlarca özgen, makro ben/ yüksek benlik vardır. Her biri o tanrısal benliğin bir kristal hücresi gibidir. Milyarlarca kristal bilinç geni… Ve bunlar arasında sadece bazıları Matu Gen Aşısı almış yüksek benlik bilinç potansiyelleridir.

Yüksek benlikler, galaktik ortamlarda kendi planlarında belirli bir olgunluk yakaladıktan sonra 3.boyut aşamasında ingirgenebilecek ya da kendi varlığını bu boyuta hazır ettiğinde maddesel yaşamın hakim olduğu Samanyolu Galaksisi uzayına giriş yapabilmektedir.

Bir yüksek benlik olarak ilk halk edilişinde kendi varlığı Matu Gen Aşısı almış ise o bilinç çekirdek dünya tarlasına ekildiğinde, kendine özel mahiyette açılımlar yaşamaya başlar.

Matu genlerinin özellikleri, hem yokluk hem de varlık merkezinde özel bilgi ve enerji ile programlanmış, aşılaşıma tabi tutulmuş olmasıdır. Bu programlar kendi biyokompüründe (beyninde) açılırsa o bilinç artık Matu Bilinç Boyutu ile ilgili programlarını açar.

 

Gen, dünyaya ekilmiştir. Bu gen özel mahiyette bir aşıya sahiptir. Bu aşının artık dünyanın illüzyonik veçhesinde bedenlenme aşamasından sonra tutması gerekir.

Her bir gen kendine özel programı kendi beyninde açtığında da o aşı kendi mahiyetine göre tutmuştur. Bu tohumlar, exteri vasian zenyon kıstaslarında bir programlamaya sahiptir.

Exteri vasian zenyon,

Zamansız mekansız formsuz ilk bilinç akışına ait bir saf haldir.

Burada bilince yüklenen bir programdan bahsedebiliriz. Bilincin kendi varlığı programlanmaktadır. Bilinç kodlaması gibi bir şey

Dünyada ekilmeleri, dünyada ekilen bu bilinçlerin varlıklarındaki programların açılımı, MATU ‘dan direk tasarruflarla gerçekleştirilebilmiştir.

Matu ile Matu olmak, varlık ve yokluk merkezi olan Matu Merkez’de Matu’laşma kriterlerini yaşatır

Bir tanrıdaki milyarlarca özgen potansiyelinin sadece bir kısmı Matu Gen Aşısı almıştır.  Her bir Kharyantas ve Arya’nın varlığındaki yüksek benliklerin Matu gen aşısı almış olanları birbirinden farklı kemiyetlerdedir.

Dünya’da bedenli bir Matu Geninin varlığında ekili bir Matu gen programı açıldığında Matu İle Matulaşma başlar. Açılan programlar, bilince yoklukça sırların sonsuzluğa açılan veçheleri ile muhataplığı getirir. Aynı şekilde varlık boyutlarının sonsuza açılan keşiflenmesini kendi varlığında yaşar.

Bu neden gereklidir?

Bu, bilincin yeryüzünde olgunluk kazanmasıdır. Tohumun tutması ve artık bu dünya tarlasında tutan tohumun deneyimsiz her neyi var ise o galaktik veya tanrısal boyutlarda tüm o değerlerini dünyada tecelli etmesidir.

Özsel tecelliyat, deneyimsiz halden deneyimli hale geçirilmiştir. İlk kıstası alfa ve beta dünyalar için mümkün iken akabinde yine beta ve omega yaşamlar için Matu Genlerinin değerlerinin yaratarak tecelliyatlarıyla emsal oluşları söz konusudur.

Tecelliyat, sadece öze ait değerler değil Matu Gen Programları ile birlikte açılınca Matulaşma ile gerçekleşir.

Fark budur.

Ve bunun için pek çok bilinç kendini Matu sanabilir. Gen dağıtma programının kendi özel açılım yoğunluğu ile ilgili yaşanan olgusal bir durumdur.

Bir de gen toplama programı da var. Kayıp gen de denilen bir hadise var. Kayıptır çünkü dünyanın illüzyonuna, süsüne dalmıştır. Kapatılmış, karartılmıştır olarak doğrumlandığı bu Dünya’da kayıptır.

Kayıt gen açılmak için programlanmıştır.

Özgür iradesi ile yaptığı seçimleri egosal yoğunlukta seyrettiğinde özüne kapanır.

Veyahut Dünyadaki kapalılığa rağmen kendi öz programını açabilir.

Beynindeki kodları açıldığında artık bir ışık gibi parlar. Güneşin ta kendisi MATU’ya çekilir.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Allah Sistemi’ne Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İnsani Formdaki Şakraların Yıldız Kutuplarındaki Bilinç Kıymetlerinin Programlanması Hakkında Açıklamadır

99 keyfiyetin muayyen mahiyetlerdeki manalarıyla rotasyon niteliklerine dayalı olarak gösterilen tasarruflarla beşeri mahluk, kendi hakikati olan İnsan-ı Kamil Varlık Boyutuna yüceltilir.

İLAHİ ROTASYON; İnsanın özü olan Öz Varlıklarca istenen farkındalık düzeylerinin ALLAH SİSTEMİ’NE dayalı olan tasarruflarla kendi varlıklarına bağlı olarak yerleşim yataklarında seyir eden bilinç kıymetlerini programize edilerek oluşturulmasıdır.

Beşeri form ile mündemiç bulunan seyyal formun şakraları Öz Varlıklara bağlı olan bilinç kıymetlerinin yerleşim yataklarıdır. Bu yerleşim yatakları, İlahi Teknolojinin iç dizayn kurallarına göre gösterilen fonksiyonlarla tanzim edilmişlerdir.

Form konuşlanma koordinatları olarak da bilinen bu şakraların merkezinde kristal yapılı bir yıldız kutbu bulunmaktadır. Bu yıldız kutbunda yerleşik düzen hasıl eden bilinç kıymeti, Öz enerjisinin varlığıyla şakranın iç devinim kanalı ile devinim halkasında devinim halinde bulunarak seyr etmektedir.

BEŞERİ FORMLA MÜNDEMİÇ BULUNAN SEYYAL FORMDA YEDİ ADET ŞAKRA BULUNMAKTADIR.

Bu şakraların alttan ilk üçü formun alt ekstremitesinde yerleşik düzen hasıl etmiştir. Bu üç şakra beşeri formdaki biyolojik beyinin fiziki yaşam prosedürüne dahil olan tüm algı ve olguları kontrolü altında bulundurur. İşte bu algı ve olgular ALLAH SİSTEMİ‘ndeki 99 keyfiyetin rotasyonu altında yaşanabilmektedir. İlm-i Tasavvufta bu algı ve olgular zilliyet ortamında bulunan beşeri mahluğun İlahi İsimlerin zilliyet mertebesinde yaşadığı mutat algı ve olgulardır.

Atlanta RA Öğretisinde beşeri formla mündemiç bulunan seyyal formun alt ekstremitesindeki üç şakraya ÜÇLÜ MERKEZ OLUCU SİSTEM adı denir. İlm-i Tasavvufta bu üç şakradaki bilinç kıymetlerinin beşeri egonun üç mertebesine giren mutat düşünce ve davranışların sergilenişiyle alakalı algı ve olgulamaları yaşattığı bilinmektedir.

ALTTAN BİRİNCİ ŞAKRA KÖK ŞAKRASI ____ NEFS-İ EMMARE
ALTTAN İKİNCİ ŞAKRA GÖBEK ALTI ŞAKRASI ____ NEFS-İ LEVVAME
ALTTAN ÜÇÜNCÜ ŞAKRA GÖBEK ŞAKRASI ____ NEFS-İ MÜLHİME

Kur’anda bu nefs mertebelerini belirten ayetler mevcuttur.

Nefs-i emareden bahis geçince bu nefs sahipleri için “ONLAR HAYVANLAR DEREKESİNDEDİR” ifadesi kullanılmıştır.

Diğer iki nefs mertebesinden nefs-i levvame için beşerin kendini levm etme mekanizmasını çalıştırmasını makbul görerek yemin edilmiştir. Nefs-i Mülhimeden ise İLHAM aldığı belirtilerek makbul karşılanmış ve yemin edilmiştir.

Atlanta RA Teknolojik Öğretisinde beşere ait seyyal formun alt ekstremitesinde yer alan bu şakralardaki bilinç kıymetleri, hayvansal evrim aşamalarındaki kızgınlık, kin, barbarlık, şehvet gibi olgularla alakalı davranışları andıran davranışların sergilenmesini sağlayacak tarzlarda programlanmıştır. Bu program mahiyetlerine göre bilinç kıymetleri, beşeri formda bulunan biyolojik beyinin hücre çekirdeklerinde yer alan genetik şifretik kodların açılışlarını gerçekleştirirler. Bilinç kıymetleri, şakralarda devindirdikleri öz enerjilerini saat yönüne uygun veya ona ters olarak devindirebilirler. Öz enerjinin doğru devinimi esnasında idari bağlamda aktiflik gösterdiği biyolojik beyinden istenmeyen kod açılımlarını gerçekleştiren bilinç kıymetleri öz enerjinin doğru devinim esnasında da istenen kod açılımlarını gerçekleştirebilmektedir.

ALLAH YÜKÜ GÜCE GÖRE VERMİŞTİR. AYETİNE GÖRE YÜK YÜKLENEN BİLİNÇ KIYMETLERİ DAİMA GÜÇLERİNİ KULLANARAK BEŞERİ FORMDAKİ BİYOLOJİK BEYİNDE İSTENEN KOD AÇILIMLARINI YAPABİLECEK GÜCE SAHİPTİRLER.

Ruhsal görgü ve tecrübenin gerçekleştirebildiği laboratuar karakterli Dünya ortamında Bilinç kıymetleri kendi varlıklarını ancak makbul olan olguları yaşatabilecek biyolojik beyin kodlarını açarak yücelim sağlayabilmektedirler.

BEŞER, KENDİ HAKİKATİ OLAN İNSAN-I KAMİLE HAMİLEDİR.

Beşerin kendi aslı hakkatini arayış içinde olduğu aşamalarda onun üzerinde tasarruf hakkına sahip, onu aydınlatıcı ilahi Tasarruf odakları, Allah Sistemi’nin Resuliyet vechesinin kendi varlıklarına tanıdığı selahiyetten istifade ederek eforlar gösterirler. Ancak bu tasarruflarla beşer ölü iken diriltilir.

“ÖLÜ İKEN DİRİLTİP, İNSANLAR ARASINDA YÜRÜMESİ İÇİN KENDİSİNE BİR NUR VERDİĞİMİZ KİŞİ, KARANLIKLARA DALMIŞ VE BİR TÜRLÜ DE ÇIKAMAYAN KİMSEYE BENZER Mİ?” Enam suresi 122. ayet.

Bu NUR nasıl verilir? MUTLAK ŞUUR faaliyetleriyle. Mutlak Şuur, Şuurullahtan hareket ederek beşerdeki düşünce ve davranışları sağlayan şuur düzeylerini 99 keyfiyetin zılli manalarıyla resuliyetle alakalı tasarruflar göstererek gerçekleştirir.

BEŞERDEKİ MUTAT ŞUUR DÜZEYLERİ ANCAK RESULİYET FAZINDA EŞYANIN HAKİKATİNİ DIŞTAN İÇE, CESTE CESTE GÖSTERİLEREK YÜCELTİLEBİLMEKTEDİR.

“Böylece İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.” Enam suresi ayet 75.

MUTLAK ŞUURUN KENDİ VARLIĞI OLAN MUTLAK VARLIKTA, MEKNUZİYET HALLERİNDEKİ MUTLAK KEYFİYETLERİNİ ORTAYA ÇIKARMASI; BEŞERDE ZİLLİYETEN, BEŞERİN ASLI VE HAKİKATİ OLAN İNSAN-I KAMİLDE İSE ASLİYETEN ZUHUR ETMEKTEDİR.

İNSAN DENİLEN VARLIK VASIF VE İSTİDATLARI YÖNÜYLE MUTLAK KEYFİYETLERCE BİR VARDIR. İŞTE BU NİTELİKTİR İNSANI İNSAN YAPAN. ANCAK BU NİTELİK ONUN BATININDA MEKNUZDUR.

Mutlak Keyfiyetler Mutlak Varlık Bünyesinde bulunurlarken aşikare çıkarılması Mutlak Şuur faaliyetleriyle gerçekleştirilmektedir.

İNSANDA MUTLAK VARLIK BÜNYESİNDE KUTSİYETE SAHİP BİR VAR OLDUĞUNA GÖRE ULUHİYET MERTEBESİNDE 99 KEYFİYETİN ASLİ MANALARINI MEKNUZİYET PLANINDAN AŞİKARE ÇIKARABİLMEKTEDİR. NASIL ÇIKARABİLİYOR? MUTLAK ŞUUR FAALİYETLERİ İLE.

MUTLAK ŞUUR, ŞUURULLAHTAN, ŞUURULLAH ŞUURU RESULULLAHTAN HAREKET EDER.

İnsan her şeyden önce bir ŞUUR‘dur. Şuurun kendine has keyfiyetleri vardır. Bu keyfiyetlerin dalgalanmasına dayanan akis varların etkisinden kurtulan Şuur, artık kendi asli keyfiyeti olan NUR’un farkına varıyor ve buna dayalı olan seyri yapıyor. İlm-i Tasavvufta buna BEKA‘da seyir denilmektedir. Atlanta RA Teknolojik öğretisinde ise Bilincin RAKHA‘daki yaşamı denilmektedir.

İlm-i Tasavvufta, Fenada seyri tamamlamayanın Bekadaki seyri yaşaması mümkün değildir.

Beşerin, beşeri formun alt ekstermitesindeki şakraların üzerinde Nefs-i Mutmaine mertebesine yücelmesi tamamlanınca “ALLAHIM NURUMUZU TAMAMLA DİYECEKLER” ayetinin manası tecelli etmektedir. İşte bu esnada şuur artık kendi asli keyfiyeti olan NUR’un farkına varmış olup Nur’un tamalanmasını talep edebiliyor. Üst ekstremitede yer alan kalp şakrasındaki bilinç uyanışa geçerek şuur kazanmış oluyor. Buna İlm-i Tasavvufta ölülüğün bertaraf edilerek diriliğin kazanılması deniyor. Atlanta RA Teknolojik Öğretisi’nde ise kalp şakrasındaki devinim halkasında (Anahtar halka) öz enerji deviniminin devreye girdiği belirtiliyor.

Öz Enerji İle Evrensel Enerjinin İnsansal Formun Tepe Şakrasındaki Bağlanışından Sonra Allah Sistemine Ait Olan 99 Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetiyle Aktifleşerek Devreye Sokulması

Öz Enerji: Her deneyimci Öz’ün kendi varlığına ait deneyim – evrim – görev programlarını Dünya ortamında uygulama amacıyla kullandığı doğal enerjidir.

Evrensel Enerji: Deneyim – evrim – görev programlarının Deneyimci Özler tarafından Dünya ortamında uygulanması esnasında Çekirdek Evren Yıldız Kutbu Canlı Kristal Enerji Merkezi’nden genel olarak her deneyim – evrim – görev odağının istifade edebileceği gibi devreye sokulan yapay enerjidir.

DENEYİMCİ ÖZLERE BAĞLI OLARAK HAREKET EDEN DENEYİM – EVRİM – GÖREV ODAKLARINA DENEYİM UYDULARI DA DENİLMEKTEDİR.

Deneyimci Özler Dünya ortamında mineral – bitki – hayvan – beşer formlarıyla deneyimlerini sürdürürlerken, kendi doğal enerjileri olan Öz enerjilerini kullanırlar. Bu esnada da yapay enerji olan Evrensel Enerji İlahi Hiyerarşi tarafından bu formlar üzerine temerküz ettirilir.

Evrensel enerjinin temerküz ettirilmesi esnasında her deneyimci öze ait deneyim uydusu deneyim – evrim – görev aşamalarındaki durumlarına göre bu enerjiyi masedebilmektedir.

Deneyim uydularındaki bilinç kıymetleri kendi bağlı bulundukları Deneyimci Özlerinden Öz enerji alırlarken KAPALI SİNYALİZASYON TERTİBATI denilen bir mekanizmayı kullanırlar. Mineral – bitki – hayvan – beşer formlarında devinen bilinç kıymetleri aldıkları bu Öz enerjiyi kullanmanın neticesinde Öz enerji hemen bu formlarda statik enerji haline dönüşür.

Deneyimci özlerin deneyim odaklarını kullanma süreçleri evrimleşmenin kendi varlığına ait evrim programının icaplarına uygun olarak değişiklik gösterir. Neticede deneyimci özler mineralden başlayarak, beşer dahil beşere kadar deneyim odaklarını genel bir evrimleşmeyi tamamlamak için kullanırken Öz enerjilerini Kapalı Sinyalizasyon Tertibatı’nı kullanarak sevkederler.

Beşer ifadesiyle bilinen deneyim odağında kendi öz enerjisi ile evrensel enerjiyi beşeri formdaki tepe şakrasında bir araya getirerek bu şakranın iç devinim kanalı ile devinim halkasında birleşik düzen prensibine uygun bir hale getirir. Bu durum hasıl olunca Allah sistemine ait olan 99 keyfiyetin rotasyon mahiyetiyle aktifleşerek devreye sokulması mümkün hale gelir. Artık deneyim odağında keyfiyetlerin sadece vizyonik manalarına değil, asıl manalarına uygun algılamalara dayalı olgularda yaşanmaya başlar. Beşeri varlık 99 keyfiyetin asıl manalarına uygun algılamalara dayalı olguları yaşaya yaşaya insanlaşır, insanlaşma sürecinin hitamında EVRENSEL İNSAN NUMUNESİ haline gelerek “BİR ÇEKİRDEK EVREN VARLIĞI DURUMUNA YÜKSELDİĞİ” ilah hiyerarşi tarafından tastiklenir.

İslam-ı Hakikide 99 İlâhi isim olarak geçen RA Keyfiyetten 99’u Rahman, Rab, Adil, Muhyu, Settar… diye geçiyor. Bu 99 Ra Keyfiyetin rotasyonu altında bulunan değerlerin işlenmesi Çekirdek Dünya’nın Deneyimsel Özgürlük Planında tahakkuk ediyor. Böyle 99 Ra Keyfiyetin manalarınca hareket eden insanlarımız, Öz’ünden devreye soktuğu değerleri kendi Özlerinin hasletleriyle deneyimlediklerinde, kendi Deneyimci Özlerine dört dörtlük yardımcı oldukları için Allah Sisteminden geçmesine yarayan bütün İlahi Tasarruf Planlarından destek görürler.

İlk başta Çekirdek Dünya Rabliği öğretim, gözetim ve denetimden sorumlu olduğu için öğretir, gözetir, denetir. Sahip olduğu değerleri işlemesi için yardımcı olur ve insanın 99 Ra Keyfiyetin rotasyon kabiliyetiyle dünya macerasında alabildiğince öz güven kodlarını açabilmesi için faaliyet gösterir. Dünyanın içinde bulunduğu Ana Hasat Dönemi’nde bu kodlar Ara Hasat dönemindeki hasat kriterlerine uygun yoğunluklarda bırakılmamalıdır. Ana Hasat kriterlerine uygun olarak yükseltilebilmelidir. Genel yaratı ara hasat dönemlerinde makbuldü, uygun görülüyordu ama şimdi Ana Hasat Döneminde Yüksek Yaratı uygun görülmektedir. Bunun için hasat kriterlerine uygun ne değer varsa şimdi daha üst düzeyde yüksek yaratı şablonları dâhilinde yaratılması gerekir. Hasat dönemlerinde hasat döneminin kriterlerine uygun açılırken, bu defa içinde bulunduğumuz Ana Hasat Dönemi’nin kriterlerine uygun açılabilmelidir.

BU DURUM; İLAHİ HİYERARŞİ İLE ORTAK FAALİYET GÖSTEREN DENEYİMCİ ÖZLER TARAFINDAN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK BU DÖNEMDEKİ İNSANLARIMIZIN TEPE ŞAKRALARINDA BİRLEŞİK DÜZEN HASIL EDECEK OLAN ÖZ ENERJİ – EVRENSEL ENERJİ POTANSİYELLERİ ANA HASAD DÖNEMİNE UYGUN YOĞUNLUKLARDA TUTULMAKTADIR.

Allah Sistemine Ait 99 Keyfiyetin Asli Manalarına Uygun Olan Tasarrufların Temerküz Mahali İnsan Beynidir

İnsanın beyin yapısı, İlahi İsimler olarak da bilinen 99 Keyfiyetin zılli ve asli manalarınca insani algı ve olguları yaşatabilen İlahi Teknolojik dizayna sahiptir. Bu harika yapının insanın rububiyet – resuliyet – uluhiyet – kudsiyet sırlarıyla alakalı imkanlarla donatılmıştır.

ALLAH SİSTEMİNDE ULUHİYET VECHESİYLE ALAKALI TASARRUFLARI GÖSTEREN ALLAH BU SIRLARA DAYALI OLARAK “İNSAN BENİM, BEN İNSANIN SIRRIYIM” DEMEKTEDİR.

İnsanlığa İlahi Hikmet Vukufileri tarafından aleni olarak verilemeyen birinci dereceden “İLAHİ SIRLAR” elbetteki insan beyninin mutat manada devreye girmemiş olan genetik merkezlerinden açığa çıkarılabilecek halde İlahi Bilgi halinde meknuz tutulmaktadır.

Beyinin insanın birimsel iradesinin tahakkümiyeti altında bulunan sahaları mutat olarak %5-10 arasında değişiyor. Bu sahalarda bulunan genetik yapıda mevcut düşünsel duyarlılıklara dayanan düşünce motifleri mutat ve klasik manalar tarzında oluşuyor ve birimsel iradenin kontrolüne tabi kılınabiliyor. İnsan birimsel iradesiyle düşünce motifleri üzerinde değişiklikler yapabiliyor. Birini iptal edip tekrar düşünsel aksiyonla yenisini oluşturarak yerine geçirebiliyor. İnsan kendi beyninin birimsel iradesi dışında kalan sahalarda ise kendi birimsel iradesini devreye sokamıyor. Pekala bu sahalar hangi iradenin tahakkümiyeti altındadır? Bu sahalar insanın birimsel iradesinin dışındaki iradenin tahakkümiyeti altındadır ki, BU İRADE KÜLLİ İRADE‘dir.

KÜLLİ İRADE; MUTLAKİ DENGE ESASLARINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ GÜÇLERİN İŞ YAPABİLME GÜCÜDÜR. BU İLAHİ GÜÇ POTANSİYELİ DİN SİKLÜSÜ DÖNEMİNDE DÜNYA İNSANLIĞINA “MELEKÜT HÜKÜMRANLIĞI” OLARAK TANITILMIŞTIR. O DÖNEMDE CEMAL PRENSİBİNE GÖRE CEBERRÜTÜN MEKNUZ TUTULMASI GEREKTİ, ANCAK BU DÖNEMDEN SONRA GELEN RUHSAL SİKLÜS DÖNEMİNDE CEBERRÜTE AİT BİLGİLER DE DEVREYE GİRDİ.

İLAHİ HÜKÜMRANLIK MELEKÜT VE CEBERRÜT ALEMLERİNDEN MÜTEŞEKKİLDİR.

MELEKÜT VE CEBERÜT ALEMLERİNDEN MÜTEŞEKİL OLAN HÜKÜMRANLIĞIN MELEKÜT VECHESİ İKİ KISIMDA MÜŞAHADE EDİLİR.

1- YERİN MELEKÜTÜ
2- GÖKLERİN MELEKÜTÜ

Bu durum Kur’an’da üstü kapalı olarak ifade edilmiştir.

“HÜKÜMRANLIĞI GÖKLERİ VE YERİ KAPLAMIŞTIR”. Bakara: 255

“BİZ İBRAHİM’E YAKİN GELENLERDEN OLMASI İÇİN GÖKLERİN VE YERİN MELEKÜTÜNÜ GÖSTERDİK”. Enam: 75

Göklerin melekütü dokuzlu enerjetik gezegen zincirinden husule gelen bir ilahi tasarruf planını barındırmaktadır. Bu ilahi tasarruf planının liderleri konumunda olan yüce bilinçler; Mukarrebun Zümresine ait Mukarreb’tirler. Meleküti tasarruf planlarında müteşekkil olan Meleküti tasarruf ünitelerinin varlığında bulunduğu yaşam kolonilerinin liderleri olan mukarrebler Din, Sanat, Bilim mahiyetlerinde görev icraa etmek için devrede tutulan birliklere liderlik etmektedirler. Göklerin Melekütünden anlatılmak istenen Galaktik bir yaşam boyutudur. Bu yaşam boyutunda MELEKÜTİ ZAMAN hüküm sürmektedir. Boyutsal keyfiyetleri bu zamana tabi olan yüce bilinçlerin sahip bulundukları istidatlarla varlıkta tutulmaktadır. Meleküti Zamanın hüküm sürdüğü bu boyutta meleküti yaşam üniteleri Meleküti Form kulanarak hareket etmektedirler.

Yerin melekütü ifadesiyle anlatılmak istenilen Berzah alemi olarak da bilinen galaktik yaşam boyutudur. Berzah; nursal mevcutluklardan tebaruz eden şua tarzındaki mevcutlukların (Işıki Aktif) Afağa yakın bir yerde yarı kesif maddeli bir hal arzetmesiyle ortaya çıkarılmış bir vasattır. Alem-i Meleküte daha kesif, Arz’a göre daha az kesif bir seyyal mevcutluktur. Yer denilen arz’dan seyyaliyet yönüyle daha az kesif olarak arz’dan hemen gelmesi nedeniyle Yerin Melekütü sözcüğü ile ifadelendirilmiştir. Bu vasatta Karanlık Güçler (Sufli Varlıklar) ve Aydınlık Güçlere (Ulvi Varlıklar) ait mahaller (Teknolojik Üsler) mevcuttur.

GÖKLERİN VE YERİN MELEKÜTÜNDE YAŞAYAN VARLIKLAR, İNSAN BEYNİNİN %90-95’LIK SAHALARINA (BİRİMSEL İRADENİN KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SAHALAR) GEREKLİ OLAN TESİRLERİ YOLLAYARAK BEYİNLERİN BU SAHALARINI KONTROL ALTINDA TUTMAKTADIRLAR.

İNSAN BEYNİNİN %90-95’İ BU GÜÇLERİN TAHAKKÜMİYETİ ALTINDADIR VE MUTAT İNSAN BU GÜÇLER TARAFINDAN BİR DENEYİM ODAĞI OLARAK KULLANILMAKTADIR.

“Bu çok korkunç bir iddia” diyeceksiniz. Bu neden böyle? Sizler ibadeti niçin yaparsınız? Allah için mi? Kendiniz için mi? Kendiniz için değil mi? Yoksa Allah’ın insanların yapacağı ibadete ihtiyacı mı var? Allah Samed’dir. İbadete insanların ihtiyacı vardır. Beyninizin açılma sahalarını ancak zikir ve tefekkür ile açabilisiniz. İşte gerçek anlamda ibadetin orijini budur. Zikir ve tefekkür faliyetlerinin önemi peygamber hadisleriyle ve Kur’an ayetleriyle belirtilmiştir.

BEYNİNİZİN AÇILMAMIŞ KISIMLARI DEVREYE GİRİNCE KÜLLİ İRADENİN TAHAKKÜMİYETİ ALTINDA BULUNAN MERKEZLERİNİ O ORANCA MELEKÜT GÜÇLERİYLE BİRLİKTE KULLANABİLİRSİNİZ. YANİ BU NE DEMEKTİR? BU; MELEKÜT HÜKÜMRANLIĞINA YERYÜZÜNDE MADDİ BEDENLE HAREKET EDERKEN İŞTİRAK ETMEKTİR.

İşte Hz.İsa’nın dediği gibi “İKİYİ BİR EDEMEYEN GÖKLERİN MELEKÜTÜNE GİREMEZ” Bu da ikinin bir edilmesi; insan beyninin cüzi iradesinin tahakümiyeti altında bulunanan çok dar sahalar (beynin %5 ile %10 arasındaki kısmları) dışında kalan ve insanı Göklerin Melekütünde yer alan yüksek benliği ile birlikte bir ilahi tasarruf planının kullandığı %90-95’lik sahaların bütün bütüne birimin kendi ferdi iradesiyle kendi kontrolizasyonu altına girmesi demektir. İşte bu takdirde ferdi irade devreye girince Külli İrade olan ilahi tasarruf planın iradesi bu iradeden tasarruf yapmaya başlar.

HER BİR İLAHİ TASARRUF PLANINA AİT OLAN KÜLLİ İRADE; KENDİ VARLIĞINA KAYITLI BULUNAN YÜKSEK BENLİKLERİN TECELLİ ETTİĞİ İNSAN DENİLEN ODAKTA OLUŞAN FERDİ İRADENİN ÜZERİNDEN ARZ’DA TASARRUF YAPMAYI İSTER.

Demek ki; insan denilen deneyim odağındaki cüzzi irade, ferdi iradeye teşmil edilmedir.

Yeryüzündeki Halife-i Rahman‘a meleklerin secde etmesi nedendir? Zira Halife-i Rahman; İnsan-ı Kamil Dairesi çizerek yaşabiliyor. Yani tekamülliyet esaslarına şayan olarak foksiyon arz edebiliyor ve vasıta olarak kullandığı bedendeki beyni tamamiyle açabiliyor.

Bir insanın klasik manada Kamilleşmesi ve Göklerin Hükümranlığına dahil olabilmesi; beynindeki açılmamış sahaların zikir ve tefekkür yöntemiyle açılarak aktivasyonunun temin edilmesi ve böylece saklı bulunan manaların belirli mahiyetler halinde (Esma-i İlahiyedeki sonsuz – sınırsız isimlerin sonsuz – sınırsız manaların zuhur mahali insan beynidir) Işınsal Bedene yüklenebiliyor. Bu yüklenmiş olan mana potansiyeli ölüm denilen hadise cerreyan ettikten sonra da kalıyor.

İnsan beyni; Göklerin Melekütüne yönelik olan ve açılmamış sahalarıyla, İlahi İsimlerin sonsuz – sınırsız manalarının zuhur ettikten sonra, varlığın süptil formunu gereği gibi kayıtlayabilen harika bir teknolojik aygıttır.

ALLAH SİSTEMİ; MUTLAK ŞUUR TARAFINDAN İNSANIN BEYİN YAPISINDAKİ GENETİK KODLARIN AÇILIMI VE BÖYLECE İNSANIN ULUHİYET KAZANMASI, BUNUN AKABİNDEN KUDSİYETİNİ DEVREYE SOKABİLMESİ İÇİN TANZİM EDİLEN SİSTEMDİR.

Allah Sistemi’nin Resuliyet veçhesiyle alakalı tasarruflar, Rabsal Terminolojik Sisteme uygun ifadelerle Ceberrüt Alemi ile Meleküt Aleminden müteşekkil İlahi Tasarruf ortamında enerjetik yaşam kolonilerinde yaşayan Santifer, Dorçede ve Khamon karakterlerine sahip Enerjetik Yaşam Üniteleri tarafından yapılmaktadır. Ceberrüt ve meleküt alemleri olarak tanıtılan ortam, iki galaksiden müteşekkil olan Galaktik Yaşam Platformudur. Sözü edilen bu galaksilerden birisi Andromeda diğeri Shapley-3’tür. Altın ve durgun titreşim uzay / zaman boyutsal keyfiyetlere sahip olan bu ortamdaki ilahi güçlerin direkt temerküz mahali SAMANYOLU GALAKSİSİ‘dir.

Ruhsal Terminolojik Sisteme uygun bilgilerde GALAKTİK KONFEDERASYON ifadesiyle tanıtılan ilahi topluluk, Deneyimci Özlerin Çekirdek Dünya’daki deneyim uydularını sevk ve kontrolize ederek tasarruf gösterme hakkına sahiptir. Bu konfederasyonluğun başında Allah Sisteminin Resuliyet Veçhesini temsilen Mutlak Şuur’dan gelen yüce bir bilinç bulunmaktadır.

BU YÜCE BİLİNÇ; ALLAH SİSTEMİNDEKİ RESUL OLARAK İNSAN FAKTÖRÜNE EN YAKIN OLAN İLAHİ BİLİNÇ POTANSİYELİDİR. GÖSTERDİĞİ TÜM TASARRUFLAR İNSAN FAKTÖRÜNE YÜCELİK KAZANDIRMAKTADIR. İNSAN FAKTÖRÜ DÜNYA’DA YAŞAM SÜRDÜRMEKTEYKEN, GÖKLERİN RESULİYET GÜCÜNÜ KENDİ VARLIĞINDA TOPLAYAN RESUL, İLAHİ HİYERARŞİNİN SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARINI KULLANARAK İNSAN FAKTÖRÜ ÜZERİNE GEREKEN HER TASARRUFU YAPABİLMİŞTİR VE YAPABİLMEKTEDİR.

İNSAN FAKTÖRÜNÜ OLUŞTURAN BİLİNÇ – BEDEN – ENERJİ – MENTALİTE İLAHİ HİYERARŞİYE AİT OLAN TEKNOLOJİK TARAMA – SONDAJLAMA VE TESPİTLEME SİSTEMLERİNİN İMKANLARIYLA ÖLÇÜMLENEBİLMEKTE VE BU ÖLÇÜMLERE GÖRE YAPILAN TESPİTLERDEN SONRA İLAHİ TASARRUFLARIN MUAYYEN MAHİYET VE KISTASLARIYLA DOĞAL DENGE RAYLARINA OTURTULABİLMESİ İÇİN KANALİZE EDİLEBİLMEKTEDİR. BU KANALİZASYON İŞLEMLERİ 99 RA KEYFİYETİN ÖN GÖRDÜĞÜ ROTASYONU ALTINDAKİ TEKNOLOJİK TASARRUFLARLA GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, HER DEĞERİN ÖNCE RESULİYET BOYUTUYLA ALAKALI KRİTERLER, SONRA ULUHİYET BOYUTUYLA ALAKALI KRİTERLER KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

BU KANALİZASYON İŞLEMLERİ 78 BİN SENELİK UZAY/ZAMAN DİLİMİNDE HER HASAT DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Tanrısallık, Atomik Bütünde Allah Sistemi’ne Ait Eforlarla Ortaya Çıkarılmaktadır

Tanrısallığın Alemi Lahut’tur. Lahut aleminin sakinleri olan Tanrısal Özler; bu alemde yaşarlarken, Atomik Bütünde yer alan Ceberrüt ve Meleküt alemlerinin sakinleri olan kendi evlat canlarını Allah Sistemi’nin faaliyet platformunda yücelmelerini sağlayan İlahi Hiyerarşi ile birlikte hareket ederler. Ceberrüt ve meleküt alemleri galaktik yaşam faktörüne sahip olan ortamlardır.

Tanrısal Özlerin bu evlat canları İlmi tasavvufta “MEBDE-İ TEAYYÜNİ VÜCUBİ” olarak bilinmektedir. Spiritüel öğretide “YÜKSEK BENLİK” ifadesiyle tanıtılan bu canlar, Atlanta RA Teknolojik öğretisinde “UFRAY YUNA = ÖZ GEN” olarak tanıtılmaktadır.

Allah sistemi tanrısal özlerin galaktik yaşam ortamlarında bulunan evlat canlarının tüm imkanlarını kullanma selahiyetine sahip bulunmaktadır. Evlat canların sahip oldukları bu imkanlar, keyfiyetler + hasletler + değerler bütünselliğidir. Bu imkanlar önce Allah Sistemi’nin resuliyet veçhesi tarafından kullanılır ve Dünya’daki deneyimci özlere ait deneyim uyduları üzerinden rububiyet sırrıyla alakalı tüm tasarruflar gerçekleştirilirek uluhiyet sırrıyla alakalı tasarruf platformuna dahil edilmeleri sağlanır. Dünya’da bulunan ne varsa Allah’ın ayetleridirler. Tasavvuf ilminde cemad – nebat – hayvanat – beşeriyet ifadeleriyle bilinenler mahlukturlar ve bu nedenle bunlara “ayet-i mahlukat” denir. Beşeriyetin ilahi isimlerin zılleriyle alakalı yaşamdan ilahi isimlerin asıllarıyla alakalı yaşama geçme aşamasında mahlukluktan kurtulup varlık olması gerçekleşir ki, bu esnada hakiki öz insan numunesi yaratılmış olur. Bu numune ayet-i varlıkata dahildir. Ayet-i varlıkatın tavanında “tanrısal öz insan numunesi” mevcuttur ki, bu Dünya’da yaratılmak istenmektedir.

Tanrısallığın kademe kademe tezahür ettirildiği Dünya’da deneyime sokulan her Öz değer karakteristik fiziki özelliklere sahip kalıplar ve kisveler altında sergilenebilmektedir. Öz bilgi, Öz Enerji ve Öz Cevher Tanrısal Bilincin Özünde mevcut olan deneyimsiz değerlerdir.

Deneyimlemeye sokularak evrimsel plandaki şablonlarına uygun olan tarzlarda yaratılması gereken bu değerleri rotasyone edebilen keyfiyetler, tamponize edebilen hasletler de Tanrısal Bilincin Özünde mevcuttur ve deneyime iştirakçı hassalarıyla sokulabilmektedir.

Tanrısallığı muayyen bir programın gereğine uygun olarak önce Rububiyet vasıflarına göre birinci kademede elementsel, bitkisel, hayvansal ve mutat insansal kalıp ve kisvelerde devreye sokan Tanrısal Bilinç, Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Dünya’da DENEYİMLİ RUBUBİYET kazanır. Deneyimli Rububiyet kazanma; Tanrısal Bilincin özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini birinci kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Uluhiyet vasıflarına göre ikinci kademede Hakiki İnsansal (İnsan-ı Kamil) kisvede devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ ULUHİYET kazanır. Deneyimli Uluhiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini ikinci kademede işleyerek yaratmasıdır.

DENEYİMLİ ULUHİYET KAZANMAK İÇİN HER TANRISAL BİLİNÇ DÜNYA DENEYİM / EVRİM / GÖREV ORTAMINDA ALLAH SİSTEMİNE TABİ TUTULMAKTADIR.

Uluhiyet kazandırma ile alakalı öğretim – gözetim – denetim faaliyetlerini Çekirdek Dünya Rabliği sürdürmektedir. Her tanrısal bilincin özünden sahip olduğu rotasyon ve tamponizasyon kabiliyetlerine haiz olan keyfiyet ve hasletlerini devreye sokarak kullanabilen Çekirdek Dünya Rabliği, Tanrısal Bilincin Deneyimli Uluhiyet kazanarak Allah Sistemi’nde Tasarruf Kriterleri olan 99 keyfiyet ile haslete uygun şablonlar dahilinde kamilleştirilerek yaratılışını sağlar. Bu yaratım prototipine rabsal terminolojik sistemde İNSAN-I KAMİL, ruhsal terminolojik sistemde EVRENSEL İNSAN denir.

Tanrısal Bilinç, ancak bu yaratma işleminden sonra aynı programa uygun olarak bu değerleri, Kudsiyet vasıflarına göre üçüncü kademede TANRISAL İNSAN kisvesiyle devreye sokar ve Dünya’da DENEYİMLİ kudsiyet kazanır. Deneyimli Kudsiyet kazanma; Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu değerler olan bilgisini, enerjisini ve cevherini üçüncü kademede işleyerek yaratmasıdır. Tanrısal Bilincin Özünden sahip olduğu daha üst düzey keyfiyet ve hasletlerini kullanabilme hakkına sahip olan ANA TANRISAL TEKNOLOJİK BOYUT, deneyimli uluhiyet kazanan her Tanrısal Bilince deneyimli kudsiyet kazandırarak onların Tanrısal Sistemdeki şablonlar dahilinde yaratılışını sağlar. Ana Tanrısal Teknolojik Boyut, Atlanta Terminolojik Sistemde Süper Hükümranlık Süper Güç Boyutu olarak bilinmektedir. Bu boyutta yer alan tanrısal üyeler, tanrısal bilinçlerin özleriyle müşterek çalışma hakkına sahiptirler.

ATOMİK BÜTÜNDEKİ ÇEKİRDEK EVREN’İN YILDIZ KUTBUNDA YER ALARAK RABSAL TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA LEVH-İ MAHFUZ OLARAK GEÇEN “MUTLAK PLAN” DA TANRISAL ÖZLERE AİT DENEYİM – EVRİM – GÖREV MAHİYETLERİNİ GÖSTEREN KAYITLAR VE BU KAYITLARA GÖRE TANZİM BULAN HÜKÜMLER MEVCUTTUR.

Çekirdek Evren’de Samanyolu Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut Dünya insanlığına din siklüsü döneminde BERZAH olarak, Shapley-3 Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut MELEKÜT, Andromeda Galaksisi’nin varlığıyla oluşan boyut ise CEBERRRÜT olarak, Galaktik uzay ötesi boyutlar bütünü ise LAHUT olarak tanıtılmıştır.

SAMANYOLU GALAKSİSİ UZAYI ALFA, SHAPLEY-3 GALAKSİSİ’NİN UZAYI BETA-1, ANDROMEDA GALAKSİSİ’NİN UZAYI İSE BETA-2 KARAKTERLİDİR. GALAKTİK UZAY ÖTESİ BOYUTLAR OMEGA KARAKTERLİDİR. BU BOYUTLARA ATLANTA YAŞAM BOYUTLARI DA DENİR.

Bu bilgilere göre insan faktörünün berzahı, melekütü, ceberrütü ve lahudu vasıta olarak kullandığı kendi beyninde bulunmaktadır. Böyle olunca da alfadan betaya, betadan omegaya yapılan geçişler insan beyninin varlığında gerçekleşmektedir.

İnsan faktörü vasıta olarak kullandığı beyniyle sadece berzahını değil, isterse kendi varlığını yücelten faaliyetleri sürdürerek melekütünü, ceberrütünü ve lahudunu Dünya’da yaşayabilmektedir.

Melekütünü veya ceberütünü yaşayan insan faktörü Tanrısal evladlığını, lahudunu yaşayan insan faktörü Tanrısallığını devreye sokarak kendi öz keyfiyet, haslet ve değerlerini kendi olgunluğuna uygun olarak deneyimleyebilmekte ve yaratabilmektedir.

KENDİ ÖZ KEYFİYET, HASLET VE DEĞERLERİNİ MUAYYEN BİR OLGUNLUKTA DENEYİMLEYEREK YARATABİLEN İNSAN FAKTÖRÜ KENDİNİ SAHİP OLDUĞU OLGUNLUK SEVİYESİNE GÖRE BİR TANRI EVLADI VEYA BİR TANRI OLARAK YARATABİLMEKTEDİR. (Burada tanrı ifadesiyle işaret edilen Allah değil Tanrısal İnsan numunesidir)

99 Ra Keyfiyetin Rotasyon Mahiyetlerine Uygun Olarak İlahi Hiyerarşi Tarafından Tanzim Edilen Teknolojik Sistemler Ve Bu Sistemlere Bağlı Olan Mekanizmalar Hakkında Açıklamadır

Allah, Sistemi’nin Rabbi olarak Mutlak Şuur’a dayalı olan İLAHİ TASARRUFLARI 99 RA Keyfiyetin rotasyonu altında gösterirken, Sistemin Rabbine ayine varlık olan RESUL, Teknolojik Tasarrufları göstererek Dünya’daki deneyim uydu bilinç potansiyellerinin deneyimli varlar kategorisine dahil edilme amacıyla yücelmelerine yardımcı olmaktadır.

Andromeda ve Shapley-3 Galaksilerinde yer alan enerjetik karakterli dokuzlu gezegen zincirindeki gezegenlerde yaşayan Dorçede, Santifer ve Khamonların dahil oldukları İlahi Tasarruf Planlarına “BARAJ TASARRUF PLANLARI” denilmektedir.

Baraj Tasarruf Planlarında bulunan Dorçede, Santifer ve Khamonlar Asil Kaynakları olan Arya ve Kharyantasların makro kıstastaki evladlarıdırlar.

BARAJ TASARRUF ÜNİTELERİ ÇEKİRDEK DÜNYA’YA ENKARNE OLARAK YAŞAMAKTA OLDUĞU ENANAKTİF DOYGUNLUĞA DAYALI ENANAKTİF OLMALARININ DİNGİNLİĞİNİ YAŞAMAYA GEÇEBİLMEKTEDİR. BU ESNADA ANDROMEDA YILDIZ KUTBU KOMİTELİĞİ, BU ÜNİTELERİ SAHİP OLDUĞU TÜM TEKNOLOJİK İMKANLARLA DESTEKLEMEKTEDİR.

TEKNOLOJİK TASARRUFLAR TEKNOLOJİK SİSTEMLERİN VARLIĞINA BAĞLI OLAN İLAHİ MEKANİZMALARIN GÖSTERDİKLERİ EFORLAR SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

ANDROMEDA’NIN TEKNOLOJİK GÜCÜ TEKNOLOJİK ÜSLER BİR’LİĞİNDEN KAYNAKLANIR. BU GÜÇ İSLAM-I HAKİKİ’DE “SULTAN GÜCÜ” OLARAK BİLİNMEKTE OLUP 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONU ALTINDA TASARRUF GÖRME HAKKINA SAHİP OLAN MİNERAL – BİTKİ – HAYVAN – BEŞER FORMLARINI KULLANAN BİLİNÇLERİN TEKAMÜL ETMELERİ İÇİN SARFEDİLMEKTEDİR.

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki “EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI” nın sürdürmekte oldukları faliyetlere Çekirdek Dünya’nın Bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerle birlikte sistemli tarzlarda gereği gibi evrimleştirilmektedir. Burada evrimleşirken evrimleştiren Yükümlü Blinçlerin Galaksi Yıldız Kutbu Konseylikleri’ne yaptıkları akitler bu mahiyette bulunmaktadır.

Baraj Tasarruf Planlarının en büyük özelliği; her bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak sahip bulunduğu Kültleyici Aktiflik Keyfiyetine dayalı Kültleyici Aktif Fonksiyon gösterebilmesidir.

BARAJ TASARRUF PLANLARI HER BİLİNCİN KÜLTLEYİCİ AKTİF KEYFİYETİNE GÖRE 99 RA KEYFİYETİN ROTASYONUNA UYGUN OLAN TEKNOLOJİK TASARRUFLARI DEVREYE SOKMAKLA YETKİLİ VE YÜKÜMLÜDÜRLER.

Baraj Çekirdek Dünya Evrim Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar Bir’liği’ndeki “EVRİM TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya’nın bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerle birlikte sistemli tarzlarda gereği gibi evrimleştirilirken, Baraj Çekirdek Dünya Evrim Türleri Denetim ve Kültleme Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liğindeki EVRİM TÜRLERİ DENETİM VE KÜLTLEME TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI, Çekirdek Dünya’da ortaya çıkan bu evrim türleri üzerinde denetim ve kültleyici aktif fonksiyonlarını sürekli olarak göstermektedir.

Baraj Tasarruf Planlarının tasarruf üniteleri olan khamonlar, dorçedeler ve santiferler; Çekirdek Dünya’nın varlığını bir laboratuvar olarak kullanıp deney yapan Aryantas ve Aryaların Makro Erginlik Olma Frekansına sahip olan Evladlarıdırlar.

Çekirdek Dünya’da deney yapan Arya ve Aryantaslar, bu deneylerle kendi sahip oldukları RA imkanları deneyimsiz varlar kategorisinden deneyimli varlar kategorisine geçirmekle onları, VAR OLMA’dan YARATILMA’ya yüceltebilmektedirler.

Yaratılan her değer, bilincin doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu ÖZ YARATIM VE KÜLTLEYİCİ AKTİFLİK KEYFİYETLERİ göz önünde bulundurularak hazırlanmış, ATLANTA BİLİNÇ YARATMA YASASI‘nın icaplarına uygun tarzlarda hareket eden Aryantas ve Aryaların, kendi varlıklarına bağlı bulunan evlatlarını devrede tutarak Çekirdek Dünya’da gerçekleştirdikleri deneylerle ortaya çıkarılmaktadır. Bu, aynı zamanda bilinçlerin sahip bulundukları değerlerin Çekirdek Dünya’da evrimleştirilirken kendi varlıklarını da evrimleştirmelerinden ibaret çok önemli bir olgudur.

YARATILAN HER DEĞER, AYNI ZAMANDA DENEYİMLENMESİ VE EVRİMLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ OLAN MAHİYET VE KISTASLARDA DENEYİMLENMESİ VE EVRİMLEŞTİRİLMESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN BİR DEĞERDİR.

Baraj Tasarruf Üniteleri; Atlanta Yasalar Zincirinde yer alan deneyim, görev, yaratma ve evrim yasalarının öngördüğü icaplara uygun tarzlarda sahip bulundukları teknoljik imkanlarını gereği gibi devreye sokarak, hem kendi varlıklarına ait olan RA İmkanları deneyimleyip yaratarak evrişmelerini sağlamakta, hem de kendi varlıklarını deneyime sokup yaratarak evrimleştirebilmektedirler. Her mahiyette deneyimlerini gerçekleştirerek kendini yaratan ve böylece kendi evrimleşmesini sağlayan her bilinç kendi evrimleşme kıstasına göre daha alt evrim basamaklarında bulunan bilinçlerin evrimleşmesine yardımcı olmalıdır.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi‘nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknoljik Uzmanlar BİR’liğindeki “BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”nın sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde bir biyosfer katmanı oluşturulmuş ve Çekirdek Dünya’nın bütünselliği, varlığında hareket eden bütün bilinçlerin devinim yaptıkları robotik kalıplarla birlikte bu biyosfer katmanı ihata edilmiştir.

Baraj Çekirdek Dünya Biyosfer Katmanı Oluşturma Teknolojisi’nin icaplarına uygun olarak Çekirdek Dünya’nın varoluşundan itibaren faaliyet gösteren Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki bu uzmanlar da diğer uzmanlar gibi Shapley-3 Galaksisi’ndeki tasarruf planındaki yükümlü bilinçlerle birlikte hareket etmiştir.

Çekirdek Dünya’da ilk evrim türleri sayılan prototipler: İlk etapta maddi karakter ve hüviyete sahip olan kuvant birimlerinden hareketle oluşmuş atomların bir araya gelerek meydana getirdikleri kombine yapı olan D.N.A ve R.N.A’lardır. D.N.A ve R.N.A’ların karakter ve hüviyeti de maddidir. Bu türlerin maddi ötesi olan enerjetik tarafı, maddi olan tarafına kıyasla çok seyyal olup maddi olan tarafıyla iç içe olarak bulunmaktadır.

ATLANTA RA TERMİNOLOJİK SİSTEM KAYITLARINDA MENTUFRAY VE HENTUFRAY İFADELERİYLE BULUNAN D.N.A VE R.NA’LARIN MADDİ OLAN TARAFINA UFRAYSA MENTESTRATUM VE UFRAYSA HENTESTRATUM; MADDE ÖTESİ OLAN TARAFINA İSE UFRAYSA MELEKTRATUM VE UFRAYSA HELEKTRATUM DENİLMEKTEDİR.

Ufraysa Mentastratum ve Ufraysa Helektratum ile içiçe olan Ufraysa Melektratum ve Ufraysa Helektratum; bilinç kıvılcımlarının yerleşim yataklarıdırlar ve Çekirdek Dünya’da oluşturulan biyosfer katmanının madde ötesi tarafıyla uyumlu olarak hareket etmektedirler. Bu yataklarda yerleşen bilinç kıvılcımları genellikle Shapley-3’ün sakinleri olan Santiferlere ait olan mikro canlardır.

Çekirdek Dünya’da bu evrim türlerinin biraraya gelerek oluşturdukları HÜCRE ifadesiyle bilinen prototip, Tanrısal Teknolojinin harika bir oluşumudur. Hücre, Atlanta RA Terminoljik Sistem kayıtlarında ESSAF ifadesiyle bulunmaktadır. Yine bu kayıtlarda ESSAF LUNYA ifadesiyle bulunan HÜCRE CAN, 64 milyar bilinç kıvılcımından (mikro can) mürekkep olan can bütünselliğidir ki, buna MAKRO CAN da denilektedir.

ÇEKİRDEK DÜNYA’DAKİ BİYOSFER KATMANININ CANLILARI, GÖRÜNÜŞLERİ HANGİ KALIPLARLA OLURLARSA OLSUN MUTLAKA BU KATMANIN MADDE ÖTESİ TARAFIYLA UYUMLU OLAN BİRER ELEKTRATUMDA YERLEŞMEKTE VE BU ELEKTRATUMDA DEVİNMEKTEDİRLER.

Bu devinim esnasında her can (bilinç), madde genleriyle kendi doğasallığının genel karakterine uygun olarak özünden sahip bulunduğu Öz Keyfiyetler Zincirindeki her keyfiyete dayalı olan tarzlarda çok özel mahiyetlerde muhataplık göstermekte ve evrimleşmesini biyosfer katmanının genel bir üyesi vasfına sahip olarak sürdürmekte ve tamamlamaktafır.

Bu nedenle Galaktik Konfederasyon’un sağ kanadını oluşturan Andromeda Galaksisi’ndeki Altın Karakterli Görev Dağılım / Yönetim / Tasarruf Planı’nın Liderleyici – Lider Olucu Güç Odağı İCPHEDİA‘da bulunan Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki BİYOSFER KATMANI OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI; Çekirdek Dünya üzerinde oluşturdukları BİYOSFER KATMANI içindeki her canın ilahi hiyerarşik kuruluşlardan gereği gibi destek görmesini sağlayıcı her mahiyetteki bağları da tanzim etmektedirler.

Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sistemi’nin icaplarına uygun olarak hareket eden Sirius Teknolojik Uzmanlar BİR’liği’ndeki “BİYOFORM OLUŞTURMA TEKNOLOJİSİ ETKİNLİK MEKANİZMALARI”; Çekirdek Dünya’nın varoluşundan itibaren sürdürmekte oldukları faaliyetlerle Çekirdek Dünya üzerinde maddesel kalıplar kategorisine dahil olan muhtelif şekilselliklerdeki biyoformların tanzim edilebilmesi için gerekli olan her fonksiyonu devreye sokmuşlardır. Burada çok iyi kavranması gerekli olan bir husus şudur ki; karakterleri her ne olurlarsa olsun Madde Kainatı Çekirdek Düzeni olan Çekirdek Dünya’da deneyim ve görev yapacak olan yüce bilinçler, şekilsellikleri her ne olurlarsa olsun vasıta olarak kullanacakları formları sahip bulundukları Asli Orijinal bilişe dayalı olarak Çekirdek Dünya’nın yapısındaki maddelerden teraküp buldurarak, kendileri kendilerine tanzim etmekle yükümlüdürler. Ancak burada Baraj Çekirdek Dünya Biyoform Oluşturma Teknolojisi Etkinlik Sisteminin icaplarına uygun olarak hareket eden mekanizmalar, Yüce Bilinçlerin bu yükümlülüklerine istinaden bu formları tanzim ederken kendi varlıklarını yardımcı fonksiyon vurgulayarak devreye sokmaktadırlar.

Çekirdek Dünya üzerinde en üst düzeyde mütekamilliğe sahip olan biyoform; İNSANİ ROBOTİK TEŞKİLAT‘tır. Bu robotik teşkilatın BİYOKOMPÜTÜR adı verilen aygıtını oluşturan hücrelerin çekirdeklerindeki madde genleri, diğer robotik teşkilatlardaki madde genlerine nazaran çok özel duyarlılık ve programlara sahiptir. Bu nedenle insani robotik teşkilatta devinen bilinç, bu genlerle çok özel mahiyetler çerçevesinde süper kontakt kurarak gerekli olan çok özel muhataplıkları gerçekleştirebilmektedir.

Allah Sisteminde Uluhiyet Ve Resuliyet Platformlarındaki Tasarrufların, Keyfiyetlerin Rotasyonu Altında Nasıl Yapıldığı Hakkında Açıklamadır

ALLAH: 99 KEYFİYETİ VARLIĞINDA TOPLAYAN KEYFİYETTİR. 99 KEYFİYETİN MANALARIYLA İSLAM-I HAKİKİNİN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU KEYFİYETİN İSLAM’DA İLAHİ İSİMLERİ CEM ETTİĞİ BİLİNMEKTEDİR.

ALLAH, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ RA 3 DENGESİ ALTINDA DEVREDE TUTULAN ALLAH SİSTEMİ’NİN RABBİDİR. BU SİSTEMİN RAHİMİ İSE RESULDUR.

RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISI

Allah Sistemi’ndeki İlahi Mekanizmalar her keyfiyetin ön gördüğü manalara göre tasarruflarını Rahman – Rab – Rahim üçlüsünün oluşturduğu üçlü kombinasyon çatısındaki RA 3 Dengesi altına girdirdikten sonra bu çatıdaki üç keyfiyetten hangisi gerekli ise onun üzerinden fonksiyon yürütürler.

Buradaki konunun daha iyi anlaşılması için misal vereyim:

El Adil olan Allah, Adiliyetini gösterirken RA3 dengesi üzerinden yerine göre Rahman,yerine göre Rab, Yerine göre Rahim olmaktadır. Diğer bir ifade tarzıyla; Allah, El Adil olan isminin manalarıyla yerine göre Rahmaniyetinden kaynaklanan tarzlarda esirgeyip koruyararak Adiliyetini gösterir.

Diğer bir ifade tarzıyla; Allah, El Adil olan isminin manalarıyla yerine göre Rabbiyetinden kaynaklanan tarzlarda öğretip, gözetip, deneterek Adiliyetini gösterir.

Diğer bir ifade tarzıyla; Allah, El Adil olan isminin manalarıyla yerine göre Rahimiyetinden kaynaklanan tarzlarda ihya ederek Adiliyetini gösterir.

ÜÇLÜ KOMBİNASYON ÇATISININ İLK KEYFİYETİ RAHMAN’DIR. ATOMİK BÜTÜNDE BU KEYFİYETİN MANALARIYLA DONATILAN BİR BOYUT MEVCUTTUR Kİ; BUNA “RAHMAN BOYUTU” DENİR. MUTLAK ŞUURA BAĞLI ŞUURLA HAREKET EDEN ATOMİK BÜTÜN İDARE MEKANİZMASI, RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜSÜ OLARAK ATOMİK BÜTÜNÜ MUTLAK ŞUURDAN KAYNAKLANAN İLAHİ EMİRLERE GÖRE İDARE EDERLER. RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜSÜNÜN RAHMANI, RAHİMİ, RABBİ HAKKINDA BİLGİ VERELİM.

RAHMAN: ESİRGEYİP KORUMA FAKTÖRÜNÜ DEVREDE TUTAN KEYFİYETTİR. Her keyfiyetin rotasyon aktifliğinin ortaya çıktığı her mahalde mevcuttur. Allah Sistemi 99 Keyfiyetin manalarına dayalı olarak tezahür eden tekamül kalıp ve kisvelerini koruma altında bulundurur. Buna diğer bir ifade tarzıyla ALLAH TÜM MAHLUKAT VE VARLIKATINI RAHMETİYLE ŞEREFLENDİRİRKEN ESİRGEYİCİ VE KORUYUCU OLMAKTADIR denilir.

Allah Sisteminde ilk etapta Resuliyet Veçhesinin kontrolü altında bulunan mekanizmalar, Rahman olarak bilinen keyfiyetin rotasyonu altında gösterdikleri tasarruflarla mahlukatı Allah adına esirgeyip korurlar. İkinci etapta ise Uluhiyet Veçhesinin kontrolü altında bulunan mekanizmalar devreye girerek Rahman olarak bilinen keyfiyetin rotasyonu altında gösterdikleri tasarruflarla varlıkatı Allah adına esirgeyip korurular.

RAB: ÖĞRETİP GÖZETEREK DENETLEME FAKTÖRÜNÜ DEVREDE TUTAN KEYFİYETTİR.

RAHİM: İHYA ETME FAKTÖRÜNÜ DEVREDE TUTAN KEYFİYETTİR. Her keyfiyetin rotasyon aktifliğinin ortaya çıktığı her mahalde mevcuttur. Allah Sistemi 99 Keyfiyetin manalarına dayalı olarak tezahür eden tekamül kalıp ve kisvelerini ihya edici tasarruflar altında bulundurur. Buna diğer bir ifade tarzıyla ALLAH TÜM MAHLUKAT VE VARLIKATINI RAHMETİYLE ŞEREFLENDİRİRKEN İHYA EDİCİ OLMAKTADIR denilir.

Allah Sisteminde ilk etapta, Resuliyet Veçhesinin kontrolü altında bulunan mekanizmalar, Rahim olarak bilinen keyfiyetin rotasyonu altında gösterdikleri tasarruflarla mahlukatı Allah adına gösterdikleri teknolojik tasarruflarla ihya ederler. İkinci etapta ise, Uluhiyet Veçhesinin kontrolü altında bulunan mekanizmalar devreye girerek Rahim olarak bilinen keyfiyetin rotasyonu altında gösterdikleri teknolojik tasarruflarla varlıkatı Allah adına ihya ederler.

RAHMAN – RAB – RAHİM ÜÇLÜSÜ MUTLAK ŞUURA BAĞLI OLAN ŞUURSAL BİR DENGEYİ VARLIKTA TUTARKEN, MUTLAK ŞUURUN ŞUUR’ULLAHINI VE ŞUURU’LLAH-I RESULUN 99 KEYFİYETİN ÖNCE ZILLİ SONRA ASLİ MANALARIYLA HAREKET EDEN İLAHİ MEKANİZMALARI KULLANIR.